An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Méaduithe 1963)

10 1964

ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964

CUID II

Méaduithe 1962

Pinsin sceidealta (Cuid I) (seachas pinsin a shonraítear i míreanna (l) agus (m) de Chuid I den Sceideal) a mhéadú.

3. —(1) Déanfar aon phinsean—

(a) is pinsean a shonraítear i gCuid I (seachas míreanna (l) agus (m) ) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo,

(b) a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach an lú lá de Lúnasa, 1962, agus

(c) a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an dáta sonraithe,

a mhéadú chun go mbeidh íocaíochtaí ina leith in aghaidh aon tréimhse dar thosach an lú lá de Lúnasa, 1962, nó dáta dá éis sin, á ndéanamh ar an bhforas céanna agus bheidís dá mba rud é, ar dháta an scoir, go raibh an duine ar iníoctha an pinsean leis nó ina leith ag fáil an luach saothair a bheadh sé ag fáil dá mba ar dháta an scoir i gcéaduair a tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil chun bheith iníoctha ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar an dáta sonraithe.

Méadú breise i gcásanna áirithe ar phinsin sceidealta (Cuid I) (seachas pinsin a shonraíteari míreanna (l) agus (m) de Chuid I den Sceideal).

4. —(1) Baineann an t-alt seo le pinsean—

(a) a áiríodh go hiomlán nó go páirteach faoi threoir mheánmhéid bhliantúil an tuarastail nó an phá sheachtainiúil a fuarthas thar thréimhse a thosaigh roimh an dáta sonraithe, agus

(b) is pinsean a bheidh le méadú faoi alt 3 den Acht seo nó a mhéadófaí faoin alt sin dá mba rud é gur chríochnaigh an tseirbhís ar ina leith a deonaíodh é roimh an dáta sonraithe.

(2) Déanfar pinsean lena mbaineann an t-alt seo a mhéadú chun go mbeidh íocaíochtaí ina leith in aghaidh aon tréimhse dar thosach an lú lá de Lúnasa, 1962, nó dáta dá éis sin, á ndéanamh ar an bhforas céanna agus bheidís dá ndéanfaí an pinsean a áireamh faoi threoir mheánmhéid bhliantúil an tuarastail nó an phá sheachtainiúil arna ríomh de réir an chéad fho-ailt eile.

(3) Déanfar meánmhéid bliantúil an tuarastail ar faoina threoir a bheidh pinsean lena mbaineann an t-alt seo le hatháireamh a chinneadh de réir cibé rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil is cuí leis an Aire, ach nach mó ná na rátaí ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar an dáta sonraithe, ach amháin go bhféadfar ráta níos airde a lamháil i leith aon chuid den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) d'fho-alt (1) den alt seo a thiocfaidh tar éis an dáta sonraithe má cuireadh san áireamh an ráta níos airde sin i leith na coda sin agus an pinsean a bheidh le méadú á ríomh.

An méid a bheidh le háireamh i leith sochar oifige.

5. —I gcás ina ndéanfar sochair oifige seachas tuarastal nó pá seachtainiúil a áireamh le haghaidh pinsin a bheidh le méadú faoi alt 3 nó alt 4 den Acht seo, nó le haghaidh pinsin nach mbeifear tar éis é a mhéadú faoi cheachtar de na hailt sin ach a bheidh le méadú faoi alt 6 den Acht seo, féadfaidh an tAire, más cuí leis sin, méid athscrúdaithe sochar oifige a chinneadh maidir leis an bpinsean, faoi réir uasmhéid den tsuim a gheofaí dá ndéanfaí na sochair oifige a luacháil de réir na rátaí ab iomchuí i gcás na sochar oifige ar an dáta sonraithe, agus má chinneann an tAire méid athscrúdaithe sochar oifige amhlaidh i gcás pinsin nach mbeifear tar éis é a mhéadú faoi cheachtar de na hailt sin ach a bheidh le méadú faoi alt 6 den Acht seo, déanfar an pinsean a atháireamh faoi threoir mhéid athscrúdaithe na sochar oifige sula méadofar amhlaidh é.

Méadú breise 6% i gcásanna áirithe.

6. —(1) Déanfar aon phinsean—

(a) is pinsean a shonraítear i gCuid I (seachas míreanna (l) agus (m) ) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo,

(b) a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach an lú lá de Lúnasa, 1962, agus

(c) a méadaíodh faoi alt 3 nó faoi alt 4 den Acht seo nó a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an dáta iomchuí,

a mhéadú 6% de mhéid an phinsin, maidir le haon tréimhse dar thosach an lú lá de Lúnasa, 1962, nó dáta dá éis sin, agus dar chríoch an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1963, nó dáta roimhe sin.

(2) Aireofar ar mhéid pinsin a bheidh le méadú faoin alt seo aon mhéadú a dheonófar faoi alt 3 nó faoi alt 4 den Acht seo.

(3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le pinsean a deonaíodh roimh an dáta sonraithe mura lú an méid pinsin is iníoctha ná an méid ab iníoctha dá ndéanfaí an pinsean a atháireamh faoi threoir ailt 3 agus 4 den Acht seo agus a mhéadú faoin alt seo.

An dáta sonraithe chun críocha ailt 3, 4, 5 agus 6.

7. —Chun críocha ailt 3, 4, 5, agus 6 den Acht seo, is é an dáta sonraithe—

(i) i gcás ina bhfuil an pinsean sonraithe i mír (j) nó (k) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, an lú lá d'Aibreán, 1953, agus

(ii) in aon chás eile, an lú lá de Shamhain, 1955.

Méadú breise den dóú cuid déag de 6% i gcásanna áirithe.

8. —Déanfar aon phinsean—

(a) a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh an dáta iomchuí nó dá éis,

(b) a ríomhadh go hiomlán nó go páirteach faoi threoir mheánmhéid an tuarastail nó an phá sheachtainiúil thar thréimhse a thosaigh trí mhí ar a laghad roimh an dáta iomchuí,

(c) a mhéadófaí faoi alt 6 den Acht seo dá gcríochnódh an tseirbhís roimh an dáta iomchuí, agus

(d) nach pinsean atá le méadú faoi aon fhoráil eile den Chuid seo den Acht seo,

a mhéadú an dóú cuid déag de 6% i leith gach tréimhse trí mhí roimh an dáta iomchuí atá ar áireamh sa tréimhse dá dtagraítear i mír (b) den alt seo, maidir le haon tréimhse dar thosach an lú lá de Lúnasa, 1962, nó dáta dá éis sin, agus dar chríoch an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1963, nó dáta roimhe sin.

An dáta iomchuí chun críocha ailt 6 agus 8.

9. —Chun críocha ailt 6 agus 8 den Acht seo is é an dáta iomchuí—

(i) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (b) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, an lú lá d'Eanáir, 1960,

(ii) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (c) den Chuid sin, an lú lá d'Fheabhra, 1960,

(iii) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (e) den Chuid sin, an lú lá de Mhárta, 1960,

(iv) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (g) (h), (i) nó (q) den Chuid sin, an 15ú lá de Nollaig, 1959,

(v) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (j) den Chuid sin, an lú lá d'Eanáir, 1959,

(vi) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (n) den Chuid sin, an lú lá d'Eanáir, 1962.

Pinsin a shonraítear i míreanna (l) agus (m) de Chuid I den Sceideal a mhéadú.

10. —Déanfar pinsean a shonraítear i mír (l) nó (m) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéadú 20% de mhéid an phinsin sin.

Pinsin a shonraítear i míreanna (e), (f) agus (g) de Chuid II den Sceideal a mhéadú.

1960, Uimh. 12 .

11. —(1) Aon phinsean a shonraítear i mír (e), (f) nó (g) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus is iníoctha le haon duine an lú lá de Lúnasa, 1962, nó dá éis, méadófar é chun go mbeidh aon íocaíochtaí dá n-íocfar de i leith aon tréimhse dar thosach an 1ú lá de Lúnasa, 1962, nó dáta dá éis sin, comhionann leis an méid a chinnfear mar a fhoráiltear le fo-alt (2), (3) nó (4) (de réir mar is iomchuí) den alt seo más mó an méid sin ná méid an phinsin ab iníoctha dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

(2) I gcás pinsin a shonraítear i mír (e) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, is é an méid a chinnfear dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo méid an phinsin ab iníoctha dá mba nár ritheadh an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960 , agus go dtabharfaí neamhaird ar mhéaduithe faoi Achtanna 1950, 1956 agus 1959, faoi réir méadú ar mhéid an phinsin sin de 30% de más pinsean aireachta an pinsean agus 37½% de más pinsean rúnaíochta an pinsean.

(3) I gcás pinsin a shonraítear i mír (f) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, is é an méid a chinnfear dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo leath pinsin fhearchéile an phinsinéara arna chinneadh faoi fho-alt (2) den alt seo (cibé acu ar íocadh nó nár íocadh pinsean den sórt sin leis).

(4) I gcás pinsin a shonraítear i mír (g) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, is é an méid a chinnfear dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo suim £100, faoi réir an tsuim sin a mhéadú 37½%.

Pinsin do bhaintreacha agus liúntais leanaí a shonraítear gCuid II den Sceideal a mhéadú.

I.R. Uimh. 115 de 1955.

R. & O.R., Uimh. 63 de 1925.

12. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “pinsean baintrí (Scála I)” pinsean a shonraítear i bhfo-mhír (i) de mhír (a) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

ciallaíonn “pinsean baintrí (Scala II)” pinsean a shonraítear bhfo-mhír (ii) de mhír (a) den Chuid sin.

(2) Déanfar pinsean baintrí (Scála I) nó pinsean baintrí (Scála II) a mhéadú go dtí cibé méid acu seo a leanas is mó:

(a) méid an phinsin bhaintrí (Scála I) ab iníoctha, díreach roimh dháta an Achta seo a rith, faoi na forálacha a bheadh i bhfeidhm an tráth sin dá mba rud é nárbh iníoctha aon phinsean baintrí (Scála II) sa chás, faoi réir méadú 20% ar an méid sin;

(b) i gcás inar deonaíodh an pinsean (cibé acu pinsean baintrí (Scála I) nó pinsean baintrí (Scála II) é) i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1955— méid an phinsin bhaintrí (Scála II) ab iníoctha dá mba rud é go raibh fearchéile an phinsinéara, ar dháta an scoir, ag fáil an luach saothair a bheadh sé ag fáil dá mba rud é gur tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an lú lá de Shamhain, 1955, chun bheith iníoctha i gcéaduair lá an scoir, faoi réir méadú 6% ar an méid sin;

(c) i gcás inar pinsean baintrí (Scála II) an pinsean, a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh an lú lá de Shamhain, 1955, nó dáta dá éis, agus roimh an lú lá de Mhárta, 1960, méid an phinsin sin faoi réir méadú 6%;

(d) in aon chás—£98 sa bhliain.

(3) Déanfar liúntas linbh dá dtagraítear i mír (c) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéadú go dtí cibé méid acu seo a leanas is mó:

(a) méid an liúntais a bheadh iníoctha díreach roimh dháta an Achta seo a rith, faoi na forálacha a bhí i bhfeidhm an tráth sin, faoi réir méadú 20% ar an méid sin;

(b) £34 sa bhliain nó má tá baint leis an gcás ag an méadú céatadáin dá dtagraítear i Riail 10 de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, arna leasú le hAirteagal 7 den Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1955, nó i bhfo-mhír 2 de mhír C i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925, arna leasú le hAirteagal 10 den Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1955, £65 sa bhliain.

(4) (a) Déanfar liúntas linbh a shonraítear i mír (d) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1955, a mhéadú go dtí méid an liúntais sin ab iníoctha dá mba rud é go raibh athair an linbh, ar dháta an scoir, ag fáil an luach saothair a bheadh sé ag fáil dá mba rud é gur tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúl ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an lú lá de Shamhain, 1955, chun bheith iníoctha i gcéaduair ar dháta an scoir, agus go ndearnadh méid an liúntais linbh a méadaíodh amhlaidh a mhéadú tuilleadh de 6%.

(b) Méadófar 6% liúntas linbh a shonraítear i mír (d) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh an lú lá de Shamhain, 1955, nó dáta dá éis sin, agus roimh an lú lá de Mhárta, 1960.

(5) (a) I gcás pinsean nó liúntas is iníoctha le baintreach nó leanbh chomhalta den Gharda Síochána nó chomhalta de Phóilíneacht Chathrach Bhaile Átha Cliath a áireamh mar chionúireacht den mheán-phá bliantúil a fuair an comhalta i gcaitheamh tréimhse a thosaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1955, méadófar an pinsean nó an liúntas trína atháireamh faoi threoir meántuarastail bhliantúil athscrúdaithe arna ríomh de réir cibé rátaí pá bhliantúil a chinnfidh an tAire, ach nach mó ná rátaí ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an lú lá de Shamhain, 1955, ach amháin sa mhéid go ndearnadh ráta pá bhliantúil níos airde nó rátaí pá bhliantúil níos airde a áireamh i leith aon tréimhse de sheirbhís an chomhalta tar éis an lae sin agus an pinsean a bheidh le méadú á ríomh.

(b) Déanfar méid pinsin nó liúntais a mhéadófar faoin mír roimhe seo a mhéadú tuilleadh 6%.

(c) Déanfar aon phinsean—

(i) is iníoctha le baintreach nó leanbh chomhalta den Gharda Síochána,

(ii) a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh tar éis an lú lá de Mhárta, 1960,

(iii) a áiríodh mar chionúireacht den mheán-phá bliantúil a fuair an comhalta sin i gcaitheamh tréimhse a thosaigh tráth nach déanaí na trí mhí roimh an lú lá de Mhárta, 1960,

(iv) a mhéadófaí faoin alt seo dá mba rud é gur chríochnaigh an tseirbhís roimh an lú lá de Mhárta, 1960, agus

(v) nach pinsean a bheidh le méadú faoi aon fhoráil eile den Acht seo,

a mhéadú an dóú cuid déag de 6% i leith gach tréimhse trí mhí roimh an lú lá de Mhárta, 1960, atá ar áireamh sa tréimhse dá dtagraítear i bhfomhír (iii) den mhír seo.

(6) Déanfar pinsean a shonraítear i mír (b) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéadú go dtí an méid a gheofar trí 20% dá mhéid a chur leis, nó go dtí £98, cibé méid acu is mó.

Pinsin sceidealta (Cuid III) a mhéadú.

1947, Uimh. 1 .

13. —(1) Féadfaidh an t-údarás áitiúil a dheonaigh pinsean sceidealta (Cuid III), is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach ar dháta nach luaithe ná an 1ú lá de Lúnasa, 1962, a chinn sé, aon mhéadú amháin (agus sin an méid) ar an bpinsean a dheonú, agus is é a bheidh sa mhéadú méadú de mhéid a cheadóidh an tAire Rialtais Áitiúil, nó a bheidh de réir ceadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire sin i leith aicme pinsean den sórt sin.

(2) Má bhíonn duine míshásta mar gheall ar go ndiúltófar nó go mainneofar, i rith na tréimhse dhá mhí dhéag tar éis an tAcht seo a rith, méadú a dheonú faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an duine sin, i gcás diúltaithe, tráth nach déanaí na sé mhí tar éis an diúltaithe, nó, i gcás mainneachtana, tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an dá mhí dhéag sin a bheith caite, achomharc a dhéanamh chun an Aire Rialtais Áitiúil i gcoinne an diúltaithe nó na mainneachtanna.

(3) Má bhíonn duine míshásta mar gheall ar mhéadú a dheonófar faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh sé, tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an méadú a dheonú, achomharc a dhéanamh ina choinne chun an Aire Rialtais Áitiúil.

(4) Nuair a dhéanfar achomharc faoin alt seo, féadfaidh an tAire Rialtais Áitiúil diúltú don achomharc nó cibé socruithe a dhéanamh ba chóir, dar leis, don údarás áitiúil lena mbainfidh a dhéanamh, agus aon socruithe a dhéanfaidh an tAire sin amhlaidh beidh éifeacht acu amhail is dá mba é an t-údarás sin a rinne iad.

(5) An pinsean is iníoctha faoi alt 4 den Acht Gairm-Oideachais (Leasú), 1947 , measfar, chun críocha na bhfo-alt roimhe seo den alt seo agus Chuid III den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, gur pinsean é a dheonaigh an t-údarás íoca dá dtagraítear san alt sin.

Pinsin sceidealta (Cuid IV) a mhéadú.

14. —(1) Féadfaidh an t-údarás cuain a dheonaigh pinsean sceidealta (Cuid IV) is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach ar an lú lá de Lúnasa, 1962, aon mhéadú amháin (agus sin an méid) ar an bpinsean a dheonú, agus is é a bheidh sa mhéadú méadú de mhéid a cheadóidh an tAire Iompair agus Cumhachta, nó a bheidh de réir ceadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire sin i leith aicme pinsean den sórt sin.

(2) Nuair a bheidh ceadú nó formheas faoin alt seo á thabhairt aige tabharfaidh an tAire Iompair agus Cumhachta aird ar fhorálacha na n-alt eile den Acht maidir le méadú pinsean.

Pinsin sceidealta (Cuid V) a mhéadú.

15. —Féadfaidh an bord nó an comhlacht eile a dheonaigh pinsean sceidealta (Cuid V), is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha ar dháta nach luaithe ná an lú lá de Lúnasa, 1962, a chinn sé, aon mhéadú amháin (agus sin an méid) ar an bpinsean a dheonú, agus is é a bheidh sa mhéadú méadú de cibé méid (más aon mhéid é) a cheadóidh an tAire nó a bheidh de réir ceadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire i leith aicme pinsean den sórt sin.

Tosú méadaithe.

16. —Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an gCuid seo den Acht seo, beidh éifeacht ag méadú faoin gCuid seo den Acht seo ón dáta a shonraítear mar a leanas (agus an dáta sin a áireamh)—

(a) i gcás pinsin sceidealta (Cuid III)—dáta tosaithe an phinsin nó an dáta a chinnfear de bhun fho-alt (1) d'alt 13 den Acht seo, cibé dáta acu is déanaí,

(b) i gcás pinsin sceidealta (Cuid V)—dáta tosaithe an phinsin nó an dáta a chinnfear de bhun alt 15 den Acht seo, cibé dáta acu is déanaí,

(c) in aon chás eile—dáta tosaithe an phinsin nó an lú lá de Lúnasa, 1962, cibé dáta acu is déanaí.