An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Méaduithe 1962) Ar Aghaidh (CUID IV Ilghnéitheach)

10 1964

ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964

CUID III

Méaduithe 1963

Pinsin sceidealta (Cuid I) (seachas pinsin a shonraítear i míreanna (l), (m) agus (n) de Chuid I den Sceideal) a mhéadú.

17. —(1) Déanfar aon phinsean—

(a) is pinsean a shonraítear i gCuid I (seachas míreanna (l), (m) agus (n)) den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo,

(b) a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach an lú lá de Lúnasa, 1963, agus

(c) a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an dáta sonraithe,

a mhéadú chun go mbeidh íocaíochtaí ina leith in aghaidh aon tréimhse dar tosach an lú lá de Shamhain, 1963, nó dáta dá éis sin, á ndéanamh ar an bhforas céanna agus bheidís dá mba rud é, ar dháta an scoir, go raibh an duine ar iníoctha an pinsean leis nó ina leith ag fáil an luach saothair a bheadh sé ag fáil dá mba ar dháta an scoir i gcéaduair a tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil chun bheith iníoctha ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar an dáta sonraithe.

(2) Aon mhéadú a dheonófar faoin alt seo ní bheidh sé, i gcás pinsin a mhéadófar faoi alt 6 den Acht seo, níos lú ná an méadú a dheonófar faoin alt sin.

Méadú breise i gcásanna áirithe ar phinsin sceidealta (Cuid I) (seachas pinsin a shonraítear i míreanna (l), (m) agus (n) de Chuid I den Sceideal).

18. —(1) Baineann an t-alt seo le pinsean—

(a) a áiríodh go hiomlán nó go páirteach faoi threoir mheánmhéid bhliantúil an tuarastail nó an phá sheachtainiúil a fuarthas thar thréimhse a thosaigh roimh an dáta sonraithe, agus

(b) is pinsean atá le méadú faoi alt 17 den Acht seo nó a mhéadófaí faoin alt sin dá gcríochnódh an tseirbhís ar ina leith a deonaíodh é roimh an dáta sonraithe.

(2) Déanfar pinsean lena mbaineann an t-alt seo a mhéadú chun go mbeidh íocaíochtaí ina leith in aghaidh aon tréimhse dar tosach an lú lá de Shamhain, 1963, nó dáta dá éis sin, á ndéanamh ar an bhforas céanna agus bheidís dá ndéanfaí an pinsean a áireamh faoi threoir mheánmhéid bhliantúil an tuarastail nó an phá sheachtainiúil arna ríomh de réir an chéad fho-ailt eile.

(3) Déanfar meánmhéid bliantúil an tuarastail ar faoina threoir a bheidh pinsean lena mbaineann an t-alt seo le hatháireamh a chinneadh de réir cibé rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil is cuí leis an Aire, ach nach mó ná na rátaí ar tosaíodh á n-íoc ar dtús ar an dáta sonraithe, ach amháin go bhféadfar ráta níos airde a lamháil i leith aon chuid den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) d'fho-alt (1) den alt seo a thiocfaidh tar éis an dáta sonraithe má cuireadh san áireamh an ráta níos airde sin i leith na coda sin agus an pinsean a bheidh le méadú á ríomh.

(4) Aon mhéadú a dheonófar faoin alt seo ní bheidh sé, i gcás pinsin a mhéadófar faoi alt 6 den Acht seo, níos lú ná an méadú a dheonófar faoin alt sin.

An méid a bheidh le háireamh i leith sochair oifige agus foráil do chás ina dtabharfar cuid de pinsean suas chun pinsean a chur ar fáil do bhanchéile nó do chleithiúnaí.

19. —(1) I gcás ina ndearnadh sochair oifige seachas tuarastal nó pá seachtainiúil a áireamh le haghaidh pinsin—

(a) is pinsean atá le méadú faoi alt 17 nó faoi alt 18 den Acht seo, nó

(b) is pinsean a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh laistigh den tréimhse trí bliana dar tosach an dáta sonraithe agus a mbeifí tar éis é a mhéadú faoi alt 17 den Acht seo dá mba rud é gur chríochnaigh an tseirbhís ar ina leith a deonaíodh é roimh an dáta sonraithe,

féadfaidh an tAire, más cuí leis sin, méid athscrúdaithe sochar oifige a chinneadh maidir leis an bpinsean, faoi réir uasmhéid den tsuim a gheofaí dá ndéanfaí na sochair oifige a luacháil de réir na rátaí ab iomchuí i gcás na sochar oifige ar an dáta sonraithe agus, má chinneann an tAire amhlaidh, déanfar an pinsean a atháireamh faoi threoir mhéid athscrúdaithe na sochar oifige.

(2) I gcás ina ndearna duine cuid de phinsean dá dtagraítear in alt 17 nó in alt 18 den Acht seo a thabhairt suas d'fhonn pinsean a chur ar fáil do bhanchéile nó do chleithiúnaí, déanfar aon phinsean is iníoctha iarbhír leis féin nó leis an mbanchéile nó leis an gcleithiúnaí a mhéadú de chéatadán is comhionann leis an gcéatadán a mhéadófaí an pinsean roimh an tabhairt suas dá mba rud é go raibh sé i gcúrsa a íoctha an lú lá de Shamhain, 1963, agus gur méadaíodh é amhail ón dáta sin faoi alt 17, alt 18 nó alt 19 (mar is iomchuí) den Acht seo.

An dáta sonraithe chun críocha ailt 17, 18 agus 19.

20. —Chun críocha ailt 17, 18 agus 19 den Acht seo, is é an dáta sonraithe—

(i) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (a) nó (b) de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, an lú lá d'Eanáir, 1960,

(ii) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (c) den Chuid sin, an lú lá d'Fheabhra, 1960,

(iii) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (d), (e) nó (f) den Chuid sin, an lú lá de Mhárta, 1960,

(iv) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (g), (h), (i), (o), (p) nó (q) den Chuid sin, an 15ú lá de Nollaig, 1959,

(v) i gcás an pinsean a bheith sonraithe i mír (j) nó (k) den Chuid sin, an lú lá d'Eanáir, 1959.

Pinsin a shonraítear i míreanna (e), (f) agus (g) de Chuid II den Sceideal a mhéadú.

1960, Uimh. 12 .

21. —(1) Aon phinsean a shonraítear i mír (e), (f) nó (g) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus is iníoctha le haon duine an lú lá de Shamhain, 1963, nó dá éis, méadófar é chun go mbeidh aon íocaíochtaí dá n-íocfar de i leith aon tréimhse dar tosach an lú lá de Shamhain, 1963, nó dáta dá éis sin, comhionann leis an méid a chinnfear mar a fhoráiltear le fo-alt (2), (3) nó (4) (de réir mar is iomchuí) den alt seo más mó an méid sin ná méid an phinsin ab iníoctha dá mba nár achtaíodh an t-alt seo.

(2) I gcás pinsin a shonraítear i mír (e) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, is é an méid a chinnfear dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo méid an phinsin ab iníoctha dá mba rud é nár ritheadh an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960 , agus go dtabharfaí neamhaird ar mhéaduithe faoi Achtanna 1950, 1956 agus 1959, agus faoi Chuid II den Acht seo, faoi réir méadú 64% ar mhéid an phinsin sin más pinsean aireachta é agus faoi réir méadú 66⅔% más pinsean rúnaíochta é.

(3) I gcás pinsin a shonraítear i mír (f) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, is é an méid a chinnfear dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo leath pinsin fhearchéile an phinsinéara arna chinneadh faoi fho-alt (2) den alt seo (cibé acu ar íocadh nó nár íocadh pinsean den sórt sin leis).

(4) I gcás pinsin a shonraítear i mír (g) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, is é an méid a chinnfear dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo suim £100, faoi réir an tsuim sin a mhéadú 66⅔%.

Pinsin do bhaintreacha agus liúntais leanaí a shonraítear i gCuid II den Sceideal a mhéadú.

I.R. Uimh. 115 de 1955.

R. & O.R., Uimh. 63 de 1925.

22. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “pinsean baintrí (Scála I)” pinsean a shonraítear i bhfomhír (i) de mhír (a) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

ciallaíonn “pinsean baintrí (Scála II)” pinsean a shonraítear i bhfomhír (ii) de mhír (a) den Chuid sin.

(2) Déanfar pinsean baintrí (Scála I) nó pinsean baintrí (Scála II) a mhéadú go dtí cibé méid acu seo a leanas is mó:

(a) méid an phinsin bhaintrí (Scála I) ab iníoctha, díreach roimh dháta an Achta seo a rith, faoi na forálacha a bheadh i bhfeidhm an tráth sin dá mba rud é nárbh iníoctha aon phinsean baintrí (Scála II) sa chás, faoi réir méadú 26% ar an méid sin;

(b) i gcás inar deonaíodh an pinsean (cibé acu pinsean baintrí (Scála I) nó pinsean baintrí (Scála II) é) i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Shamhain, 1955—méid an phinsin bhaintrí (Scála II) ab iníoctha dá mba rud é go raibh fearchéile an phinsinéara, ar dháta an scoir, ag fáil an luach saothair a bheadh sé ag fáil dá mba rud é gur tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an lú lá de Mhárta, 1960, chun bheith iníoctha i gcéaduair lá an scoir;

(c) in aon chás—£111 sa bhliain.

(3) Déanfar liúntas linbh dá dtagraítear i mír (c) de Chuid II den Sceideal a ghabann leis an Acht seo a mhéadú go dtí cibé méid acu seo a leanas is mó:

(a) méid an liúntais a bheadh iníoctha, díreach roimh dháta an Achta seo a rith, faoi na forálacha a bhí i bhfeidhm an tráth sin, faoi réir méadú 26% ar an méid sin;

(b) £34 sa bhliain nó, má tá baint leis an gcás ag an méadú céatadáin dá dtagraítear i Riail 10 de Chuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Dublin Metropolitan Police Pensions Order, 1922, arna leasú le hAirteagal 7 den Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1955, nó i bhfomhír 2 de mhír C i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1925, arna leasú le hAirteagal 10 den Ordú um Pinsin an Gharda Shíochána, 1955, £65 sa bhliain.

(4) Déanfar liúntas linbh a shonraítear i mír (d) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a deonaíodh i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lú lá de Mhárta, 1960, a mhéadú go dtí méid an liúntais sin ab iníoctha dá mba rud é go raibh athair an linbh, ar dháta an scoir, ag fáil an luach saothair a bheadh sé ag fáil dá mba rud é gur tháinig na rátaí tuarastail nó pá sheachtainiúil ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an lú lá de Mhárta, 1960, chun bheith iníoctha i gcéaduair ar dháta an scoir.

(5) I gcás pinsean nó liúntas is iníoctha le baintreach nó le leanbh chomhalta den Gharda Síochána nó chomhalta de Phóilíneacht Chathrach Bhaile Átha Cliath a áireamh mar chionúireacht den mheán-phá bliantúil a fuair an comhalta i gcaitheamh tréimhse a thosaigh roimh an lú lá de Mhárta, 1960, méadófar an pinsean nó an liúntas trína atháireamh faoi threoir meántuarastail bhliantúil athscrúdaithe arna ríomh de réir cibé rátaí pá bhliantúil a chinnfidh an tAire, ach nach mó ná na rátaí ar tosaíodh á n-íoc ar dtús an lú lá de Mhárta, 1960, ach amháin sa mhéid go ndearnadh ráta pá bhliantúil nó rátaí pá bhliantúil níos airde a áireamh i leith aon tréimhse de sheirbhís an chomhalta tar éis an lae sin agus an pinsean a bheidh le méadú á ríomh.

(6) Déanfar aon phinsean a shonraítear i mír (b) de Chuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a mhéadú go dtí—

(a) méid £111, nó

(b) méid ab iníoctha, díreach roimh dháta an Achta seo a rith, faoi na forálacha a bhí i bhfeidhm an uair sin, faoi réir méadú 26% ar an méid sin.

cibé méid acu is mó.

Pinsin sceidealta (Cuid III) a mhéadú.

1947, Uimh. 1 .

23. —(1) Féadfaidh an t-údarás áitiúil a dheonaigh pinsean sceidealta (Cuid III), is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach ar dháta nach luaithe ná an lú lá de Shamhain, 1963, a chinn sé, méadú amháin (agus sin an méid) ar an bpinsean a dheonú, agus is é a bheidh sa mhéadú méadú de mhéid a cheadóidh an tAire Rialtais Áitiúil, nó a bheidh de réir ceadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire sin i leith aicme pinsean den sórt sin.

(2) Má bhíonn duine míshásta mar gheall ar go ndiúltófar nó go mainneofar, i rith na tréimhse dhá mhí dhéag tar éis an tAcht seo a rith, méadú a dheonú faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an duine sin, i gcás diúltaithe, tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an diúltaithe, nó, i gcás mainneachtana, tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an dá mhí dhéag sin a bheith caite, achomharc a dhéanamh chun an Aire Rialtais Áitiúil, i gcoinne an diúltaithe nó na mainneachtana.

(3) Má bhíonn duine míshásta mar gheall ar mhéadú a dheonófar faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh sé, tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an méadú a dheonú, achomharc a dhéanamh ina choinne chun an Aire Rialtais Áitiúil.

(4) Nuair a dhéanfar achomharc faoin Acht seo féadfaidh an tAire Rialtais Áitiúil diúltú don achomharc nó cibé socruithe a dhéanamh ba chóir, dar leis, don údarás áitiúil lena mbainfidh a dhéanamh, agus aon socruithe a dhéanfaidh an tAire sin amhlaidh beidh éifeacht acu amhail is dá mba é an t-údarás sin a rinne iad.

(5) An pinsean is iníoctha faoi alt 4 den Acht Gairm-Oideachais (Leasú), 1947 , measfar, chun críocha na bhfo-alt roimhe seo den alt seo agus Chuid III den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, gur pinsean é a dheonaigh an t-údarás íoca dá dtagraítear san alt sin.

Pinsin sceidealta (Cuid IV) a mhéadú.

24. —(1) Féadfaidh an t-údarás cuain a dheonaigh pinsean sceidealta (Cuid IV), is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach ar an lú lá de Shamhain, 1963, aon mhéadú amháin (agus sin an méid) ar an bpinsean a dheonú, agus is é a bheidh sa mhéadú méadú de mhéid a cheadóidh an tAire Iompair agus Cumhachta, nó a bheidh de réir ceadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire sin i leith aicme pinsean den sórt sin.

(2) Nuair a bheidh ceadú nó formheas faoin alt seo á thabhairt aige tabharfaidh an tAire Iompair agus Cumhachta aird ar fhorálacha na n-alt eile den Acht seo maidir le méadú pinsean.

Pinsin sceidealta (Cuid V) a mhéadú.

25. —Féadfaidh an bord nó an comhlacht eile a dheonaigh pinsean sceidealta (Cuid V), is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha ar dháta nach luaithe ná an lú lá de Shamhain, 1963, a chinn sé, aon mhéadú amháin (agus sin an méid) ar an bpinsean a dheonú, agus is é a bheidh sa mhéadú méadú de cibé méid (más aon mhéid é) a cheadóidh an tAire nó a bheidh de réir ceadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire i leith aicme pinsean den sórt sin.

Tosú méadaithe.

26. —Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt leis an gCuid seo den Acht seo, beidh éifeacht ag méadú faoin gCuid seo den Acht seo ón dáta a shonraítear mar a leanas (agus an dáta sin a áireamh)—

(a) i gcás pinsin sceidealta (Cuid III)—dáta tosaithe an phinsin nó an dáta a chinnfear de bhun fo-alt (1) d'alt 23 den Acht seo, cibé dáta acu is déanaí,

(b) i gcás pinsin sceidealta (Cuid V)—dáta tosaithe an phinsin nó an dáta a chinnfear de bhun alt 25 den Acht seo, cibé dáta acu is déanaí,

(c) in aon chás eile—dáta tosaithe an phinsin nó an lú lá de Shamhain, 1963, cibé dáta acu is déanaí.