An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964) Ar Aghaidh (CUID II Geallbhróicéirí a Cheadúnú)

31 1964

AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht Geallbhróicéirí, 1964 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a shocrófar chuige sin le hordú ón Aire.

Mínithe.

2. —San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “ceadúnas” ceadúnas faoi alt 8;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt;

folaíonn “geallbhróicéir” aon duine a bhfuil gnó á sheoladh aige ina nglacann sé earraí agus airnéisí i ngeall agus go háirithe (ach gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo) folaíonn sé duine ar bith—

(a) a fhaigheann nó a ghlacann ó aon duine eile aon earraí nó airnéisí mar urrús ar aisíoc aon suime airgid nach mó ná caoga punt a airleacadh orthu; nó

(b) a cheannaíonn, nó a fhaigheann nó a ghlacann isteach, earraí nó airnéisí agus a íocann nó a airleacann nó a thugann ar iasacht orthu aon suim airgid nach mó ná caoga punt le comhaontú nó comhthuiscint nó faoi chomhaontú nó comhthuiscint, sainráite nó intuigthe nó inbhainte go réasúnach mar thát ó nádúr an idirbhirt, go bhféadfaí na hearraí nó na hairnéisí sin a fhuascailt nó a cheannach ina dhiaidh sin ar théarmaí ar bith;

ciallaíonn “geallearbóir” duine a sheachadfaidh earra de gheall do gheallbhróicéir;

folaíonn “ticéad gill”, ach amháin in alt 14, ticéad gill conartha speisialta;

ciallaíonn “gealltán” earra a geallearbadh do gheallbhróicéir;

ciallaíonn “tréimhse fuascailte” tréimhse, dar tosach an chéad lá tar éis dáta an gheallearbtha, nach dleathach do gheallbhróicéir gealltán a dhíol nó a dhiúscairt laistigh di.

Feidhm.

3. —Baineann an tAcht seo le gach idirbheart a dhéanfar tar éis tosach feidhme an Achta seo maidir le gealltán ar a dtabharfaidh geallbhróicéir iasacht nó airleacan nach mó ná caoga punt do gheallearbóir ach ní bhaineann sé le haon idirbheart eile.

Seirbhísigh, gníomhairí agus ionadaithe do gheallbhróicéirí.

4. —(1) Aon ní a n-údaraítear leis an Acht seo do gheallbhróicéir é a dhéanamh, féadfaidh a sheirbhíseach nó a ghníomhaire é a dhéanamh.

(2) Chun críocha an Achta seo, aon ní a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh seirbhíseach nó gníomhaire do gheallbhróicéir i gcúrsa ghnó an gheallbhróicéara, measfar é a bheith déanta nó gan déanamh, cibé acu é, ag an ngeallbhróicéir.

(3) Beidh éifeacht ag na forálacha den Acht seo a bhaineann le geallbhróicéirí i gcás seiceadóirí agus riarthóirí geallbhróicéirí éagtha, ach ní bheidh seiceadóir ná riarthóir geallbhróicéara éagtha inchurtha go pearsanta faoi aon phionós nach é a ghníomh nó a mhainneachtain féin a thabhaigh é.

Cearta, etc., geallearbóirí a tharchur.

5. —(1) Aon chearta, cumhachtaí, príbhléidí agus sochair a fhorcoimeádtar nó a thugtar do gheallearbóirí leis an Acht seo, measfar iad a bheith forcoimeádta agus tugtha do shannaithe geallearbóirí agus do sheiceadóirí agus riarthóirí geallearbóirí éagtha.

(2) Aon duine a chuirfidh i gcéill do gheallbhróicéir gurb é an sannaí ag geallearbóir é nó gurb é an seiceadóir nó an riarthóir do gheallearbóir éagtha é, déanfaidh sé, má cheanglaíonn an geallbhróicéir air é, an ionstraim faoina bhfuil éileamh á dhéanamh aige a thabhairt ar aird don gheallbhróicéir.

Aisghairm agus foráil shealadach.

6. —(1) Déantar leis seo na hachtacháin atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a aisghairm a mhéad a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

(2) D'ainneoin aisghairm na n-achtachán sin, leanfaidh na hachtacháin sin, go dtí an 31ú lá d'Iúil, 1965, d'éifeacht a bheith acu chun críche ceadúnas geallbhróicéara a dheonú do dhuine nach sealbhóir ar cheadúnas den sórt sin i dtosach feidhme an Achta seo.