An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Achtacháin a Aisghairtear) Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL Ticéid Ghill, etc.)

31 1964

AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964

AN DARA SCEIDEAL

Fógra atá le taispeáint i ngach áitreabh geallbhróicéara

Alt 13.

AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964

Ús ar Iasachtaí

1. Ar aon iasacht a thabharfar faoin Acht seo i leith gach dhá scilling a thabharfar ar iasacht, in aghaidh gach mí féilire a fhanfaidh an gealltán i ngeall ................................................ leathphingin.

Nóta

(1) Más giorra ná mí féilire téarma na hiasachta, muirearófar ús in aghaidh míosa uirthi.

(2) Tar éis an chéad mhí féilire, muirearófar ús in aghaidh míosa ar chuid de mhí is faide ná seacht lá, agus ní mhuirearófar aon ús ar chuid de mhí is giorra ná seacht lá.

(3) Más lú ná dhá scilling an iasacht, muirearófar ús in aghaidh dhá scilling uirthi. Más mó í ná dhá scilling, nó aon iolrú cothrom ar dhá scilling, ní mhuirearófar ús ar bith ar aon chodán corr de dhá scilling.

Muirear ar Thicéad Gill

2. I leith gach ticéid ghill ..................................... dhá phingin.

Muirear ar Ghealltán a Luacháil

3. Más deich bpunt, nó suim faoina bhun sin, an iasacht, i leith táille luachála ar gach cúig scilling, nó cuid de chúig scilling, a tugadh ar iasacht .......................................... dhá phingin.

Muirear ar an Leabhar Díolacháin agus Catalóg Cheantálaí a Iniúchadh

4. Ar an taifead i leith díola a iniúchadh ..................... sé phingin.

Muirear ar Fhoirm Dhearbhaithe

5. Ar fhoirm dhearbhaithe .................................... sé phingin.

Gealltáin a Fhuascailt agus a Dhiúscairt

6. (1) Ní foláir gealltáin, seachas gealltáin atá déanta suas, go hiomlán nó go páirteach, d'ór, d'airgead nó de mhiotal lómhar eile nó d'aon chloch lómhar nó leathlómhar, a fhuascailt laistigh de shé mhí féilire agus seacht lá ó dháta a ngeallearbtha ach, má íoctar an t-ús tráth ar bith laistigh den tréimhse thuasluaite, fadófar an tréimhse fuascailte go ceann tréimhse eile sé mhí agus seacht lá ón dáta ar anuas go dtí é a íocadh an t-ús. Ní foláir gealltáin atá déanta suas, go hiomlán nó go páirteach, d'ór, d'airgead nó de mhiotal lómhar eile nó d'aon chloch lómhar nó leathlómhar, a fhuascailt laistigh de bhliain agus seacht lá ó dháta a ngeallearbtha.

(2) I ndeireadh na tréimhse fuascailte—

(a) aon ghealltáin a geallearbadh ar dhá phunt nó ar shuim faoina bhun sin, seachas gealltáin atá déanta suas, go hiomlán nó go páirteach, d'ór, d'airgead nó de mhiotal lómhar eile nó d'aon chloch lómhar nó leathlómhar, tiocfaidh siad chun bheith ina maoin de chuid an gheallbhróicéara féin;

(b) féadfaidh an geallbhróicéir gach gealltán eile a dhíol ar cheant poiblí mar a fhoráiltear le dlí, agus ní fhéadfar ar aon dóigh eile. Féadfar, áfach, na gealltáin sin a fhuascailt tráth ar bith roimh lá an díolacháin.

Barrachas ar Ghealltán a Dhíol

7. Laistigh de dhá mhí dhéag féilire tar éis gealltán a dhíol ar cheant poiblí, féadfaidh an geallearbóir cuntas an díola i leabhar an gheallbhróicéara agus i gcatalóg an cheantálaí a iniúchadh, ar tháille sé phingin a íoc, agus aon bharrachas de thoradh an díola a fháil. Ach in imthosca áirithe féadfar easnamh as díol gealltáin amháin a fhritháireamh i gcoinne barrachais as díol gealltáin eile.

Damáiste do Ghealltán

8. (1) Má dhíothaítear nó má dhamáistítear gealltán trí thine, beidh de cheangal ar an ngeallbhróicéir, má thairgtear an ticéad gill dó roimh dheireadh na tréimhse ina mbeadh an gealltán infhuascailte, suim is ionann agus leath mhéid na hiasachta a íoc.

(2) Má tharlaíonn, trí mhainneachtain, faillí nó mí-iompar toiliúil ar thaobh an gheallbhróicéara, go gcaillfear nó go ndíothófar gealltán, nó gur lú an luach a bheidh air tráth a fhuascailte ná mar a bhí tráth a gheallearbtha, féadfaidh an t-úinéir cúiteamh a iarraidh ar an gCúirt Dúiche agus féadfaidh an Chúirt, más cuí léi é, cúiteamh a dhámhachtain i leith an damáiste, agus bainfear an méid a dhámhfar amhlaidh as an tsuim is iníoctha leis an ngeallbhróicéir, nó, de réir mar is gá sa chás, íocfaidh an geallbhróicéir é ar cibé dóigh a ordóidh an Chúirt.

Ticéad Gill a Chailleadh

9. Má chailltear, má ligtear amú nó má ghoidtear ticéad gill, ba cheart don gheallearbóir foirm do dhearbhú a bheidh le déanamh os comhair Nótaire Poiblí, Coimisinéara Mionn nó Feidhmeannaigh Shíochána a iarraidh láithreach ar an ngeallbhróicéir; mura ndéanfaidh, beidh de cheangal ar an ngeallbhróicéir an gealltán a sheachadadh do dhuine ar bith a thabharfaidh an ticéad gill ar aird dó agus a éileoidh an gealltán a fhuascailt.