An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Fógra atá le taispeáint i ngach áitreabh geallbhróicéara) Ar Aghaidh (AN CEATHRU SCEIDEAL Leabhair Gheallbhróicéara)

31 1964

AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Ticéid Ghill, etc.

Ailt 14 (2), 15 (2), 16, 20 (3).

CUID I

Ticéad Gill

Ar iasacht £.2 0. 0. nó suim faoina bhun sin lasmuigh de ghealltáin atá déanta suas go hiomlán nó go páirteach d'ór, d'airgead nó de mhiotal lómhar eile nó d'aon chloch lómhar nó leathlómhar.

(Ní foláir don gheallbhróicéir na sonraí iomchuí a chur sna spásanna folmha faoi seach.)

Gealltán Uimh.

A geallearbadh le (ainm an gheallbhróicéara)

as (seoladh an gheallbhróicéara)

an                        lá seo de                              , 19      ,

ag (ainm an gheallearbóra, mar atá i Leabhar na nGealltán)

as (seoladh an gheallearbóra, mar atá i Leabhar na nGealltán)

(Tuairisc an Ghill)

(Méid na hiasachta)

Nótaí mar Eolas don Gheallearbóir*

1. Tá na rátaí uasta úis agus na muirir eile mar atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Geallbhróicéirí, 1964 . Tá siad leagtha amach freisin san Fhógra atá ar taispeáint i siopa an gheallbhróicéara.

2. Mura bhfuasclaítear an gealltán laistigh de shé mhí féilire agus seacht lá ó dháta a gheallearbtha, is leis an ngeallbhróicéir é go hiomlán. Ceadófar fadú (sé mhí féilire, ar a mhéad) ar an tréimhse sin má íoctar an t-ús a bheidh faibhrithe.

3. Má chailltear an gealltán nó má dhíothaítear nó má dhamáistítear é trí thine, nó má laghdaíonn ar a luach de dheasca faillí an gheallbhróicéara, féadfaidh tú cúiteamh a éileamh.

4. Má chailltear, má ligtear amú nó má ghoidtear an ticéad seo, ba cheart duit, láithreach, foirm dhearbhaithe a iarraidh ar an ngeallbhróicéir; mura ndéanfaidh, beidh de cheangal ar an ngeallbhróicéir an gealltán a sheachadadh do dhuine ar bith a thabharfaidh an ticéad seo ar aird agus a éileoidh an gealltán a fhuascailt.

CUID II

Ticéad gill

A. Ar iasacht is mó ná £2. 0. 0, lasmuigh d'earnáil B anseo thíos.

B. Ar aon iasacht ar ghealltán atá déanta suas go hiomlán nó go páirteach d'ór, d'airgead nó de mhiotal lómhar eile nó d'aon chloch lómhar nó leathlómhar.

(Ní foláir don gheallbhróicéir na sonraí iomchuí a chur sna spásanna folmha faoi seach.)

Gealltán Uimh.

A geallearbadh le (ainm an gheallbhróicéara)

as (seoladh an gheallbhróicéara)

an                   lá seo de                              , 19      ,

ag (ainm an gheallearbóra, mar atá i Leabhar na nGealltán)

as (seoladh an gheallearbóra, mar atá i Leabhar na nGealltán)

(Tuairisc an ghealltáin)

(Méid na hiasachta)

Nótaí mar Eolas don Gheallearbóir*

1. Tá na rátaí uasta úis agus na muirir eile mar atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Geallbhróicéirí, 1964 . Tá siad leagtha amach freisin san Fhógra atá ar taispeáint i siopa an gheallbhróicéara.

2. Féadfar gealltáin nach bhfuasclaítear laistigh de na tréimhsí seo a leanas a dhíol ar ceant, ach féadfar iad a fhuascailt tráth ar bith roimh lá an díola:—

Earnáil A. Sé mhí féilire agus seacht lá breise ó dháta an gheallearbtha, le fadú (sé mhí féilire ar a mhéad) ar an tréimhse sin má íoctar an t-ús a bheidh faibhrithe.

Earnáil B. Dhá mhí dhéag féilire agus seacht lá breise ó dháta an gheallearbtha.

3. Féadfaidh tú, laistigh de dhá mhí dhéag féilire tar éis an díola, má íocann tú táille sé phingin, cuntas an díola i leabhar an gheallbhróicéara agus i gcatalóg an cheantálaí a iniúchadh agus aon bharrachas de thoradh an díola a fháil. In imthosca áirithe, féadfar easnamh as díol gealltáin amháin a fhritháireamh i gcoinne barrachais as díol gealltáin eile.

4. Má chailltear an gealltán nó má dhíothaítear nó má dhamáistítear é, trí thine, nó má laghdaíonn ar a luach de dheasca faillí an gheallbhróicéara, féadfaidh tú cúiteamh a éileamh.

5. Má chailltear, má ligtear amú nó má ghoidtear an ticéad seo, ba cheart duit, láithreach, foirm dhearbhaithe a iarraidh ar an ngeallbhróicéir; mura ndéanfaidh, beidh de cheangal ar an ngeallbhróicéir an gealltán a sheachadadh do dhuine ar bith a thabharfaidh an ticéad seo ar aird agus a éileoidh an gealltán a fhuascailt.

CUID III

Ticéad Gill Conartha Speisialta

(Ní foláir don gheallbhróicéir na sonraí iomchuí a chur sna spásanna folmha faoi seach sula síneofar é.)

Gealltán Uimh.

A geallearbadh le (ainm an gheallbhróicéara)

as (seoladh an gheallbhróicéara)

an                                lá seo de                 , 19      ,

ag (ainm an gheallearbóra, mar atá i Leabhar na nGealltán)

as (seoladh an gheallearbóra, mar atá i Leabhar na nGealltán)

(Tuairisc an ghealltáin)

(Méid na hiasachta)

Téarmaí an chonartha speisialta*

1. Muirearaíonn an geallbhróicéir—

(a) Ar an ticéad seo ....................................................................

(b) Ús de réir .............................................................................

in aghaidh na míosa féilire (Más giorra ná mí féilire téarma na hiasachta, muirearófar ús in aghaidh míosa uirthi. Tar éis an chéad mhí féilire, muirearófar ús in aghaidh míosa ar chuid de mhí is faide ná seacht lá, agus ní mhuirearófar ús ar bith ar chuid de mhí is giorra ná seacht lá).

(c) Is .................... an muirear as an ngealltán seo a stóráil ar feadh míosa féilire nó aon chuid de mhí.

2. Tá an gealltán seo á gheallearbadh go ceann tréimhse ...................... mí.

3. I ndeireadh na tréimhse sin féadfaidh an geallbhróicéir an gealltán a dhíol ar ceant. Ach féadfaidh an geallearbóir é a fhuascailt tráth ar bith roimh lá an díola.

4. Féadfaidh an geallearbóir, laistigh de dhá mhí dhéag féilire tar éis an díola, má íocann sé táille sé phingin, cuntas an díola i leabhar an gheallbhróicéara agus i gcatalóg an cheantálaí a iniúchadh agus an barrachas de thoradh an díola a fháil. Más rud é, áfach, laistigh de shé mhí roimh an díol sin nó ina dhiaidh, gur tharla easnamh as díol gealltáin nó gealltán eile leis an duine céanna, beidh an geallbhróicéir i dteideal an t-easnamh a fhritháireamh i gcoinne an bharrachais.

5. Má tharlaíonn, trí mhainneachtain, faillí nó mí-iompar toiliúil ar thaobh an gheallbhróicéara, go gcaillfear nó go ndíothófar gealltán, nó gur lú an luach a bheidh air tráth a fhuascailte ná mar a bhí tráth a gheallearbtha, féadfaidh an geallearbóir ordú cúitimh a iarraidh ar an gCúirt Dúiche. Déanfar méid an chúitimh a dhámhfar, má dhámhtar, a bhaint as an tsuim is iníoctha leis an ngeallbhróicéir nó, de réir mar is gá sa chás, íocfaidh an geallbhróicéir é ar cibé dóigh a ordóidh an Chúirt.

6. Má dhíothaítear nó má dhamáistítear gealltán trí thine, beidh de cheangal ar an ngeallbhróicéir, má thairgtear an ticéad gill dó roimh dheireadh na tréimhse ina mbeadh an gealltán infhuascailte, suim is ionann agus leath mhéid na hiasachta a íoc, mura gcomhaontóidh an geallearbóir agus an geallbhróicéir ar a mhalairt.

7. Má chailltear an ticéad seo nó má ligtear amú é, ba cheart don gheallearbóir foirm dhearbhaithe a iarraidh, láithreach, ar an ngeallbhróicéir; mura ndéanfaidh, beidh de cheangal ar an ngeallbhróicéir an gealltán a sheachadadh do dhuine ar bith a thabharfaidh an ticéad gill seo ar aird dó agus a éileoidh an gealltán a fhuascailt.

................................Geallbhróicéir

................................Geallearbóir

CUID IV

Admháil

Dáta

Fuarthas ar Ghealltán Uimh. .................................... a fhuascailt

£

s.

d.

Méid na hiasachta

Ús

Muirir eile

(atá le sonrú)

___________

An tIomlán

___________

......................

Geallbhróicéir

* Le cló ar éadan an ticéid, nó cuid de ar a éadan agus cuid ar a chúl.

* Le cló ar éadan an ticéid nó cuid de ar a éadan agus cuid ar a chúl.

* Le cló ar éadan an ticéid, nó cuid de ar a éadan agus cuid ar a chúl.