An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IX. Leasú ar Chuid IX den Acht Airgeadais, 1963: Cáin Ioncaim agus Forcháin.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Biotáille (Rátaí Gnáth-Dhleachta custam))

22 1965

AN tACHT AIRGEADAIS, 1965

CUID X

Ilghnéitheach.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

1964, Uimh. 15 .

61. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1964” alt 29 den Acht Airgeadais, 1964 ;

ciallaíonn “an cúigiú blianacht bhreise déag” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire” “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1964 maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1966, ach “£1,642,308” a chur in ionad “£1,588,036”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1964 ach “£1,041,884” a chur in ionad “£1,027,246”.

(4) Déanfar suim £1,819,122 chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais chomhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1966.

(5) Déanfar an cúigiú blianacht bhreise déag a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den chúigiú blianacht bhreise déag, nach mó ná £1,176,735 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an chúigiú blianacht bhreise déag a úsáid i gceann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Leasú ar alt 11 den Acht Airgeadais, 1962 .

1962. Uimh. 11.

62. —Leasaítear leis seo alt 11 den Acht Airgeadais, 1962 trí “an 31ú lá de Mhárta, 1968” a chur in ionad “an 31ú lá de Mhárta, 1965” i bhfo-ailt (1) agus (2).

Leasú ar alt 2 den Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 .

1956, Uimh. 8 .

63. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht Airgeadais (Brabúis Mhianach Airithe) (Faoiseamh Sealadach ó Chánachas), 1956 , trí “laistigh den tréimhse fiche bliain” a chur ann in ionad “laistigh den tréimhse deich mblian”.

Faoiseamh i gcás bronntanas áirithe.

64. —(1) Baineann an t-alt seo le bronntanas airgid a thabharfar don Aire Airgeadais an 6ú lá d'Aibreán, 1965, nó dá éis lena úsáid chun aon chríocha a soláthraítear airgead poiblí chun nó mar chabhair chun an chostais a bhaineann leo agus a ghlacfaidh an tAire sin.

San fho-alt seo ciallaíonn “airgead poiblí” airgead arna mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó arna eisiúint as nó arna sholáthar ag an Oireachtas.

(2) I gcás ina ndéanfaidh duine a bheidh tar éis bronntanas lena mbaineann an t-alt seo a thabhairt faoiseamh ó cháin a éileamh faoi threoir an bhronntanais sin, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas den alt seo.

(3) Chun críocha cánach ioncaim (lena n-áirítear forcháin) don bhliain mheasúnachta a thabharfaidh an duine an bronntanas déanfar méid an chéanna a bhaint as aon ioncam nó a fhritháireamh i gcoinne aon ioncaim de chuid an duine ar arb inmhuirir cáin don bhliain sin agus, i gcás inar gá sin, urscaoilfear nó aisíocfar cáin dá réir sin, agus ríomhfar dá réir sin ioncam iomlán an duine nó i gcás inar bean phósta an duine a meastar gurb ioncam de chuid a fearchéile a hioncam, ioncam iomlán an fhearchéile.

San fho-alt seo ciallaíonn “ioncam iomlán” ioncam iomlán ó gach bunadh arna mheas de réir forálacha na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(4) I gcás inar cuideachta a thabharfaidh bronntanas lena mbaineann an t-alt seo, lamhálfar méid an bhronntanais mar asbhaint le linn ríomh a bheith á dhéanamh chun críocha cánach brabús corparáide ar bhrabúis sin na cuideachta a éireoidh sa tréimhse chuntasaíochta a thabharfar an bronntanas.

Cumhacht na gCoimisinéirí Speisialta a ordú cáin a íoc i measúnachtaí a bheidh faoi achomharc.

1963, Uimh. 23 .

65. —(1) Más rud é ar achomharc i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim nó cánach brabús corparáide a thabhairt os a gcomhair lena éisteacht, go ndéanfaidh na Coimisinéirí Speisialta—

(a) ar iarratas ó bhéal nó i scríbhinn ón achomharcóir, an éisteacht a iarchur, nó

(b) ar an éisteacht a bheith tosaithe acu, í a chur ar atráth,

féadfaidh siad a ordú go n-íocfar, d'ainneoin an éisteacht, an méid sin den cháin sa mheasúnacht is dóigh leo, ar fhoras an eolais a bheidh ar fáil, a bheidh iníoctha ar an achomharc a chinneadh nó dá éis sín.

(2) Maidir le cás ina ndéanfar ordú faoi fho-alt (1) den alt seo gan an t-achomharcóir a bheith i láthair, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:

(a) déanfaidh an cigire cánach nó oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim fógra i scríbhinn i dtaobh an t-ordú a dhéanamh a thabhairt don achomharcóir;

(b) féadfaidh an t-achomharcóir, más éagóir leis an t-ordú laistigh de cheithre lá dhéag tar éis dáta an fhógra dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo, uiríolla i scríbhinn a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Speisialta i dtaobh an ordaithe;

(c) féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon uiríolla a chuirfear faoina mbráid de réir fhomhír (b) den fho-alt seo, an t-ordú a dhaingniú nó ordú athbhreithnithe a dhéanamh, agus gabhfaidh aon ordú athbhreithnithe den sórt sin ionad an ordaithe chéadluaite.

(3) I gcás an t-achomharc a thabharfar os comhair na gCoimisinéirí Speisialta le héisteacht do bhaint le measúnacht i leith cánach ioncaim (dá ngairtear an mheasúnacht iomchuí anseo ina dhiaidh seo san fho-alt seo) is measúnacht amháin d'uimhir mheasúnachtaí (dá ngairtear na measúnachtaí comhshuimithe anseo ina dhiaidh seo san fho-alt seo) a mbeidh an cháin inti luaite in aon suim amháin faoi fho-alt (1) d'alt 21 den Acht Airgeadais, 1963 , tiocfar, chun críocha fho-alt (1) den alt seo, ar mhéid na cánach sa mheasúnacht iomchuí tríd an méid cánach, más ann, is iníoctha faoi fho-alt (3) den alt sin 21 a bhaint as an tsuim amháin sin; agus, i gcás ina ndéanfar achomharc chun na gCoimisinéirí Speisialta, i gcoinne dhá cheann nó níos mó de na measúnachtaí comhshuimithe, tiocfar sa tslí chéanna ar an méid iomlán cánach sna measúnachtaí sin agus beidh feidhm ag forálacha an ailt seo ionann is dá mba shuim cánach i measúnacht aonair an méid iomlán sin.

(4) I gcás ina mbeidh sé ordaithe, maidir le haon mheasúnacht, suim cánach a íoc faoi na forálacha sin roimhe seo den alt seo—

(a) baileofar agus íocfar an tsuim sin agus béarfaidh sí ús ionann agus dá mbeadh an t-achomharc i gcoinne na measúnachta cinnte nuair a rinneadh an t-ordú agus gurbh í an tsuim chánach is inmhuirir de réir an chinnte an tsuim chánach a shonraítear leis an ordú, agus

(b) ar an achomharc i gcoinne na measúnachta a chinneadh, déanfar aon iarmhéid cánach is inmhuirir de réir an chinnte a íoc nó aon cháin a ró-íocadh a aisíoc, de réir mar is gá sa chás,

agus, i gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (2) den alt seo, measfar chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, gur ar dháta an fhógra faoi mhír (a) den fho-alt sin (2) a rinneadh an t-ordú.

(5) Folaíonn gach tagairt san alt seo d'achomharcóir tagairt do dhuine ag gníomhú thar ceann an achomharcóra maidir leis an achomharc.

(6) Féadfaidh Coimisinéir Speisialta amháin aon chumhacht dá dtugtar do na Coimisinéirí Speisialta leis an alt seo a fheidhmiú.

Aisghairm.

1965. Uimh. 2.

66. —(1) (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Measfar mír (a) den fho-alt seo a theacht i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1965.

(2) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Measfar mír (a) den fho-alt seo a theacht i ngníomh an 11ú lá de Bhealtaine, 1965.

(3) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid III den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Measfar mír (a) den fho-alt seo a theacht i ngníomh an 12ú lá de Bhealtaine, 1965.

(4) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid IV den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(5) (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid V den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) den fho-alt seo ach amháin maidir le leagáid gheofar ó thiomnóir nó ó dhíthiom nóir a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith agus maidir le comharbas a thabharfar tar éis dáta an Achta seo a rith agus chun na críche sin folaíonn an abairt “leagáid” iarmhar nó scair d'iarmhar.

(c) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid VI den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(d) Ní bheidh feidhm ag mír (c) den fho-alt seo ach amháin maidir le daoine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith.

(6) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid VII den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a leasú a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh—

(i) más in Iúil, 1965, nó roimhe sin a rithfear an tAcht seo—an lú lá de Lúnasa, 1965, agus

(ii) más i Lúnasa, 1965, nó dá éis sin a rithfear é— an lú lá den mhí díreach i ndiaidh na míosa a rithfear é.

(7) (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid VIII den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den chuid sin.

(b) D'ainneoin mhír (a) den fho-alt seo, is iad na dleachtanna stampa céanna ab inmhuirir dá mba nár ritheadh an tAcht seo is inmhuirir ar ionstraim ina bhfuil, chun críocha mhír (a) d'fho-alt (3) d'alt 45 den Acht Talún, 1965 , deimhniú gurb ionstraim de dhroim conradh a rinneadh roimh dháta an Achta sin a rith an ionstraim, agus chun na críche sin measfar nach ndearnadh an aisghairm a dhéantar le mír (a) den fho-alt seo.

(c) Tiocfaidh míreanna (a) agus (b) den fho-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1965, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

(8) (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid IX den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Iúil, 1966.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

67. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

1891, c. 39.

1920, c. 18.

68. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1965 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Codanna I, VII, VIII agus IX agus ailt 64 agus 65 (sa mhéid go mbaineann siad le cáin ioncaim) den Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, sa mhéid go mbaineann sí le dleachtanna custam, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus, sa mhéid go mbaineann sí le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta na Reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Cuid IV den Acht seo a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(5) Déanfar Cuid V agus ailt 64 agus 65 (sa mhéid go mbaineann siad le cáin bhrabús corparáide) den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin.

(6) Forléireofar Cuid VI den Acht seo i dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais, 1963 .

(7) Measfar Codanna, I, VII, VIII agus IX den Acht seo, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt go sainráite iontu, a theacht i ngníomh, agus beidh éifeacht acu, ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1965.

(8) Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.