1 1969


Uimhir 1 de 1969


AN tACHT TORADH TALMHAÍOCHTA (ARBHAR) (LEASÚ), 1969

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AOISLIÚNTAIS A DHEONÚ D'OIFIGIGH NÓ SEIRBHÍSIGH LÁNAIMSIRE DON BHORD GRÁIN AGUS DO LEASÚ ALT 13 DEN ACHT TORADH TALMHAÍOCHTA (ARBHAR) (LEASÚ), 1958 . [11 Márta, 1969.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Aoisliúntais d'oifigigh agus do sheirbhísigh an Bhoird.

1. —(1) A luaithe is féidir tar éis dáta an Achta seo a rith, ullmhóidh and Bord, agus cuirfidh sé faoi bhráid an Aire, scéim ranníocach nó scéimeanna ranníocacha chun pinsin, aiscí agus liúntais eile a dheonú do cibé oifigigh lánaimsire nó seirbhísigh lánaimsire don Bhord is oiriúnach leis, nó i leith oifigeach nó seirbhíseach den sórt sin, ar scor dóibh.

(2) Socróidh gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na coinníollacha scoir do na daoine uile lenarb iníoctha nó arb iníoctha ina leith, ar scor dóibh, pinsin, aiscí nó liúntais faoin scéim, agus féadfar tráthanna agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an Bord, aon tráth, scéim a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire do leasú scéime a cuireadh faoi bhráid an Aire agus a ceadaíodh faoin alt seo roimhe sin.

(4) Aon scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt seo déarfaidh sí go mbeadh éifeacht aici amhail ó lá (a bhféadfaidh sé gur lá éigin é roimh an lá a chuirfear an scéim faoi bhráid an Aire amhlaidh) a shonrófar chuige sin sa scéim.

(5) Má cheadaíonn an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais, scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt seo, cuirfidh an Bord i bhfeidhm í de réir a téarmaí.

(6) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ag éileamh, nó maidir le méid, aon phinsin, aisce nó liúntais is iníoctha de bhun scéime faoin alt seo, cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an Aire agus cuirfidh seisean faoi bhráid an Aire Airgeadais í agus is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Aire Airgeadais.

(7) Gach scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a cheadófar faoin alt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ceadaithe, agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

(8) Íocfar as an gCiste na costais agus na caiteachais a thabhóidh an Bord ag ullmhú scéime, agus á cur i gcrích, faoin alt seo.

Leasú ar alt 13 (3) den Acht Toradh Talmhaíochta (Arbhar) (Leasú), 1958 .

1958, Uimh. 24 .

2. —Leasaítear leis seo alt 13 (3) den Acht Toradh Talmhaíochta (Arbhar) (Leasú), 1958 , trí “an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais,” a chur in ionad “an Bord” san dara háit ina bhfuil na focail sin.

Gearrtheideal, comhlua agus forleiriú.

3. —(1) Féadfar an tAcht Toradh Talmhaíochta (Arbhar) (Leasú), 1969 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Toradh Talmhaíochta (Arbhar), 1933 go 1969, a ghairm de na hAchtanna Toradh Talmhnaíochta (Arbhar), 1933 go 1961, agus den Acht seo le chéile.

(3) Déanfar na hAchtanna Toradh Talmhaíochta (Arbhar), 1933 go 1961, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.