An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Cionta) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Aisghairm)

4 1976

ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

AN CHEAD SCEIDEAL

Daoine Neamh-inroghnaithe agus Daoine is Insaortha de Cheart

Ailt 7, 9, and 31.

CUID I

Daoine Neamh-inroghnaithe

Uachtarán na hÉireann.

Daoine a bhfuil baint acu le riaradh ceartais

Daoine a bhfuil nó a raibh tráth ar bith aon oifig bhreithiúnach acu de réir brí Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh) 1961 (Uimh. 38).

Cróinéirí, leas-chróinéirí agus daoine a ceapadh faoi alt 5 (2) d'Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe) 1926 (Uimh. 39) chun oifig cróinéara a líonadh go sealadach.

An tArd-Aighne agus daoine dá fhoireann.

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí agus daoine dá fhoireann.

Abhcóidí agus aturnaetha atá ag cleachtadh iarbhír sa cháil sin.

Printísigh aturnaetha, cléirigh aturnaetha agus daoine eile atá fostaithe ar obair dhlí in oifigí aturnaetha.

Oifigigh a bhaineann le cúirt nó le hUachtarán na hArd-Chúirte agus oifigigh agus daoine eile atá fostaithe in aon oifig a bhaineann le cúirt nó a bhaineann le hUachtarán na hArd-Chúirte.

Daoine a bhíonn fostaithe ó am go ham in aon chúirt chun taifead a dhéanamh d'imeachtaí na cúirte.

Comhaltaí den Gharda Síochána.

Oifigigh príosúin agus daoine eile atá fostaithe in aon phríosún, i bhForas Naomh Pádraig nó in aon áit a soláthraíodh faoi alt 2 d'Acht na bPríosún 1970 (Uimh. 11) nó in aon áit ina gcoinnítear daoine i gcoimeád míleata de bhun alt 2 d'Acht na bPríosún 1972 (Uimh. 7) nó in aon áit a sonraítear faoi alt 3 den Acht deiridh sin gur áit í atá le húsáid mar phríosún; séiplínigh agus dochtúirí d'aon fhoras nó áit den sórt sin agus daoine de choistí fiosraithe d'aon fhoras nó áit den sórt sin.

Daoine atá fostaithe i seirbhís leasa na Roinne Dlí agus Cirt.

Duine atá i gceannas saotharlainne dlí-eolaíochta nó atá fostaithe ansin.

Comhaltaí d'Oglaigh na hÉireann

Gach duine de na Buan-Oglaigh, lena n-áirítear Seirbhís Altranais an Airm.

Gach duine de na hOglaigh Cúltaca le linn aon tréimhse a bhfuil sé ag fáil pá lena linn as aon seirbhís nó dualgas mar dhuine de na hOglaigh Cúltaca.

Daoine éagumasacha

Duine atá neamhfheidhmiúil, toisc nach bhfuil sé sách maith ag léamh, go bhfuil sé bodhar nó faoi bhuan-éiglíocht eile, fónamh ar ghiúiré.

Duine ar a bhfuil nó ar a raibh meabhair-ghalar nó míchumas meabhrach agus atá, mar gheall ar é a bheith sa riocht sin—

(a) ina chónaí in ospidéal nó i bhforas eile dá shamhail, nó

(b) ag freastal go rialta le haghaidh cóireála ó liachleachtóir.

CUID II

Daoine is Insaortha de Cheart

Comhaltaí de cheachtar Teach den Oireachtas.

Comhaltaí den Chomhairle Stáit.

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Cléireach Dháil Éireann.

Cléireach Sheanad Éireann.

Duine in Ord Beannaithe.

Ministir rialta d'aon aicme nó sámhadh creidimh.

Comhaltaí faoi mhóid d'aon ord creidimh a chónaíonn i mainistir, i gclochar nó i sámhadh eile creidimh.

Na daoine seo a leanas má tá siad ag cleachtadh a ngairme iarbhír agus iad cláraithe (lena n-áirítear clárú coinníollach nó sealadach), rollaithe nó deimhnithe faoi na forálacha reachtúla a bhaineann leis an ngairm sin:

Liachleachtóirí;

Fiaclóirí;

Altraí;

Cnáimhseacha;

Tréidlianna;

Poitigéirí.

Duine d'fhoireann cheachtar Tí den Oireachtas ar Chléireach an Tí sin do dheimhniú go mbeadh sé in aghaidh leas an phobail é a bheith ar an duine sin fónamh mar ghiúróir mar go ndéanann sé seirbhísí riachtanacha práinneacha lena ngabhann tábhacht phoiblí agus nach féidir le réasún iad a chur ar aon dhuine eile le déanamh ná a chur siar.

Cinn Ranna agus Oifigí Rialtais agus aon státseirbhíseach ar Cheann a Roinne nó a Oifige do dheimhniú go mbeadh sé in aghaidh leas an phobail é a bheith ar an státseirbhíseach fónamh mar ghiúróir mar go ndéanann sé seirbhísí riachtanacha práinneacha lena ngabhann tábhacht phoiblí agus nach féidir le réasún iad a chur ar aon duine eile le déanamh ná a chur siar.

Aon sibhialtach atá fostaithe ag an Aire Cosanta faoi alt 30 (1) (g) den Acht Cosanta 1954 (Uimh. 18) ar Rúnaí na Roinne Cosanta do dheimhniú go mbeadh sé in aghaidh leas an phobail é a bheith ar an sibhialtach fónamh mar ghiúróir mar go ndéanann sé seirbhísí riachtanacha práinneacha lena ngabhann tábhacht phoiblí agus nach féidir le réasún iad a chur ar aon duine eile le déanamh ná a chur siar.

Príomh-oifigigh de chuid údaráis áitiúla chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil 1941 (Uimh. 23), de chuid boird sláinte a bunaíodh faoin Acht Sláinte 1970 (Uimh. 1) agus údaráis chuain de réir brí an Achta Cuanta 1946 (Uimh. 9) agus aon fhostaí de chuid údaráis áitiúil, de chuid boird sláinte nó de chuid údaráis chuain ar a phríomhoifigeach do dheimhniú go mbeadh sé in aghaidh leas an phobail é a bheith ar an bhfostaí fónamh mar ghiúróir mar go ndéanann sé seirbhísí riachtanacha práinneacha lena ngabhann tábhacht phoiblí agus nach féidir le réasún iad a chur ar aon duine eile le déanamh ná a chur siar.

Ceann-mhúinteoir nó príomh-mhúinteoir coláiste ollscoile, scoile nó forais eile oideachais, agus aon ollamh, léachtóir nó duine d'fhoireann mhúinteoireachta aon fhorais den sórt sin ar an gceann-mhúinteoir nó ar an bpríomh-mhúinteoir sin do dheimhniú go ndéanann an duine atá i gceist seirbhísí san fhoras nach féidir le réasún iad a chur ar aon duine eile le déanamh ná a chur siar.

Mic léinn lánaimsire in aon fhoras oideachais den sórt a luaitear sa mhír sin roimhe seo.

Rúnaí Choimisinéirí Soilse na hÉireann agus aon duine atá ar fostú ag na Coimisinéirí ar an rúnaí do dheimhniú go ndéanann an duine atá i gceist seirbhísí do na Coimisinéirí nach féidir le réasún iad a chur ar aon duine eile le déanamh ná a chur siar.

Máistrí soithí, píolótaí cuí-cheadúnaithe agus ceannasaithe cuícheadúnaithe aerárthaí.

Daoine atá cúig bliana is seasca d'aois nó os a chionn agus atá faoi bhun seachtó bliain d'aois.