An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Luacháil Leasanna Teoranta)

8 1976

AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

AN DARA SCEIDEAL

Cáin a Ríomh

Ailt 9, 36, 40, 53 agus 54.

CUID I

Réamhráiteach

1. Sa Sceideal seo—

ciallaíonn “bronntanas inchomhiomlánaithe” bronntanas a ghlac deontaí an 28ú lá d'Fheabhra, 1969, nó dá éis sin, agus roimh an 28ú lá d'Fheabhra, 1974, agus atá, a mhéid is bronntanas inchánach é, le comhiomlánú, de bhua alt 9, le haon bhronntanas inchánach nó oidhreacht inchánach dá éis sin chun na críche a luaitear san alt sin;

ciallaíonn “luach inchomhiomlánaithe” luach inchánach bronntanais inchomhiomlánaithe;

ciallaíonn “an Tábla iomchuí” i ndáil le deontaí nó comharba arb éard é, ar dháta an bhronntanais nó ar dháta na hoidhreachta, arb é an bronntanas é nó arb í an oidhreacht í ar ina leith atá an cháin á ríomh—

(a) céile an diúscróra nó leanbh, nó leanbh mionaoiseach do leanbh éagtha, leis an diúscróir, Tábla I;

(b) dírshinsear nó dírshliochtach (seachas leanbh, nó leanbh mionaoiseach do leanbh éagtha) leis an diúscróir, Tábla II;

(c) deartháir nó deirfiúr, nó leanbh do dheartháir nó do dheirfiúr, leis an diúscróir, Tábla III;

(d) deontaí nó comharba nach bhfuil aige leis an diúscróir gaol dá dtagraítear i bhfomhír (a), (b), nó (c), Tábla IV;

atá i gCuid II den Sceideal seo.

2. I ngach Tábla atá i gCuid II den Sceideal seo, ciallaíonn “luach”—

(a) sa chás dá dtagraítear i mír 3, an luach inchánach dá dtagraítear sa mhír sin;

(b) sa chás dá dtagraítear i mír 4, an comhiomlán dá dtagraítear sa mhír sin.

3. Faoi réir forálacha mhír 6, déanfar an cháin is inmhuirearaithe ar luach inchánach bronntanais inchánach nó oidhreachta inchánach, i gcás nach mbeidh aon bhronntanas inchánach eile nó aon oidhreacht inchánach eile ná aon bhronntanas inchomhiomlánaithe eile glactha ag an deontaí nó ag an gcomharba ón diúscróir céanna a ríomh de réir an ráta nó na rátaí cánach is infheidhmithe ar an luach inchánach sin faoin Tábla iomchuí.

4. Faoi réir forálacha mhír 6, déanfar an cháin is inmhuirearaithe ar luach inchánach bronntanais inchánach nó oidhreachta inchánach, i gcás a mbeidh an deontaí nó an comharba tar éis bronntanas inchánach amháin nó níos mó a ghlacadh an 28ú lá d'Fheabhra, 1974, nó dáta dá éis sin, nó tar éis oidhreachtaí inchánach a ghlacadh an 1ú lá d'Aibreán, 1975, nó dáta dá éis sin, nó tar éis bronntanais inchomhiomlánaithe a ghlacadh, cheana féin, ón diúscróir céanna, a ríomh de réir an ráta nó na rátaí cánach is infheidhmithe faoin Tábla iomchuí ar an gcuid sin de chomhiomlán—

(a) an luacha inchánach sin;

(b) luachanna inchánach na mbronntanas inchánach agus na n-oidhreachtaí inchánach uile den sórt sin roimhe sin (má b'ann); agus

(c) luachanna inchomhiomlánaithe na mbronntanas inchomhiomlánaithe uile (má b'ann),

arb í an chuid is airde í den chomhiomlán sin agus is comhionann leis an luach inchánach sin.

5. I ngach Tábla atá i gCuid II den Sceideal seo, aon ráta cánach a thaispeántar sa tríú colún is é an ráta é is infheidhmithe ar an gcuid sin den luach (de réir brí mhír 2) is mó ná an íosteorainn a thaispeántar sa chéad cholún ach nach mó ná an uasteorainn (más ann) a thaispeántar sa dara colún.

6. Is í an cháin is inmhuirearaithe ar luach inchánach bronntanais inchánach 75 faoin gcéad den mhéid cánach a ríomhfar de réir an Sceidil seo.

7. Chun críocha an Sceidil seo, comhairfear mar aon ní amháin na bronntanais agus na hoidhreachtaí go léir a bheidh deontaí nó comharba tar éis a ghlacadh an lá céanna ó dhiúscróir, agus chun an méid cánach a fhionnadh is iníoctha ar bhronntanas amháin, nó ar oidhreacht amháin. de bhronntanais leithleacha nó d'oidhreachtaí leithleacha a glacadh an lá céanna, déanfar an méid cánach a bheidh ríofa faoin Sceideal seo mar mhéid cánach is iníoctha ar na bronntanais agus na hoidhreachtaí a glacadh an lá sin a chionroinnt go rátúil de réir luachanna inchánach na mbronntanas inchánach agus na n-oidhreachtaí inchánach leithleacha a glacadh an lá céanna.

8. I gcás, maidir le haon deontaí nó comharba, gurb é, ar dháta an bhronntanais nó ar dháta na hoidhreachta, céile marthanach éagaigh ar ghaire a ghaol, tráth a bháis, ná gaol an deontaí nó an chomharba sin don diúscróir, ansin measfar, le linn an cháin is iníoctha ar an mbronntanas inchánach sin nó ar an oidhreacht inchánach sin a bheith á ríomh, gaol an éagaigh sin leis an diúscróir a bheith ag an deontaí sin nó ag an gcomharba sin leis.

9. In aon chás—

(a) inar nia nó neacht don diúscróir an deontaí nó an comharba, is nia nó neacht a d'oibrigh, go substainteach, ar fhoras lánaimsire, ar feadh na tréimhse 5 bliana dar chríoch dáta an bhronntanais nó dáta na hoidhreachta ag seoladh, nó ag cabhrú ag seoladh, trádáil, gnó nó gairm nó obair an diúscróra nó na trádála, an ghnó nó na gairme nó na hoibre a bhain le hoifig nó le fostaíocht an diúscróra; agus

(b) inarb éard an bronntanas nó an oidhreacht maoin a úsáideadh i ndáil leis an trádáil, leis an ngnó, leis an ngairm, leis an oifig nó leis an bhfostaíocht sin nó scaireanna i gcuideachta ar léi an mhaoin sin,

ansin, chun an cháin a ríomh is iníoctha ar an mbronntanas nó ar an oidhreacht, measfar gaol linbh a bheith ag an deontaí nó ag an gcomharba leis an diúscróir.

CUID II

TABLA I

Infheidhmithe i gcás inarb é céile an diúscróra nó inar leanbh, nó leanbh mionaoiseach do leanbh éagtha leis an diúscróir, an deontaí nó an comharba.

An chuid den luach

An ráta cánach

An Iosteorainn

An Uasteorainn

Faoin gcéad

£

£

0

150,000

Nialas

150,000

200,000

25

200,000

250,000

30

250,000

300,000

35

300,000

350,000

40

350,000

400,000

45

400,000

--

50

TABLA II

Infheidhmithe i gcás inar dírshinsear nó dírshliochtach (seachas leanbh, nó leanbh mionaoiseach do leanbh éagtha) leis an diúscróir an deontaí nó an comharba.

An chuid den luach

An ráta cánach

An Iosteorainn

An Uasteorainn

Faoin gcéad

£

£

0

15,000

Nialas

15,000

18,000

5

18,000

23,000

7

23,000

33,000

10

33,000

43,000

13

43,000

53,000

16

53,000

63,000

19

63,000

73,000

22

73,000

88,000

25

88,000

103,000

28

103,000

118,000

31

118,000

133,000

34

133,000

148,000

37

148,000

163,000

40

163,000

178,000

43

178,000

193,000

46

193,000

208,000

49

208,000

--

50

TABLA III

Infheidhmithe i gcás inar deartháir nó deirfiúr, nó leanbh do dheartháir nó do dheirfiúr, leis an diúscróir an deontaí nó an comharba.

An chuid den luach

An ráta cánach

An Iosteorainn

An Uasteorainn

Faoin gcéad

£

£

0

10,000

Nialas

10,000

13,000

10

13,000

18,000

12

18,000

28,000

15

28,000

38,000

19

38,000

48,000

23

48,000

58,000

27

58,000

68,000

31

68,000

83,000

35

83,000

98,000

40

98,000

113,000

45

113,000

--

50

TABLA IV

Infheidhmithe i gcás nach bhfuil ag an deontaí nó ag an gcomharba leis an diúscróir gaol dá dtagraítear i dTábla I, II nó III den Chuid seo den Sceideal seo.

An chuid den luach

An ráta cánach

An Iosteorainn

An Uasteorainn

Faoin gcéad

£

£

0

5,000

Nialas

5,000

8,000

20

8,000

13,000

22

13,000

23,000

25

23,000

33,000

30

33,000

43,000

35

43,000

53,000

40

53,000

63,000

45

63,000

78,000

50

78,000

93,000

55

93,000

--

60