Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL COMHAONTú)

21 1976


Uimhir 21 de 1976


AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN STÁT DO GHLACADH LEIS AN gCOMHAONTÚ, A SINÍODH I bPÁRAS THAR CEANN AN STÁIT AN 9ú LÁ D'AIBREÁN, 1975, AG BUNÚ CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS DE CHUID NA hEAGRAÍOCHTA UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN STÁT D'AINMNIÚ BANC CEANNAIS NA hÉIREANN CHUN CRÍCHE AN CHOMHAONAITHE SIN AGUS CHUN AN BANC SIN D'FHEIDHMIÚ FEIDHMEANNA ÁIRITHE THAR CEANN AN STÁIT I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[6 Iúil, 1976]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú ag bunú Ciste Tacaíochta Airgeadais de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

ciallaíonn “an Banc Ceannais” Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn “an Ciste” Ciste Tacaíochta Airgeadais na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta a bunaíodh leis an gComhaontú;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais.

Glacadh an Chomhaontaithe a fhormheas.

2. —Formheastar leis seo an Stát do ghlacadh leis an gComhaontú.

An Banc Ceannais a bheith ina údarás airgeadaíochta aonair chun críche áirithe den Chomhaontú.

3. —Chun críche alt 9 d'Airteagal XVI den Chomhaontú, gníomhóidh an Banc Ceannais mar údarás airgeadaíochta aonair a bheidh freagrach in idirbhearta idir an Stát agus an Ciste.

Foráil maidir le hidirbhearta áirithe i ndáil leis an gCiste.

4. —(1) Maidir le haon íocaíocht a bheidh le déanamh nó aon ghealltanas a bheidh le tabhairt ag an Stát i leith an Chiste faoin gComhaontú, seachas íocaíocht nó gealltanas faoi Airteagal XIX den Chomhaontú, déanfaidh nó tabharfaidh an Banc Ceannais an íocaíocht nó an gealltanas sin thar ceann an Stáit de réir mar is iomchuí agus nuair is iomchuí sin a dhéanamh nó a thabhairt.

(2) Is leis an mBanc Ceannais, thar ceann an Stáit, a íocfar an t-airgead go léir is infhaighte ag an Stát ón gCiste faoin gComhaontú seachas faoi Airteagal XIX den Chomhaontú.

Cumhacht an Bhainc Ceannais oibleagáidí áirithe a bhunú agus a eisiúint chun críocha faoi alt 4.

5. —(1) Chun íocaíocht a dhéanamh nó gealltanas a thabhairt faoi alt 4 den Acht seo, féadfaidh an Banc Ceannais cibé nótaí nó oibleagáidí eile is gá chun na críche sin a bhunú agus a eisiúint i cibé foirm is oiriúnach leis agus féadfaidh sé dul, ar cibé modh is oiriúnach leis, faoi cibé áraigh is gá chun na críche sin.

(2) Is é an Banc Ceannais a dhéanfaidh aon íocaíochtaí i leith aon nótaí nó oibleagáidí a bhunófar nó a eiseofar faoin alt seo nó i leith aon áraigh faoina rachfar faoin alt seo.

Forálacha maidir le leachtú an Chiste.

6. —(1) Íocfaidh an tAire as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis aon íocaíocht a bheidh le déanamh ag an Stát faoi Airteagal XIX den Chomhaontú.

(2) Íocfar leis an Aire, agus diúscrófar chun tairbhe don Státchiste mar a ordóidh an tAire, an t-airgead go léir is infhaighte ag an Stát faoi Airteagal XIX den Chomhaontú.

(3) Íocfaidh an tAire go cuí leis an mBanc Ceannais as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis aon airgead neamhíoctha a bheidh dlite don Bhanc Ceannais ar an gCiste a leachtú i leith íocaíocht a rinne an Banc Ceannais faoi alt 4 den Acht seo.

Tosach feidhme.

7. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a dhéanfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBanc Ceannais, a cheapadh le hordú nó le horduithe, go ginearálta nó faoi threoir críche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críocha éagsúla agus chun forálacha éagsúla den Acht seo.

Caiteachais.

8. —Déanfar aon chaiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal.

9. —Féadfar an tAcht fán Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (Ciste Tacaíochta Airgeadais) (Comhaontú), 1976 , a ghairm den Acht seo.