An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Ionadaithe Sábháilteachta, Coistí Sábháilteachta, Toscairí Sábháilteachta agus Ráitis Sábháilteachta) Ar Aghaidh (CUID V Ilghnéitheach)

9 1980

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

CUID IV

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

Leasú ar ailt 2 agus 3 den Phríomh-Acht.

40. —(1) Leasaítear leis seo alt 2 (1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “folóidh sé pé oibreacha eile a forordófar” sa mhíniú ar “obair innealltóireachta”—

“folóidh sé—

(a) ach amháin i gcás an obair sin a dhéanamh le linn oibríochta foirgníochta nó ar iarnród nó ar thrambhealach:

(i) aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh, a athrú ina dhéanmhas nó a dheisiú (lena n-áirítear athphointeáil agus athphéinteáil) nó a scartáil:

(A) déanmhas de chruach nó de choincréit treisithe nó déanmhas dá samhail,

(B) bóthar,

(C) aerpháirc,

(D) aon oibreacha cosanta mara nó oibreacha abhann,

(E) aon oibreacha eile atá cosúil le haon cheann díobh sin roimhe seo,

(ii) aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh (trína leagan síos nó eile), a athrú ina dhéanmhas, a dheisiú (lena n-áirítear athphéinteáil) nó a scartáil:

(A) píop-líne chun aon solad, leacht nó gás a iompar,

(B) cábla-chóras leictreachais nó teileachumarsáide faoi thalamh,

(b) cibé oibreacha eile a fhorordófar, seachas oibreacha a dhéantar i monarcha nó in áitreabh lena mbaineann an tAcht seo de bhua alt 83 (1)”;

(b) trí “ciallaíonn ‘ogánach’ duine atá faoi bhun ocht mbliana déag agus a bhfuil aois slánaithe aige ina scoireann an tAcht Freastal Scoile, 1926 , d'fheidhm a bheith aige ina leith;” a chur in ionad an mhínithe ar “ógánach”;

agus tá an míniú sin ar “obair innealltóireachta”, arna leasú le mír (a) den fho-alt seo, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(2) Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

“(10) Ní mheasfar nach monarcha chun críocha an Achta seo áitreabh atá ar úinéireacht nó á áitiú ag an gComhairle Oiliúna de bhíthin amháin é a bheith ar úinéireacht amhlaidh nó á áitiú amhlaidh nó de bhíthin amháin nach i modh trádála ná chun críocha brabúis atá an obair ar siúl ann.”.

AN TÁBLA

ciallaíonn “obair innealltóireachta” aon líne iarnróid nó taobhlach a dhéanamh seachas ar iarnród atá ann cheana, agus aon duga, cuan, uiscebhealach intíre, tollán, droichead, tarbhealach, oibreacha uisce, taisciomar, píop-líne, uiscrian, séarach, oibreacha séarachta nó gás-choimeádán a dhéanamh, d'athrú ina dhéanmhas nó a dheisiú (lena n-áirítear athphointeáil agus athphéinteáil) nó a scartáil, ach amháin i gcás an obair sin a dhéanamh ar iarnród nó ar thrambhealach, agus folóidh sé—

(a) ach amháin i gcás an obair sin a dhéanamh le iinn oibríochta foirgníochta nó ar iarnród nó ar thrambhealach:

(i) aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh, a athrú ina dhéanmhas nó a dheisiú (lena n-áirítear athphointeáil agus athphéinteáil) nó a scartáil:

(A) déanmhas de chruach nó de choincréit treisithe nó déanmhas dá samhail,

(B) bóthar,

(C) aerpháirc,

(D) aon oibreacha cosanta mara nó oibreacha abhann,

(E) aon oibreacha eile atá cosúil le haon cheann díobh sin roimhe seo,

(ii) aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh (trína leagan síos nó eile), a athrú ina dhéanmhas, a dheisiú (lena n-áirítear athphéinteáil) nó a scartáil:

(A) píop-líne chun aon solad, leacht nó gás a iompar,

(B) cábla-chóras leictreachais nó teileachumarsáide faoi thalamh,

(b) cibé oibreacha eile a fhorordófar, seachas oibreacha a dhéantar i monarcha nó in áitreabh lena mbaineann an tAcht seo de bhua alt 83 (1).

Alt 37 den Phríomh-Acht do bhaint le stáisiúin leictreachais áirithe.

41. —Bainfidh alt 37 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 12 den Acht seo, le háitreabh a thuairiscítear in alt 83 den Phríomh-Acht (a chuireann forálacha áirithe den Acht sin chun feidhme maidir le stáisiúin leictreachais áirithe) ionann is dá mba mhonarcha an t-áitreabh.

Leasú ar ailt 39, 72 agus 85 den Phríomh-Acht.

42. —(1) Leasaítear leis seo alt 39 den Phríomh-Acht—

(a) trí “aon ghás, galán nó leacht” a chur in ionad “aon ghás nó galán”; “aon gháis, galáin nó leachta” a chur in ionad “aon gháis nó galáin”; “an gháis, an ghaláin nó an leachta” a chur in ionad “an gháis nó an ghaláin” agus “aon ghás, galán ná leacht” a chur in ionad “aon ghás ná galán” i bhfo-alt (3);

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Ní bhainfidh fo-alt (3) den alt seo, a mhéid a bhaineann sé le gléasra ina bhfuil gás nó leacht pléascach nó lasúil faoi bhrú, le gléasra a feistíodh faoi bhéal an aeir.”,

agus tá an fo-alt sin (3), arna leasú amhlaidh, leagtha amach i mír 1 den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(2) Leasaítear leis seo alt 72 den Phríomh-Acht—

(a) trí “nó duine a bheidh ceadaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an Aire” a chur isteach in ndiaidh “an Ceimiceoir Stáit” i bhfo-alt (2) agus “nó ó dhuine a bheidh ceadaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an Aire” a chur isteach i ndiaidh “ón gCeimiceoir Stáit” i bhfo-alt (3), agus

(b) trí “seachas an tAire,” a chur isteach i ndiaidh “nochtadh do dhuine ar bith,” i bhfo-alt (4),

agus tá na fo-ailt sin (2) agus (3), arna leasú amhlaidh, agus an fo-alt sin (4), arna leasú leis an bhfo-alt seo agus le halt 56 (d) den Acht seo, leagtha amach i míreanna 2, 3 agus 4, faoi seach, den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(3) Leasaítear leis seo alt 85 (2) den Phríomh-Acht trí “fho-alt (2)” a chur in ionad “fo-ailt (3)”.

AN TÁBLA

1. Má bhíonn in aon chuid de ghléasra aon ghás, galán nó leacht pléascach nó lasúil faoi bhrú is mó ná brú an atmaisféir, ní hosclófar an chuid sin, ach amháin do réir na bhforál seo a leanas—

(a) sara mbogtar ceangal aon tsiúnta ar aon phíopa a ghabhas leis an gcuid sin den ghléasra nó ceangal an chlúdaigh ar aon oscailt sa chuid sin, stopfar go héifeachtúil le cosc-chomhla nó eile sní aon gháis, galáin nó leachta den tsaghas sin isteach sa chuid sin nó isteach in aon phíopa den tsaghas sin,

(b) sara mbaintear as a ionad aon cheangal den tsaghas adúradh, déanfar gach beart is féidir chun brú an gháis, an ghaláin nó an leachta sa phíopa nó sa chuid sin den ghléasra a laghdú go dtí brú an atmaisféir,

agus má bogtar nó má baintear as a ionad mar adúradh aon cheangal den tsaghas sin, ní ligfear aon ghás, galán ná leacht atá pléascach nó lasúil isteach sa phíopa nó sa chuid sin den ghléasra go dtí go mbeidh an ceangal daingnithe, nó, do réir mar a bheas, curtha ar ais go daingean.

2. Féadfaidh an t-áititheoir nó an fear cinn nó duine freagarthach eile dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo, nuair a bheas sampla á thógaint faoin alt seo, agus ar é do sholáthar na bhfearas riachtanach, a cheangal ar an gcigire an sampla a roinnt ina thrí coda, gach cuid a mharcáil agus a shéalú nó d'iamh ar pé modh a oireas di, agus—

(a) cuid amháin a sheachadadh don áititheoir, nó don fhear cinn nó do dhuine freagarthach eile,

(b) cuid amháin a choimeád le haghaidh comparáide iardain,

(c) cuid amháin a chur faoi bhráid an taifeora,

agus, má ceanglaítear sin, is é an Ceimiceoir Stáit nó duine a bheidh ceadaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an Aire a dhéanfas, nó is faoina stiúrú a déanfar, aon taifeach faoin alt seo.

3. Aon deimhniú a airbheartós a bheith ina dheimhniú ón gCeimiceoir Stáit nó ó dhuine a bheidh ceadaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an Aire maidir le toradh taifigh ar shampla faoin alt seo, beidh sé inghlactha, in aon imeachta faoin Acht seo, mar fhianaise ar na nithe a bheas ráite ann, ach féadfaidh ceachtar páirtí a cheangal go ngairmfear mar fhinné an duine a rinne an taifeach.

4. Ní dleathach do dhuine ar bith, ach amháin an méid is gá sin chun críocha inchúisimh i leith ciona faoin Acht seo, torthaí taifigh a rinneadh faoin alt seo d'fhoilsiú ná a nochtadh do dhuine ar bith, seachas an tAire, agus má ghníomhaíonn duine ar bith contrártha don fho-alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná trí chéad punt a chur air.

Leathnú ar ailt 88 agus 89 den Phríomh-Acht.

43. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, má ghabhann duine de láimh oibríochtaí foirgníochta nó oibreacha innealtóireachta lena mbaineann, de bhua alt 88 nó 89 den Phríomh-Acht, forálacha de chuid an Achta sin, ansin measfar, chun críocha na bhforálacha sin, ina bhfeidhm maidir leis na hoibríochtaí nó na hoibreacha, gur áititheoir monarchan aon duine, seachas an duine céadluaite nó fostaí de chuid an duine chéadluaite, a dhéanann na hoibríochtaí nó na hoibreacha a dhearadh agus a rialú nó a stiúradh, nó a dhéanann maoirseacht ar an dóigh nó ar an modh a ndéantar na hoibríochtaí nó ina hoibreacha.

(2) Le linn forálacha de chuid an Phríomh-Achta a bheith á bhfeidhmiú de bhua fho-alt (1) den alt seo, is forálacha a cheanglaíonn cláir ghinearálta a choimeád agus cóipeanna den achomaireacht fhorordaithe dá dtagraítear in alt 120 (1) (a) den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 46 den Acht seo, agus de rialacháin speisialta nó den achomaireacht fhorordaithe de rialacháin den sórt sin a choimeád in airde, measfar chun críocha an ailt seo na forálacha sin a bheith comhlíonta i ndáil le cás áirithe más rud é maidir leis an gcás sin gur féidir a mheas faoi alt 88 nó 89 den Phríomh-Acht gur comhlíonadh iad.

Leasú ar alt 111 den Phríomh-Acht.

44. —D'fhonn amhras a sheachaint dearbhaítear leis seo go mbeidh feidhm, agus go raibh feidhm riamh, maidir leis an Aire ag alt 111 den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 112 den Phríomh-Acht.

45. —Leasaítear leis seo alt 112 den Phríomh-Acht trí “gan a bheith ina leanbh lena mbaineann an tAcht Freastal Scoile, 1926 ,” a chur in ionad “os cionn ceithre bliana déag d'aois” i bhfo-alt (2), agus tá an fo-alt sin (2), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

Más rud é, in aon imeachta faoin Acht seo maidir le duine a líomhantar gur ógánach é, go measfaidh an chúirt go ndealraíonn an duine sin a bheith faoi bhun ocht mbliana déag agus gan a bheith ina leanbh lena mbaineann an tAcht Freastal Scoile, 1926 , is ar an gcosantóir a bheas a chruthú nach ógánach an duine sin.

Leasú ar alt 120 (1) den Phríomh-Acht.

46. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 120 den Phríomh-Acht trí “arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán eile” a chur le mír (a), agus tá an fo-alt sin (1) arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

Coimeádfar crochta suas ag na príomh-bhealaigh trína dtéann daoine fostaithe isteach i monarcha—

(a) an achomaireacht fhorordaithe den Acht seo, arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán eile,

(b) fógra ina n-inseofar ainm an dochtúra dheimhníochta don mhonarcha,

(c) gach fógra agus doiciméad a ceanglaítear leis an Acht seo a chrochadh suas sa mhonarcha,

ach má ordaíonn cigire gach ceann nó aon cheann de na doiciméid réamhráite a chrochadh suas i gcoda áirithe den mhonarcha, i dteannta nó in ionad na bpríomh-bhealach isteach adúradh, déanfar mar ordós sé.

Comhshó méadrach ar thoisí áirithe a shonraítear sa Phríomh-Acht, nó coibhéisí méadracha dóibh a chur ar fáil.

47. —D'fhonn toisí reachtúla áirithe agus toisí eile a shonraítear sa Phríomh-Acht a chomhshó go méadrach, nó toisí méadracha coibhéiseacha dóibh a chur ar fáil, beidh éifeacht leis na leasuithe a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

48. —Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 3:

“3A. I gcás a leasóidh an tAire dréacht de rialacháin speisialta atá beartaithe agus gur ceartú de chineál foirmiúil an leasú nó gach ceann de na leasuithe, cibé acu é, ní bheidh feidhm i ndáil leis an dréacht sin ag na forálacha de mhír 3 den Sceideal seo a cheanglaíonn go ndéanfar leis an dréacht leasaithe mar a rinneadh leis an dréacht bunaidh.”.