An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Foirmeacha Meabhrán Comhlachais Chuideachta Poiblí Teoranta)

13 1983

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

AN CHÉAD SCEIDEAL

Mionleasuithe agus Leasuithe Iarmhartacha ar Acht na gCuideachtaí, 1963 .

Alt 3.

1. Leasaítear leis seo alt 2 den Phríomh-Acht trí “rún ón gcuideachta” a chur in ionad “rún speisialta” sa mhíniú ar “airteagail” i bhfo-alt (1).

(2) Leasaítear leis seo alt 6 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Ní foláir na nithe seo a leanas a lua i meabhrán gach cuideachta—

(a) i gcás cuideachta poiblí teoranta, ainm na cuideachta, agus ‘public limited company’ nó ‘cuideachta phoiblí theoranta’ mar fhocail dheiridh an ainm;

(b) i gcás cuideachta (seachas cuideachta phoiblí theoranta) atá faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta, ainm na cuideachta, agus ‘limited’ nó ‘teoranta’ mar fhocal deiridh an ainm;

(c) cuspóirí na cuideachta.”.

3. Leasaítear leis seo alt 10 den Phríomh-Acht—

(a) trí “sa dóigh, áfach, nach gcaithfear aon chuid de chaipiteal na cuideachta ar aon cheannach den sórt sin.” a scriosadh i bhfo-alt (6); agus

(b) trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6)—

“(6A) Más cuí leis an gcúirt, féadfaidh ordú faoin alt seo a fhoráil go bhféadfaidh an chuideachta scaireanna aon chomhaltaí den chuideachta a cheannach agus go ndéanfar laghdú dá réir sin ar chaipiteal na cuideachta agus féadfaidh sé cibé athruithe a dhéanamh i meabhrán agus airteagail na cuideachta de réir mar is gá de dhroim na forála sin.

(6B) Má cheanglaíonn ordú faoin alt seo ar an gcuideachta gan aon athrú, nó gan aon athrú sonraithe, a dhéanamh ar a meabhrán ná a hairteagail, ansin, d'ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1983, ní bheidh de chumhacht ag an gcuideachta, gan cead ón gcúirt, aon athrú den sórt sin a dhéanamh de shárú ar an gceanglas sin.

(6C) Aon athrú i meabhrán cuideachta nó in airteagail chuideachta a dhéanfar de bhua ordú faoin alt seo, seachas athrú a dhéanfar le rún ón gcuideachta, beidh an éifeacht chéanna leis amhail is dá mba le rún ón gcuideachta a dhéanfaí go cuí é, agus beidh feidhm ag forálacha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1983, maidir leis an meabhrán nó na hairteagail mar a athraíodh iad amhlaidh dá réir sin.”.

4. Leasaítear leis seo alt 22 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) Ní bheidh úsáid an ghiorraithe ‘Ltd.’ in ionad ‘Limited’ nó ‘Teo.’ in ionad ‘Teoranta’ nó ‘p.l.c.’ in ionad ‘public limited company’ nó ‘c.p.t.’ in ionad ‘cuideachta phoiblí theoranta’, ina chúis, ann féin, le gur gá clárú amhlaidh.”.

5. Leasaítear leis seo alt 28 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (4) i ndiaidh “(6),”— “(6A), (6B), (6C),”.

6. Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 35—

“35.—(1) Faoi réir fho-alt (2), má dhéanann cuideachta, is cuideachta phríobháideach, a hairteagail a athrú ar shlí nach mbeidh iontu feasta na forálacha a cheanglaítear, faoi alt 33, a bheith in airteagail chuideachta chun cuideachta phríobháideach a dhéanamh di, scoirfidh an chuideachta de bheith ina cuideachta phríobháideach.

(2) Ní thiocfaidh an t-athrú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) in éifeacht murar athchláraíodh an chuideachta mar chuideachta phoiblí theoranta de réir alt 9 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , nó mar chuideachta phoiblí neamhtheoranta de réir alt 52 den Acht sin.

(3) I gcás ina ndéanfar iarratas chun cuideachta phríobháideach a athchlárú mar chuideachta phoiblí neamhtheoranta seachadfar, i dteannta an iarratais ar athchlárú, ráiteas in ionad réamheolaire agus é san fhoirm, agus na sonraí ann, atá leagtha amach i gCuid I den Dara Sceideal, agus, sna cásanna a luaitear i gCuid II den Sceideal sin, a mbeidh leagtha amach ann na tuarascálacha a shonraítear sa Sceideal sin, agus beidh éifeacht leis na Codanna sin I agus II faoi réir na bhforálacha atá i gCuid III den Sceideal sin.

(4) Ní gá ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadadh faoi fho-alt (3) más rud é go n-eiseofar agus go seachadfar ar chláraitheoir na gcuideachtaí, mar a cheanglaítear le halt 47, réamheolaire i ndáil leis an gcuideachta a bheidh, nó a measfar de bhua deimhniú díolúine faoi alt 45 a bheith, de réir an Tríú Sceideal.

(5) I gcás gach ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadfar faoi fho-alt (3), má bhíonn na daoine a thabharfaidh aon tuarascáil den sórt dá dtagraítear san fho-alt sin tar éis aon choigeartuithe a dhéanamh inti nó, gan na fáthanna a lua, a chur in iúl inti, ar coigeartuithe iad den sórt a luaitear i mír 5 de Chuid III den Dara Sceideal, formhuineofar air nó cuirfear ag gabháil leis ráiteas i scríbhinn, agus é sínithe ag na daoine sin, a mbeidh na coigeartuithe sin leagtha amach ann agus na fáthanna a bhí leo luaite ann.

(6) Má mhainnítear fo-alt (2), (3) nó (5) a chomhlíonadh beidh an chuideachta agus gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion, agus dlífear, ar iad a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £500 a chur orthu.

(7) Má bhíonn in aon ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadfar ar an gcláraitheoir faoi fho-alt (3), aon ráiteas neamhfhírinneach, beidh aon duine a d'údaraigh an ráiteas in ionad réamheolaire a sheachadadh lena chlárú ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú ar díotáil, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain nó fíneáil nach mó ná £2,500, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú go hachomair, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó fíneáil nach mó ná £500, nó iad araon, a chur air;

mura gcruthóidh sé gur ráiteas neamhábhartha an ráiteas neamhfhírinneach nó go raibh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint, agus gur chreid sé, anuas go dtí an t-am a seachadadh an ráiteas in ionad réamheolaire lena chlárú, gur ráiteas fírinneach an ráiteas neamhfhírinneach.

(8) Chun críocha an ailt seo—

(a) measfar ráiteas a bheidh curtha isteach i ráiteas in ionad réamheolaire a bheith neamhfhírinneach má tá sé míthreorach san fhoirm agus sa chomhthéacs ina bhfuil sé, agus

(b) measfar ráiteas a bheith curtha isteach i ráiteas in ionad réamheolaire má tá sé istigh ann nó in aon tuarascáil nó meabhrán ar a éadan, nó má tá sé corpraithe ann i modh tagartha.”.

7. Leasaítear leis seo alt 53 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) trí “Seachas i gcás cuideachta poiblí teoranta ní bheidh an méid is iníoctha” a chur in ionad “Ní bheidh an méid is iníoctha”.

8. Leasaítear leis seo alt 54 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3)—

“(3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le cuideachta phríobháideach; nó

(b) maidir le cuideachta phoiblí theoranta de réir bhrí Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 .”.

9. Leasaítear leis seo alt 55 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Aon leithroinnt a dhéanfaidh cuideachta ar iarratasóir de shárú ar alt 53 nó 54 beidh sí inchurtha ar neamhní ar thionscnamh an iarratasóra laistigh de mhí tar éis dáta na leithroinnte, agus ní bheidh tráth is déanaí ná sin, agus beidh sí inchurtha ar neamhní amhlaidh d'ainneoin an chuideachta a bheith i gcúrsa a foirceanta.”.

10. Leasaítear leis seo alt 60 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (15)—

“(15A) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (2) go (11) maidir le cuideachta phoiblí theoranta a corpraíodh amhlaidh i gcéaduair ná le cuideachta a cláraíodh nó a athchláraíodh mar chuideachta phoiblí theoranta faoi Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , mura ndearnadh rún speisialta mar a fhóráiltear faoi fho-alt (2) a rith roimh iarratas na cuideachta ar chlárú nó ar athchlárú.

(15B) Ní fhéadfaidh cuideachta phoiblí theoranta, de réir fho-alt (13), cúnamh airgid a thabhairt d'aon duine, ach amháin sa chás nach laghdófar leis sin glansócmhainní na cuideachta nó, a mhéid a laghdófar leis sin na sócmhainní sin, gur as brabúis atá ar fáil le haghaidh díbhinne a chuirtear an cúnamh airgid ar fáil.

(15C) San alt seo ciallaíonn “glansócmhainní” comhiomlán shócmhainní na cuideachta lúide comhiomlán a dliteanas; agus folaíonn “dliteanais” aon soláthar (de réir bhrí an Séú Sceideal) ach amháin a mhéid a chuirtear an soláthar sin i gcuntas ag ríomh luach aon sócmhainne don chuideachta.”.

11. Leasaítear leis seo alt 62 (2) den Phríomh-Acht trí “a bheidh le leithroinnt ar chomhaltaí” a chur in ionad “a bheidh le heisiúint chun comhaltaí”.

12. Leasaítear leis seo alt 64 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) i bhfo-alt (1)—

“(c) nach foláir soláthar a bheith déanta don phréimh, más ann, is iníoctha ar na scaireanna a fhuascailt, as brabúis na cuideachta a bheadh, murach sin, ar fáil le haghaidh díbhinne nó as cuntas scair-phréimhe na cuideachta sula bhfuasclaítear na scaireanna;”;

agus

(b) trí “a bheidh le leithroinnt ar chomhaltaí” a chur in ionad “a bheidh le heisiúint chun comhaltaí” i bhfo-alt (6):

13. Leasaítear leis seo alt 114 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5)—

“(5) Ní sárú ar fhorálacha an ailt seo an giorrú ‘Ltd’, a úsáid in ionad ‘Limited’ nó ‘Teo.’ a úsáid in ionad ‘Teoranta’ nó ‘p.l.c.’ a úsáid in ionad ‘public limited company’ nó ‘c.p.t.’ a úsáid in ionad ‘cuideachta phoiblí theoranta’.”.

14. Leasaítear leis seo alt 115 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c) i bhfo-alt (7)—

“                                      , ná

(d) le cuideachta phoiblí theoranta a cláraíodh amhlaidh ar í a chorprú i gcéaduair faoi Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 .”.

15. Leasaítear leis seo alt 143 den Phríomh-Acht tríd an mír nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (i) i bhfo-alt (4) (arna leasú le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 )—

“(j) le rúin ó stiúrthóirí cuideachta a ritheadh de bhua ailt 12 (3) (a) agus 43 (3) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 .”.

16. Leasaítear leis seo alt 200 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i mír (b) i ndiaidh “alt 391”—

“nó faoi alt 42 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 ”.

17. Leasaítear leis seo alt 213 den Phríomh-Acht trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g)—

“(h) más rud é, tar éis dheireadh na tréimhse eatramhaí ginearálta, de réir bhrí Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , gur seanchuideachta phoiblí theoranta de réir bhrí an Achta sin an chuideachta;

(i) más rud é, tar éis dheireadh na tréimhse eatramhaí do scairchaipiteal, de réir bhrí Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , nár chomhlíon an chuideachta na coinníollacha a shonraítear in alt 12(9) den Acht sin.”.

18. Leasaítear leis seo alt 215 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e)—

“agus

(f) go bhféadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí achainí foirceanta a thíolacadh ar na forais a luaitear in alt 213 (h) nó (i).”.

19. Leasaítear leis seo alt 330 (c) den Phríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii)—

“(iii) ainm na cuideachta mar aon leis an bhfocal ‘limited’ nó ‘teoranta’ mar fhocal deiridh ann, nó i gcás cuideachta poiblí teoranta, mar aon leis na focail ‘public limited company’ nó ‘cuideachta phoiblí theoranta’ mar fhocail dheiridh ann; agus”.

20. Leasaítear leis seo alt 335 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Faoi réir fho-alt (2), nuair a dhéanfaidh cuideachta clárú de bhun na Coda seo le dliteanas teoranta, beidh an focal ‘limited’ nó ‘teoranta’ nó, i gcás cuideachta poiblí teoranta, na focail ‘public limited company’ nó ‘cuideachta phoiblí theoranta’, ina chuid nó ina gcuid dá hainm.”.

21. Leasaítear leis seo alt 336 den Phríomh-Acht—

(a) trína athuimhriú mar fho-alt (1) den alt sin; agus

(b) tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur isteach—

“(2) Beidh aon deimhniú a thabharfar faoin alt seo maidir le cuideachta ina fhianaise dhochloíte gur comhlíonadh ceanglais na Coda seo maidir le clárú agus le nithe roimh an gclárú agus ag baint leis.”.

22. Leasaítear leis seo alt 340 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (2) i ndiaidh “méid na ráthaíochta” — “agus lena n-áirítear aon ráiteas faoi alt 330 (c)”.

23. Leasaítear leis seo alt 395 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) Féadfaidh an tAire, le hordú—

(a) Table A, Tábla A agus an Tríú, an Seachtú agus an tOchtú Sceideal a athrú;

(b) Táblaí B, C, D agus E sa Chéad Sceideal agus an fhoirm i gCuid II den Chúigiú Sceideal a athrú nó a bhreisiú; agus

(c) na foirmeacha atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , a athrú;

ach ní dhéanfaidh aon athrú ag an Aire ar Table A nó ar Thábla A difear d'aon chuideachta a cláraíodh roimh an athrú, ná aisghairm maidir leis an gcuideachta sin ar aon chuid de Table A nó de Thábla A.”.

24. Déantar leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a leasú in Part I de Table A—

(a) tríd an rialachán seo a leanas a chur in ionad rialachán 3—

“3. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class may, whether or not the company is being wound up, be varied or abrogated with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class.”;

(b) tríd an rialachán seo a leanas a chur in ionad rialachán 5—

“5. Subject to the provisions of these regulations relating to new shares, the shares shall be at the disposal of the directors, and they may (subject to the provisions of the Companies Acts, 1963 to 1983) allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, on such terms and conditions and at such times as they may consider to be in the best interests of the company and its shareholders, but so that no share shall be issued at a discount and so that, in the case of shares offered to the public for subscription by a public limited company, the amount payable on application on each share shall not be less than one-quarter of the nominal amount of the share and the whole of any premium thereon.”;

(c) i rialachán 79, trí “, subject to section 20 of the Companies (Amendment) Act, 1983” a chur isteach i ndiaidh “or any part thereof, and”;

(d) i rialachán 80, trí “the Companies Acts, 1963 to 1983” a chur in ionad “the Act”;

(e) tríd an rialachán seo a leanas a chur in ionad rialachán 118—

“118. No dividend or interim dividend shall be paid otherwise than in accordance with the provisions of Part IV of the Companies (Amendment) Act, 1983 which apply to the company.”;

(f) tríd an rialachán nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh rialachán 130—

“130A. The company in general meeting may on the recommendation of the directors resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account which is not available for distribution by applying such sum in paying up in full unissued shares to be allotted as fully paid bonus shares to those members of the company who would have been entitled to that sum if it were distributed by way of dividend (and in the same proportions), and the directors shall give effect to such resolution.”;

(g) i rialachán 131 trí “Whenever a resolution is passed in pursuance of regulation 130 or 130A” a chur in ionad “Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed”.

25. Déantar leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a leasú i gCuid I de Thábla A—

(a) tríd an rialachán seo a leanas a chur in ionad rialachán 3—

“3. Más rud é tráth ar bith go roinnfear an scairchaipiteal ina scaireanna de chineálacha éagsúla, féadfar na cearta a ghabhfaidh le haon chineál, cibé acu a bheidh an chuideachta á foirceannadh nó nach mbeidh, a athrú nó a aisghairm le toiliú i scríbhinn ó shealbhóirí trí cheathrú de na scaireanna eisithe den chineál sin, nó le ceadú faoi rún speisialta a ritheadh ag cruinniú ginearálta ar leith de shealbhóirí na scaireanna den chineál sin.”;

(b) tríd an rialachán seo a leanas a chur in ionad rialachán 5—

“5. Faoi réir na bhforálacha de na rialacháin seo a bhaineann le scaireanna nua, beidh na scaireanna ar a n-urláimh ag na stiúrthóirí, agus féadfaidh siad (faoi réir fhorálacha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1983) iad a leithroinnt ar cibé daoine, nó roghanna orthu a dheonú dóibh, nó iad a dhiúscairt chucu i slí eile, ar cibé téarmaí agus coinníollacha, agus cibé tráthanna, is dóigh leo is fearr a bheadh le leas na cuideachta agus a scair shealbhóirí, ach sa dóigh nach n-eiseofar aon scair faoi lascaine agus sa dóigh, i gcás scaireanna a thairgfidh cuideachta phoiblí theoranta don phobal lena suibscríobh, nach mbeidh an tsuim is iníoctha tráth an iarratais ar gach scair faoi bhun an ceathrú cuid de mhéid ainmniúil na scaire agus iomlán aon phréimhe uirthi.”;

(c) i rialachán 79 trí “faoi réir alt 19 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 ” a chur isteach i ndiaidh “a mhorgáistiú nó a mhuirearú, agus,”;

(d) i rialachán 80, trí “le hAchtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1983” a chur in ionad “leis an Acht” agus trí “faoi réir fhorálacha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1983” a chur in ionad “faoi réir forálacha an Achta”;

(e) tríd an rialachán seo a leanas a chur in ionad rialachán 118—

“118. Ní íocfar díbhinn ná díbhinn eatramhach ar bith seachas de réir na bhforálacha de Chuid IV d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 a bhfuil feidhm acu maidir leis an gcuideachta.”;

(f) tríd an rialachán nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh rialachán 130—

“130A. Féadfaidh an chuideachta, i gcruinniú ginearálta, ar mholadh na stiúrthóirí, a bheartú gur inmhianaithe aon chuid den mhéid a bheidh de thuras na huaire i gcreidiúint d'aon cheann de chúlchuntais na cuideachta nó i gcreidiúint don chuntas sochair agus dochair nach mbeidh ar fáil chun a dháilte a chaipitliú tríd an tsuim sin a chur chun feidhme do láníoc scaireanna neamheisithe a bheidh le leithroinnt mar scaireanna bónais láníoctha ar na comhaltaí sin den chuideachta a bheadh i dteideal na suime sin dá ndéanfaí í a dháileadh i modh díbhinne (agus sna cionúireachtaí céanna) agus tabharfaidh na stiúrthóirí éifeacht don rún sin.”;

(g) i rialachán 131, trí “Aon uair a rithfear rún de bhun rialachán 130 nó 130A” a chur in ionad “Aon uair a rithfear rún mar a dúradh”.

26. Déantar leis seo an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a leasú i gceannteideal an Sceidil sin trí “CHUIDEACHTA PHOIBLÍ NEAMHTHEORANTA” a chur in ionad “CHUID-EACHTA PHOIBLÍ”.

27. Leasaítear leis seo an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí na fomhíreanna nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (2) i mír 11—

“(2A) Más trí fhorghéilleadh nó trí thabhairt suas in ionad forghéillte, nó de bhun alt 41 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , a gheobhaidh an chuideachta scaireanna i gcuideachta phoiblí theoranta, seachas seanchuideachta phoiblí theoranta de réir bhrí an Achta sin, nó más in imthosca ina bhfuil feidhm ag mír (c) nó (d) d'alt 43(1) den Acht sin a gheobhaidh duine eile iad nó má chuirtear iad faoi lian nó faoi mhuirear arna thógáil ag an gcuideachta (cibé acu go sainráite nó ar shlí eile) agus atá ceadaithe le halt 44(2) (a), (c) nó (d) den Acht sin—

(a) líon agus luach ainmniúil na scaireanna a fuair an chuideachta amhlaidh, a fuair duine eile sna himthosca sin agus a muirearaíodh amhlaidh faoi seach i gcaitheamh na bliana airgeadais;

(b) líon uasta agus luach ainmniúil scaireanna atá, tar éis don chuideachta iad a fháil amhlaidh, nó tar éis do dhuine eile iad a fháil sna himthosca sin, nó tar éis a muirearaithe amhlaidh (cibé acu ar sa bhliain airgeadais nó nach ea a rinneadh é) á sealbhú aon tráth áirithe ag an gcuideachta nó ag an duine eile sin i gcaitheamh na bliana sin;

(c) líon agus luach ainmniúil na scaireanna a fuair an chuideachta amhlaidh, a fuair duine eile sna himthosca sin nó a muirearaíodh amhlaidh (cibé acu ar sa bhliain sin nó nach ea a rinneadh é) agus atá curtha de láimh ag an gcuideachta nó ag an duine eile sin nó atá curtha ar ceal ag an gcuideachta i gcaitheamh na bliana sin;

(d) i gcás ina luaitear, de bhun aon mhír de na míreanna sin roimhe seo, líon agus luach ainmniúil na scaireanna d'aon tuairisc áirithe, an céatadán den scairchaipiteal glaoite a bhfuil scaireanna den tuairisc sin ag freagairt dó;

(e) i gcás inar muirearaíodh amhlaidh aon scair de na scaireanna, méid an mhuirir i ngach cás; agus

(f) i gcás ina ndearna an chuideachta nó an duine a fuair na scaireanna sna himthosca sin aon scaireanna díobh a chur de láimh ar airgead nó ar luach airgid, méid nó luach na comaoine i ngach cás.

(2B) Aon dáileadh ag cuideachta infheistíochta de réir bhrí Chuid IV d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , a laghdaíonn méid a glansócmhainní go dtí méid is lú ná comhiomlán a scairchaipiteal glaoite agus a cúlchistí neamhindáilte. San fhomhír seo tá le “glansócmhainní” agus le “scairchaipiteal glaoite” na bríonna céanna atá leo in alt 2 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , agus tá le “cúlchistí neamhindáilte” an bhrí chéanna atá leis in alt 46 (2) den Acht sin.”.

28. Leasaítear leis seo an Seachtú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 4—

“5. Cibé acu atá, dar leo, ar dháta an chláir chomhardaithe de réir bhrí Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 , cor airgid ann ar ghá faoi alt 40(1) den Acht sin cruinniú ginearálta urghnách den chuideachta a chomóradh.”.

29. Leasaítear leis seo an Naoú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach sa chéad cholún i ndiaidh “Clár stiúrthóirí agus rúnaithe”: “Sonraí a bhaineann le stiúrthóirí a bheith le taispeáint ar gach litir ghnó ón gcuideachta”; agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach sa dara colún i ndiaidh “Alt 195”: “Alt 196”.

30. Leasaítear leis seo an Deichiú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a scriosadh as an gcéad agus as an dara colún den Sceideal sin—

“130 Cruinniú reachtúil agus tuarascáil reachtúil.”.