An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1987) Ar Aghaidh (CUID II Feidhmeanna Breise de Chuid na Gníomhaireachta)

30 1987

AN tACHT EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1987

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1987 , a ghairm den Acht seo.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh ar an gcéad lá d'Eanáir, 1988.

Ainm na Gníomhaireachta.

3. —Eolas — Gníomhaireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hÉireann a thabharfar ar an gcomhlacht ar a dtugtaí go n-uige seo an Institiúid Taighde Tionscail agus Caighdeán agus féadfaidh sé séala nua a sholáthar dó féin.

Mínithe.

4. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán, 1961 , arna leasú leis an Acht Taighde Tionscail agus Caighdeán (Leasú), 1979 ;

ciallaíonn “an Ghníomhaireacht” Eolas — Gníomhaireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hÉireann;

ciallaíonn “an Bord” Bord na Gníomhaireachta;

ciallaíonn “an comhlacht díscaoilte” an Bord Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta a dhíscaoiltear le halt 8 (7) den Acht seo;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “foras” aon institiúid, coláiste, saotharlann, oifig nó seirbhís (faoi rialú Aire nó eile) atá ag gabháil go hiomlán nó go páirteach do thaighde agus d'fhorbairt nó d'aon ghníomhaíocht eile a bhaineann le heolaíocht nó le teicneolaíocht;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála.

Orduithe.

5. —(1) Féadfaidh an tAire aon ordú a bheidh déanta aige faoi aon fhoráil d'Acht 1961 nó faoin Acht seo a leasú nó a chúlghairm.

(2) Gach ordú a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Aisghairm.

6. —Aisghairtear leis seo na hachtacháin seo a leanas:

(a) in Acht 1961, ailt 14, 17, 25 (5), 34, 40, 41 agus 42;

(b) an tAcht um Bord Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1977 .

Caiteachais.

7. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.