1 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 1 de 1988


AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE (LEASÚ), 1988


RIAR NA nALT

Alt

1.

Léiriú.

2.

Leasú ar alt 5 den Phríomh-Acht.

3.

Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

4.

Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht.

5.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na dTithe, 1966

1966, Uimh. 21

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981

1981, Uimh. 37

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1982

1982, Uimh. 27

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1985

1985, Uimh. 20

Na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 go 1985

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

/images/harp.jpg


Uimhir 1 de 1988


AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE (LEASÚ), 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE, 1981 GO 1985. [8 Feabhra, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1985” an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1985 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 .

Leasú ar alt 5 den Phríomh-Acht.

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 5 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (b)—

“(b) airgead a airleacan chuig údarás tithíochta chun a chumasú don údarás—

(i) iasachtaí a thabhairt chun tithe a fháil, a fhoirgniú nó chun oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh orthu, agus

(ii) deontais a thabhairt faoi alt 6 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979 .”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) I gcás go n-airleacfar airgead chuig údarás tithíochta faoi fho-alt (1) den alt seo chun iasachtaí a thabhairt, úsáidfidh an t-údarás an t-airgead sin chun iasachtaí a thabhairt—

(a) faoi alt 39 d'Acht na dTithe, 1966 , nó

(b) de réir cibé téarmaí agus coinníollacha i dtaobh tithe a fháil agus a fhoirgniú a bheidh ceadaithe ó am go ham chun críocha an ailt seo ag an Aire agus ag an Aire Airgeadais, nó

(c) faoi alt 8 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979 .”.

(2) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá d'Iúil, 1987.

Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

3. —Leasaítear leis seo alt 10 (arna leasú leis an Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1982 , agus le hAcht 1985) den Phríomh-Acht trí “£1,000,000,000” a chur in ionad “£500,000,000” (a cuireadh isteach le hAcht 1985), i bhfo-alt (3).

Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht.

4. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 14:

“14.—(1) Áiritheoidh an Ghníomhaireacht agus í ag comhlíonadh a feidhmeanna, go ndéanfar, ag féachaint d'aon pháirtíocaíocht a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (2) den alt seo, agus blianta a ghlacadh le chéile, a costais uile a ghlanadh as a cuid oibríochtaí.

(2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, páirtíocaíocht a dhéanamh faoi chomhair chostais na Gníomhaireachta, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(3) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Nollaig, 1986.”.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

5. —(1) Féadfar an tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe (Leasú), 1988 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 go 1988, a ghairm de na hAchtanna um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 go 1985, agus den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.