An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach) Ar Aghaidh (CUID III Liúntas Tuismitheora Aonair)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

CUID II

Méaduithe

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

3. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chodanna I go IV (a cuireadh isteach le halt 3 d'Acht 1989) den Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar dífhostaíochta, an 19ú lá d'Iúil, 1990,

(b) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, le liúntas máithreachais, le sochar díobhála, le haisce mhíthreorach agus le pinsean míthreorach, an 23ú lá d'Iúil, 1990,

(c) a mhéid a bhaineann sé le sochar banchéile thréigthe, le pinsean easláine agus le pinsean scoir, an 26ú lá d'Iúil, 1990, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le sochar báis faoi alt 50, 51 nó 52 den Phríomh-Acht, le pinsean seanaoise (ranníocach), le pinsean baintrí (ranníocach) agus le liúntas dílleachta (ranníocach), an 27ú lá d'Iúil, 1990.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

4. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá leagtha amach i Sceideal B a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chodanna I agus III (a cuireadh isteach le halt 4 d'Acht 1989) den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le cúnamh dífhostaíochta, an 18ú lá d'Iúil, 1990,

(b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas réamhscoir, le liúntas banchéile thréigthe, le liúntas do bhanchéile príosúnaigh, le liúntas cúnaimh shóisialaigh, le liúntas do bhean shingil, le pinsean baintrí fir (neamhranníocach) agus le liúntas fearchéile thréigthe, an 26ú lá d'Iúil, 1990,

(c) a mhéid a bhaineann sé le pinsean seanaoise, le pinsean dall, le pinsean baintrí (neamhranníocach) agus le pinsean dílleachta (neamhranníocach), an 27ú lá d'Iúil, 1990,

(d) a mhéid a bhaineann sé le liúntas leasa forlíontach, an 23ú lá d'Iúil, 1990, agus

(e) a mhéid a bhaineann sé le liúntas cúramóra, ar thosach feidhme Chaibidil 5B (a cuireadh isteach le halt 17 den Acht seo) den Phríomh-Acht.

Sochar linbh.

5. —(1) Leasaítear leis seo an Ceathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid IV (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1989):

“CUID IV

Na Méideanna Sochair Linbh

An méid i leith gach linbh den chéad cheathrar leanbh

An méid i leith gach linbh de bhreis ar cheathrar

(1)

(2)

£15.80

£22.90

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 2ú lá de Dheireadh Fómhair, 1990.

Míniú ar “leanbh cáilithe”.

6. —(1) Leasaítear leis seo alt 2 (1) den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “leanbh cáilithe” (a cuireadh isteach le halt 7 d'Acht 1989):

“ciallaíonn ‘leanbh cáilithe’ duine a bhfuil gnáthchónaí air sa Stát, nach bhfuil faoi choinneáil i scoil cheartúcháin nó i scoil saothair, agus—

(a) chun críocha—

(i) ailt 21 (2), 26A (1) agus 32 (2),

(ii) alt 44 (2) mar atá feidhm aige maidir le sochar díobhála, agus

(iii) alt 139 (b) i gcás iarratasóra ar chúnamh dífhostaíochta seachas iarratasóir dá dtagraítear i mír (b),

atá faoi bhun 18 mbliana d'aois,

(b) chun críocha—

(i) alt 44 (2) mar atá feidhm aige maidir le pinsean míthreorach,

(ii) ailt 81 (2), 86 (2), 91 (2), 156B (1) (b), 161 (1) agus 1981 (1), agus

(iii) alt 139 (b) i gcás iarratasóra atá, in aon tréimhse leanúnach dífhostaíochta mar a fhorléirítear de réir alt 135 (2), ag fáil sochair dífhostaíochta nó cúnaimh dífhostaíochta ar feadh 390 lá ar a laghad—

(I) atá faoi bhun 18 mbliana d'aois, nó

(II) atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn agus faoi bhun 20 bliain d'aois agus atá ag fáil teagaisc lánaimsire de ló in aon ollscoil, coláiste, scoil nó foras oideachais eile,

(c) chun críocha ailt 50 (9), 95 (1), 103 (1), 178 (1), 195 (1), 196 (1), 197 (1), 198A, 198B agus 198C (1)—

(i) atá faoi bhun 18 mbliana d'aois, nó

(ii) atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn agus faoi bhun 21 bliain d'aois agus atá ag fáil teagaisc lánaimsire de ló in aon ollscoil, coláiste, scoil nó foras oideachais eile;”.

(2) Leasaítear leis seo alt 161 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (a cuireadh isteach le halt 3 d'Acht 1982):

“(1) Is é an ráta pinsin seanaoise (dá ngairtear an ráta sceidealta sa Chaibidil seo) an ráta seachtainiúil atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid I den Cheathrú Sceideal arna mhéadú, i gcás leanbh cáilithe nó leanaí cáilithe a bheith ann, den mhéid iomchuí atá leagtha amach i gcolún (4) nó (5) den Chuid sin i leith gach linbh cháilithe a chónaíonn go rialta leis an éilitheoir nó leis an bpinsinéir.”.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1990, ach amháin a mhéid a bhaineann sé leis an míniú ar “leanbh cáilithe” (a cuireadh isteach le fo-alt (1) den alt seo) in alt 2 (1) den Phríomh-Acht chun críocha alt 139 (b) den Acht sin, go dtiocfaidh sé i ngníomh an 29ú lá de Lúnasa, 1990.

Ranníocaí árachais shóisialaigh páchoibhneasa (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

7. —(1) Leasaítear leis seo alt 10 den Phríomh-Acht—

(a) trí “£18,600” a chur in ionad “£18,000” i mír (c) (a cuireadh isteach le halt 8 d'Acht 1989) d'fho-alt (1), agus

(b) trí “£17,300” a chur in ionad “£16,700” i mír (cc) (a cuireadh isteach le halt 8 d'Acht 1989) d'fho-alt (1).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1990.

Ranníocaí féinfhostaíochta (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

8. —(1) Leasaítear leis seo alt 17C (d) (a cuireadh isteach le halt 11 d'Acht 1988) den Phríomh-Acht trí “£17,300” a chur in ionad “£16,700” (a cuireadh isteach le halt 9 d'Acht 1989).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1990.

Ranníocóirí fostaithe a dhíolmhú ó ranníocaí a íoc.

9. —Leasaítear leis seo alt 10 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8) (a cuireadh isteach le halt 14 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1983 ):

“(9) (a) Más rud é, murach an fo-alt seo, go mbeadh ranníoc fostaíochta iníoctha ag ranníocóir fostaithe agus ina leith de réir na rátaí a shonraítear i bhfo-alt (1) (b) arna mhéadú den mhéid a shonraítear in alt 65 (2) (b), beidh an ranníocóir fostaithe díolmhaithe, faoi réir rialachán, ón ranníoc fostaíochta is iníoctha faoi fho-alt (1) (b) (i) i gcás go mbeidh a thuilleamh ináirithe seachtainiúil faoi bhun méid forordaithe.

(b) Féadfar go sonrach, le rialacháin faoi mhír (a), agus gan dochar do ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, na nithe seo a shonrú—

(i) an modh ar a ríomhfar na méideanna tuillimh ináirithe sheachtainiúil chun críocha na míre sin,

(ii) an modh ar a gcuirfear forálacha na míre sin chun feidhme i gcás ranníocóir fostaithe atá ar fostú ag beirt fhostóir nó níos mó i gcomhthráth, agus

(iii) an modh ar a gcuirfear forálacha na míre sin chun feidhme i gcás ranníocóir fostaithe a íoctar seachas ar bhonn seachtainiúil.

(c) Fostóir a choigeartaíonn an modh ar a n-íoctar tuilleamh ináirithe le ranníocóir fostaithe a bhí ar fostú i seachtainí as a chéile chun a chinntiú go mbeidh an ranníocóir fostaithe díolmhaithe in aon seachtain ón ranníoc fostaíochta is iníoctha faoi fho-alt (1) (b) (i) de bhua mhír (a) agus rialachán arna ndéanamh fúithi beidh sé ciontach i gcion agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná£1,000 a chur air nó ar é a chiontú ar díotáil dlífear fíneáil nach mó ná£10,000 a chur air.”.

Díolmhú ó íoc ranníocaí, etc.

10. —Fostóir a d'fhostaigh, le linn na tréimhse dar tosach an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1989, agus dar críoch an 28ú lá d'Fheabhra, 1990, fostaithe breise faoin scéim agus de bhua na scéime a riarann an Roinn Leasa Shóisialaigh agus ar a dtugtar an Scéim Díolúine Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa d'Fhostóirí, ní dhlífidh sé, le linn na tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1990, agus dar críoch an 5ú lá d'Aibreán, 1991, gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas a íoc i leith fostaithe breise ar glanmhéadú iad ar fhórsa saothair an fhostóra faoin scéim, eadhon—

(a) an ranníoc a shonraítear in alt 10 (1) (b) (ii) den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1982);

(b) an ranníoc fostaíochta a shonraítear i bhfo-alt (2) (a) (ii) agus an méadú a shonraítear i bhfo-alt (2) (b) d'alt 65 (a cuireadh isteach le halt 7 d'Acht 1988) den Phríomh-Acht;

(c) an ranníoc sláinte is iníoctha ag fostóir faoi alt 5 (1) (b) den Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979 ;

(d) an tobhach fostaíochta agus oiliúna is iníoctha ag fostóir faoi alt 16 (c) den Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981 (arna leathnú le halt 25 den Acht um Áiseanna Saothair, 1987 ); nó

(e) an ranníoc iomarcaíochta fostóirí is iníoctha faoi alt 28 (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1979 , agus a leathnaíodh le halt 2 den Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 ) den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 .

Sochar páchoibhneasa.

11. —(1) Leasaítear leis seo alt 73 den Phríomh-Acht trí “£72” a chur in ionad “£69” (a cuireadh isteach le halt 10 d'Acht 1989).

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le haon tréimhse bhearnaithe fostaíochta dar tosach an 9ú lá d'Aibreán, 1990, nó dá éis.