An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Méaduithe) Ar Aghaidh (CUID IV Liúntas Cúramóra)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

CUID III

Liúntas Tuismitheora Aonair

Liúntas tuismitheora aonair.

12. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an gCaibidil seo a leanas a chur in ionad Chaibidil 5A (a cuireadh isteach le halt 6 d'Acht 1989) de Chuid III:

“Caibidil 5A

Liúntas Tuismitheora Aonair

Léiriú (liúntas tuismitheora aonair).

198A.—(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn ‘tuismitheoir aonair’, faoi réir rialachán faoi alt 198F—

(a) baintreach,

(b) baintreach fir,

(c) céile idirscartha,

(d) duine gan phósadh, nó

(e) duine ar cimíodh a chéile i gcoimeád chun príosúin nó áite coinneála ar feadh tréimhse nach lú ná 6 mhí féilire,

a bhfuil leanbh cáilithe amháin ar a laghad ina chónaí go rialta leis an duine sin;

ciallaíonn ‘liúntas’ liúntas tuismitheora aonair;

ciallaíonn ‘acmhainn sheachtainiúil’ an acmhainn bhliantúil arna roinnt ar 52.

(2) Chun críocha na Caibidle seo—

(a) ríomhfar acmhainn de réir na Rialacha atá sa Tríú Sceideal, agus

(b) má athphósann baintreach ní mheasfar gurb í baintreach a hiarfhearchéile í agus má athphósann baintreach fir ní mheasfar gurb é baintreach fir a iarbhanchéile é.

Ceart chun liúntais

198B.—(1) Faoi réir an Achta seo agus rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo, beidh liúntas tuismitheora aonair iníoctha le tuismitheoir aonair.

(2) Faoi réir an Achta seo agus rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo leanfaidh liúntas tuismitheora aonair is iníoctha le tuismitheoir aonair de bheith iníoctha mura bpósann nó mura n-athphósann, de réir mar a bheidh, an tuismitheoir aonair agus i gcás den sórt sin, scoirfear den liúntas a íoc amhail ar agus ó dháta an phósta nó an athphósta, de réir mar a bheidh.

An ráta liúntais agus méaduithe i leith leanaí cleithiúnacha.

198C.—(1) Is é a bheidh sa ráta liúntais tuismitheora aonair (dá ngairtear san alt seo ‘an ráta sceidealta’) an ráta seachtainiúil atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid I den Cheathrú Sceideal arna mhéadú den mhéid iomchuí atá leagtha amach i gcolún (4) nó (5) den Chuid sin i leith gach linbh cháilithe a chónaíonn go rialta leis an tuismitheoir aonair.

(2) Beidh liúntas tuismitheora aonair iníoctha—

(a) i gcás nach mó ná£6 acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an tairbhí, de réir an ráta sceidealta, agus

(b) i gcás gur mó ná£6 an acmhainn sheachtainiúil sin, de réir an ráta sceidealta arna laghdú de £2 i leith gach suim £2 (más ann) atá san acmhainn sheachtainiúil sin de bhreis ar £6, agus aon chodán de £2 san acmhainn sheachtainiúil sin a áireamh chun na críche sin mar £2:

Ar choinníoll, más lú ná£2 an ráta arna ríomh de bhun na míre seo ar dá réir, murach an coinníoll seo, a bheadh an liúntas iníoctha, nach mbeidh an liúntas iníoctha.

Dícháiliú.

198D.—(1) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt le rialacháin, beidh tuismitheoir aonair dícháilithe chun liúntas (lena n-áirítear aon mhéadú i leith linbh cháilithe) a fháil in aghaidh aon tréimhse a mbeidh sé faoi phianseirbhís, faoi phríosúnacht nó faoi choinneáil i gcoimeád dleathach.

(2) Má bhíonn agus fad a bhíonn tuismitheoir aonair agus aon duine eile ag maireachtáil i bhfochair a chéile mar lánúin phósta ní bheidh sé i dteideal liúntas a íoc leis, agus beidh sé dícháilithe chun an liúntas sin a fháil.

Céilí príosúnach.

198E.—I gcás duine a cháilíonn le haghaidh liúntais de bhua é a bheith ina chéile príosúnaigh leanfar den liúntas sin a íoc go ceann tréimhse ceithre seachtaine tar éis an príosúnach a scaoileadh saor as príosún nó as áit choinneála.

Rialacháin.

198F.—Déanfaidh an tAire rialacháin i ndáil le liúntas tuismitheora aonair agus go háirithe, agus gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo, féadfaidh na rialacháin—

(a) na dálaí a shonrú, ina measfar, chun críocha na Caibidle seo—

(i) gur céile idirscartha duine,

(ii) gur duine gan phósadh duine, agus

(b) aon fhorálacha den Acht seo, nó aon rialacháin faoi, a chur chun feidhme (fara nó d'éagmais modhnaithe), nó forálacha a dhéanamh (fara nó d'éagmais modhnaithe) ar comhréir le haon fhorálacha den Acht seo nó le rialacháin faoi.”.

(2) An tagairt in alt 315 (a cuireadh isteach le halt 12 d'Acht 1989) den Phríomh-Acht d'alt 198B den Acht sin, forléireofar í mar thagairt don alt ar a bhfuil an uimhir sin, a cuireadh isteach sa Phríomh-Acht leis an alt seo.

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht chun críocha Chuid III.

13. —Leasaítear leis seo gach foráil de chuid an Phríomh-Achta atá luaite i gcolún (1) de Sceideal C a ghabhann leis an Acht seo ar an modh atá sonraithe i gcolún (2) den Sceideal sin os comhair lua na forála sin i gcolún (1).

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

14. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an gCuid atá leagtha amach i Sceideal D a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chuid I (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht seo) den Cheathrú Sceideal.

Leasú ar alt 3 (1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976 .

15. —Leasaítear leis seo alt 3 (1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976 , tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “liúntas” (a cuireadh isteach le halt 13 d'Acht 1989):

“ciallaíonn ‘liúntas’ liúntas banchéile thréigthe faoi alt 195, liúntas tuismitheora aonair faoi alt 198B nó liúntas leasa forlíontach faoi alt 200 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 ;”.

Tosach feidhme Chuid III.

16. —Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh ar cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh maidir le forálacha éagsúla den Chuid seo.