An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Liúntas Tuismitheora Aonair) Ar Aghaidh (CUID V Achomhairc)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

CUID IV

Liúntas Cúramóra

Liúntas cúramóra.

17. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 198F (a cuireadh isteach le halt 12 den Acht seo):

“Caibidil 5B

Liúntas Cúramóra

Léiriú (liúntas cúramóra).

198G.—(1) Sa Chaibidil seo, faoi réir an Achta seo agus rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo—

ciallaíonn ‘cúramóir’ duine a chónaíonn le pinsinéir iomchuí agus a chuireann cúram agus aire lánaimseartha ar fáil do phinsinéir iomchuí;

ciallaíonn ‘pinsinéir iomchuí’duine (seachas duine a fhaigheann íocaíocht mar gheall ar shíor-fhreastal a bheith riachtanach faoi alt 46) atá chomh héagumasach sin go dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha uaidh agus, faoi fhorálacha an Achta seo—

(a) a fhaigheann—

(i) pinsean seanaoise (ranníocach),

(ii) pinsean easláine,

(iii) pinsean seanaoise (neamhranníocach), nó

(iv) pinsean dall, nó

(b) a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige agus a fhaigheann—

(i) sochar báis ar mhodh pinsin baintrí nó pinsin baintrí fir,

(ii) sochar báis ar mhodh pinsin tuismitheora,

(iii) pinsean scoir,

(iv) pinsean baintrí (ranníocach),

(v) sochar banchéile thréigthe,

(vi) pinsean baintrí (neamhranníocach),

(vii) liúntas banchéile thréigthe,

(viii) liúntas do bhanchéile príosúnaigh,

(ix) liúntas cúnaimh shóisialaigh,

(x) pinsean baintrí fir (neamhranníocach),

(xi) liúntas fearchéile thréigthe, nó

(xii) liúntas tuismitheora aonair,

nó a fhaigheann íocaíocht fhorordaithe faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970 ;

ciallaíonn ‘liúntas gaoil fhorordaithe’ méadú do ghaol forordaithe faoi alt 50 (11), 51 (2) (a), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2), 103 (2), 162 (1) (a), 179 (a) nó faoi rialacháin lena gcuirtear forálacha alt 179 (a) chun feidhme maidir le haon phinsean nó liúntas faoin Acht seo;

ciallaíonn ‘acmhainn sheachtainiúil’ an acmhainn bhliantúil arna roinnt ar 52.

(2) Chun críocha na Caibidle seo, déanfar acmhainn a ríomh de réir na Rialacha atá sa Tríú Sceideal.

Ceart chun liúntais cúramóra.

198H.—Faoi réir na Caibidle seo beidh liúntas (dá ngairtear ‘liúntas cúramóra’ san Acht seo) iníoctha le cúramóir i cibé imthosca agus faoi réir cibé coinníollacha a bheidh forordaithe.

Ráta liúntais.

198I.—(1) Is é a bheidh sa ráta liúntais cúramóra (dá ngairtear an ráta sceidealta sa Chaibidil seo) an ráta seachtainiúil atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid I den Cheathrú Sceideal arna mhéadú, i gcás leanbh cáilithe nó leanaí cáilithe a bheith ann, den mhéid iomchuí atá leagtha amach i gcolún (4) nó (5) den Chuid sin i leith gach linbh cháilithe a chónaíonn go rialta leis an gcúramóir.

(2) Beidh liúntas cúramóra iníoctha—

(a) i gcás nach mó ná£2 acmhainn sheachtainiúil an chúramóra, de réir an ráta sceidealta, agus

(b) i gcás gur mó ná£2 an acmhainn sheachtainiúil sin, de réir an ráta sceidealta arna laghdú de £2 i leith gach suim £2 (más ann) atá san acmhainn sheachtainiúil sin de bhreis ar £2, agus aon chodań de £2 san acmhainn sheachtainiúil sin a áireamh chun na críche sin mar £2:

Ar choinníoll, más lú ná£2 an ráta arna ríomh de bhun na míre seo ar dá réir, murach an coinníoll seo, a bheadh an liúntas cúramóra iníoctha, nach mbeidh an liúntas iníoctha.

(3) D'ainneoin fho-alt (2), más rud é, díreach roimh thosach feidhme na Caibidle seo, go raibh liúntas gaoil fhorordaithe á íoc le héilitheoir ar liúntas cúramóra, nó á íoc ina leith, íocfar an liúntas cúramóra de réir ráta sheachtainiúil £29.40, mura mó ná£29.40 an ráta seachtainiúil liúntais cúramóra, arna ríomh de réir fho-alt (2), is iníoctha leis an éilitheoir sin, agus sa chás sin íocfar cibé méid is mó.

(4) Aon mhéadú ar liúntas cúramóra is iníoctha

de bhun fho-alt (1) i leith linbh cháilithe a chónaíonn go rialta leis an iarratasóir nó leis an bhfaighteoir agus le céile an iarratasóra nó an fhaighteora, beidh sé iníoctha de réir leath an méid iomchuí.

Liúntas cúramóra a íoc.

198J.—D'ainneoin fhorálacha na Caibidle seo, ní bheidh iníoctha le cúramóir ach liúntas cúramóra amháin agus ní bheidh ach liúntas cúramóra amháin iníoctha i leith an chúraim agus an aire lánaimseartha atá á gcur ar fáil do phinsinéir iomchuí.

Teideal chun liúntais gaoil fhorordaithe.

198K.—(1) Scoirfear de liúntas gaoil fhorordaithe a íoc le pinsinéir iomchuí nó le gaol forordaithe, de réir mar a bheidh, i gcás go dtagann an gaol forordaithe chun bheith i dteideal liúntais cúramóra agus go bhfaigheann sé é.

(2) D'ainneoin alt 50 (11), 51 (2) (a), 81 (3), 86 (3), 91 (3), 95 (2), 103 (2), 162 (1) (a), 179 (a) nó rialacháin lena gcuirtear forálacha 179 (a) chun feidhme maidir le haon phinsean nó liúntas faoin Acht seo ní íocfar liúntas gaoil fhorordaithe i gcás go ndéantar éileamh ar an liúntas sin ar thosach feidhme na Caibidle seo nó dá éis.

Rialacháin.

198L.—(1) Déanfaidh an tAire rialacháin chun éifeacht a thabhairt don Chaibidil seo.

(2) Féadfar go sonrach le rialacháin faoin alt seo, agus gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)—

(a) aon fhorálacha den Acht seo nó aon rialacháin faoi, a chur chun feidhme (fara nó d'éagmais modhnaithe), nó forálacha a dhéanamh (fara nó d'éagmais modhnaithe) ar comhréir le haon fhorálacha den Acht seo nó le rialacháin faoi,

(b) a fhoráil gur mar íocaíocht ar chuntas liúntais cúramóra a áireofar méideanna a íocfar i leith liúntais gaoil fhorordaithe, tar éis thosach feidhme na Caibidle seo,

(c) a fhoráil go mbeidh teideal chun liúntais cúramóra ag cibé aicme nó aicmí duine a bheidh forordaithe agus ag a mbeadh an teideal sin mura mbeadh nach gcomhlíontar na coinníollacha maidir le hacmhainn, arna ríomh de réir na Rialacha atá sa Tríú Sceideal agus féadfar an ráta liúntais is iníoctha amhlaidh a athrú de réir acmhainn an éilitheora.

Tosach feidhme Chaibidil 5B.

198M.—Tiocfaidh an Chaibidil seo i ngníomh ar cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.”.

Leasuithe iarmhartacha ar an bPríomh-Acht.

18. —(1) Leasaítear leis seo alt 134 (a bhaineann leis an gcineál cúnaimh) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1) tar éis mhír (l) (a cuireadh isteach le halt 13 den Acht seo):

“(m) liúntas cúramóra.”.

(2) Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) trí “liúntais cúramóra” a chur isteach i ndiaidh “pinsin seanaoise” i mír (3) de Riail 1,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (5) de Riail 1 (a cuireadh isteach le halt 9 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1984 ):

“(6) I gcás liúntais cúramóra faoi Chaibidil 5B de Chuid III, cibé méid a chinnfidh an tAire a bhféadfaí a bheith ag dréim le réasún go n-íocfadh an pinsinéir iomchuí (mar a mhínítear é chun críocha na Caibidle sin) é chun an cúramóir a chothú ach le linn an méid sin a chinneadh, ní chuirfear i gcuntas aon suimeanna a fhaigheann an pinsinéir iomchuí faoi Chuid II, III nó IV.”,

(c) trí “nó liúntais cúramóra faoi Chaibidil 5B” a chur isteach tar éis “faoi Chaibidil 3” i mír (1) de Riail 3,

(d) trí “nó ar liúntas cúramóra, de réir mar a bheidh” a chur isteach i ndiaidh “ar phinsean de réir ráta is airde” i mír (1) (c) de Riail 3,

(e) trí “agus 5B” a chur isteach tar éis “chun críocha Chaibidlí 3, 4, 5A” (a cuireadh isteach leis an Acht seo) i Riail 5.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.