An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Achomhairc) Ar Aghaidh (CUID VII Leasuithe Ilghnéitheacha)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

CUID VI

Ciste na nDíobhálacha Ceirde agus an Ciste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí a Dhíscaoileadh agus Airgead a Aistriú as na Cistí sin go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh

Ciste na nDíobhálacha Ceirde a dhíscaoileadh.

23. —(1) Aisghairtear leis seo alt 67 den Phríomh-Acht.

(2) Leasaítear leis seo gach foráil den Phríomh-Acht atá luaite i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an alt seo ar an modh atá sonraithe i gcolún (2) den Tábla sin os comhair lua na forála sin i gcolún (1).

AN TÁBLA

An Fhoráil den Phríomh-Acht a Leasaítear

An Cineál Leasaithe

(1)

(2)

Alt 2 (1)

An míniú ar “Ciste na nDíobhálacha Ceirde” a scriosadh.

Alt 4 (2)

“(seachas árachas díobhálacha ceirde)” a scriosadh.

Alt 4 (3A) (a cuireadh isteach le halt 5 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1984 )

“, seachas Caibidil 5” a scriosadh.

Alt 17 (3)

“Faoi réir alt 67 (2) (a),” a scriosadh.

Ailt 55 (4), 57 (1), 64 (2) agus 66 (3)

“as an gCiste Árachais Shóisialaigh” a chur in ionad “as Ciste na nDíobhálacha Ceirde”.

Ailt 115 (4) (a), 130 (1) agus 130 (3) (a)

“nó le Ciste na nDíobhálacha Ceirde, de réir mar a bheidh,” agus “nó as Ciste na nDíobhálacha Ceirde, de réir mar a bheidh,” a scriosadh gach áit a bhfuil siad.

Ailt 115 (5), 117 agus 119

“nó do Chiste na nDíobhálacha Ceirde” a scriosadh.

Airgead a aistriú go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh.

24. —(1) An t-airgead go léir a bheidh chun creidiúna do Chiste na nDíobhálacha Ceirde faoi alt 67 den Phríomh-Acht an 30ú lá d'Aibreán, 1990, aistreofar é go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh an 1ú lá de Bhealtaine, 1990.

(2) Gach infheistíocht a dhéanfaidh an tAire Airgeadais faoi alt 67 (5) den Phríomh-Acht agus a bheidh chun creidiúna do Chiste na nDíobhálacha Ceirde an 30ú lá d'Aibreán, 1990, aistreofar é go dtí cuntas infheistíochta an Chiste Árachais Shóisialaigh an 1ú lá de Bhealtaine, 1990.

(3) Aon ioncam a gheofar an 1ú lá de Bhealtaine, 1990, nó ina dhiaidh sin, a éiríonn as infheistíocht a rinne an tAire Airgeadais roimh an lá sin faoi alt 67 (5) den Phríomh-Acht as airgead a bheidh chun creidiúna do chuntas infheistíochta Chiste na nDíobhálacha Ceirde aistreofar é go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh.

(4) An t-airgead go léir a bheidh chun creidiúna don Chiste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí faoi alt 26 d'Acht 1967 (arna leathnú le halt 2 d'Acht 1984) an 30ú lá d'Aibreán, 1990, aistreofar é go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh an 1ú lá de Bhealtaine, 1990.

(5) Aon ioncam a gheofar an 1ú la de Bhealtaine, 1990, nó ina dhiaidh sin, a éiríonn as infheistíocht a rinne an tAire Airgeadais roimh an lá sin faoi alt 26 (6) d'Acht 1967 as airgead a bheidh chun creidiúna do chuntas infheistíochta an Chiste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí aistreofar é go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh.

Leasú ar alt 6 den Acht um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981 .

25. —Leasaítear leis seo alt 6 den Acht um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6) (a cuireadh isteach le halt 27 d'Acht 1988):

“(6) Íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim leis an Aire Leasa Shóisialaigh gach airgead a íoctar i leith an ranníoca fostaíochta fostóra agus déanfar airgead a gheobhaidh an tAire sin amhlaidh a íoc isteach sa Chiste Árachais Shóisialaigh.”.

Leasú ar Acht 1967.

26. —Leasaítear leis seo Acht 1967—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach in alt 2 i ndiaidh an mhínithe ar “ ‘tinneas’ nó ‘breoiteacht’ ”:

“ciallaíonn ‘an Ciste Árachais Shóisialaigh’ an Ciste Árachais Shóisialaigh a bunaíodh faoi alt 39 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, agus a leanann ar marthain faoi alt 122 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 ;”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 27 (arna leasú le halt 2 d'Acht 1979):

“Ranníocaí iomarcaíochta fostóirí le híoc isteach sa Chiste. Árachais Shóisialaigh.

27.—(1) D'fhonn airgead a sholáthar chun íocaíochtaí a dhéanamh a bheidh le déanamh faoin Acht seo as an gCiste Árachais Shóisialaigh íocfar isteach sa Chiste sin ranníocaí ó fhostóirí (dá ngairtear ‘ranníocaí iomarcaíochta fostóirí’ sa Chuid seo).

(2) Déanfar ranníocaí iomarcaíochta fostóirí agus gach airgead a gheobhaidh an tAire faoin Acht seo a íoc isteach sa Chiste Árachais Shóisialaigh.

(3) Gach íocaíocht a dhéanfar de bhun an Achta seo déanfar í as an gCiste Árachais Shóisialaigh.”,

(c) trí “Ciste Árachais Shóisialaigh” a chur in ionad “Ciste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí” (arna leathnú le halt 2 d'Acht 1984) gach áit a bhfuil sé sna forálacha atá luaite sa Tábla a ghabhann leis an alt seo, agus

(d) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 43:

“Suimeanna a bheidh dlite don Chiste Árachais Shóisialaigh a ghnóthú.

43.—Beidh an t-airgead go léir a bheidh dlite don Chiste Árachais Shóisialaigh faoin Acht seo inghnóthaithe mar fhiacha a bheidh dlite don Stát agus, gan dochar d'aon leigheas eile, féadfaidh an tAire é a ghnóthú mar fhiach faoi reacht in aon chúirt dlínse inniúla.”.

AN TÁBLA

Alt 29 (1)

(a cuireadh isteach le halt 6 d'Acht 1979).

Fo-ailt (2) go (6) d'alt 32

(a cuireadh isteach le halt 14 d'Acht 1971).

Alt 40 (2)

(a cuireadh isteach le halt 9 d'Acht 1971).

Alt 56 (2)

(arna leasú le halt 19 d'Acht 1971).

Leasú ar alt 15 d'Acht 1971.

27. —Leasaítear leis seo alt 15 d'Acht 1971 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, údarás a thabhairt ó am go ham airgead a aistriú as an gCiste Árachais Shóisialaigh isteach in aon chiste a bunaíodh faoi scéim speisialta iomarcaíochta, agus beidh aon airgead a aistreofar faoin bhfo-alt seo inaisíoctha leis an gCiste Árachais Shóisialaigh ar cibé téarmaí (lena n-áirítear téarmaí maidir le hús) a chinnfidh an tAire Airgeadais.”.

Leasú ar Acht 1984.

28. —Leasaítear leis seo Acht 1984—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach in alt 1 tar éis an mhínithe ar “oifigeach iomchuí”:

“ciallaíonn ‘an Ciste Árachais Shóisialaigh’ an Ciste Árachais Shóisialaigh a bunaíodh faoi alt 39 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, agus a leanann ar marthain faoi alt 122 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 ;”, agus

(b) trí “Ciste Árachais Shóisialaigh” a chur in ionad “Ciste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí” in ailt 6 (1), 6 (3), 7 (1), 10 (4) agus 17 (2).

Aisghairm.

29. —Aisghairtear leis seo alt 26 agus fo-ailt (5) agus (6) (a cuireadh isteach le halt 3 d'Acht 1979) d'alt 28 d'Acht 1967.

Mínithe (Cuid VI).

30. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1967” an tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 ;

ciallaíonn “Acht 1971” an tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1971 ;

ciallaíonn “Acht 1979” an tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1979 ;

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 .

Tosach feidhme Chuid VI.

31. —Tiocfaidh an Chuíd seo (seachas alt 24) i ngníomh an 1ú lá de Bhealtaine, 1990.