An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Ciste na nDíobhálacha Ceirde agus an Ciste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí a Dhíscaoileadh agus Airgead a Aistriú as na Cistí sin go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh) Ar Aghaidh (SCEIDEAL A “An Dara Sceideal Na Rátaí Sochar)

5 1990

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

CUID VII

Leasuithe Ilghnéitheacha

Leasú ar alt 22 den Phríomh-Acht (ré na híocaíochta).

32. —Leasaítear leis seo alt 22 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) I gcás go mbeidh ranníocaí cáilitheacha ag duine i leith 260 seachtain ranníoca ar a laghad ar an 312ú lá ar a n-íoctar sochar i leith tréimhse éagumais chun oibre, agus go mbeadh teideal aige chun sochair míchumais mura mbeadh nach gcomhlíontar an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfo-alt (1) (b) d'alt 19, measfar go gcomhlíonann sé an coinníoll ranníoca sin i leith gach lae éagumais dá éis sin sa tréimhse éagumais chun oibre sin.”.

Leasú ar alt 125 den Phríomh-Acht (íocaíochtaí tar éis bháis).

33. —Leasaítear leis seo alt 125 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) (a cuireadh isteach le halt 17 den Acht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1987 ) d'fho-alt (2):

“(a) i gcás duine atá ag fáil sochair lena n-áirítear méadú i leith cleithiúnaí aosaithe, nó lena n-áireofaí méadú den sórt sin mura mbeadh céile an duine sin a bheith ag fáil pinsin faoi Chaibidil 3 de Chuid III as a cheart féin, d'fháil bháis, leanfar den sochar a íoc go ceann tréimhse 6 seachtaine tar éis dháta an bháis agus i gcaitheamh na tréimhse sin íocfar é le cibé duine agus faoi réir cibé coinníollacha a bheidh forordaithe, agus”.

Íocaíochtaí áirithe a dhíolmhú ó acmhainn a ríomh.

34. —(1) Leasaítear leis seo alt 146 (1) (a cuireadh isteach le halt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1985 ) den Phríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i mír (b) tar éis fhomhír (vi):

“(viA) i gcás iarratasóra cháilithe faoi scéim a riarann Aire na Gaeltachta agus ar a dtugtar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, aon ioncam a fhaightear faoin scéim sin i leith duine a chónaíonn go sealadach leis an iarratasóir cáilithe, maille le haon ioncam eile a fhaightear i leith cónaitheora shealadaigh den sórt sin,”.

(2) Leasaítear leis seo alt 210 (2) den Phríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i mír (a) tar éis fhomhír (iA) (a cuireadh isteach le halt 15 d'Acht 1989):

“(iB) i gcás iarratasóra cháilithe faoi scéim a riarann Aire na Gaeltachta agus ar a dtugtar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, aon ioncam a fhaightear faoin scéim sin i leith duine a chónaíonn go sealadach leis an iarratasóir cáilithe, maille le haon ioncam eile a fhaightear i leith cónaitheora shealadaigh den sórt sin,”.

(3) Leasaítear leis seo Riail 1 (4) den Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (c):

“(cc) i gcás iarratasóra cháilithe faoi scéim a riarann Aire na Gaeltachta agus ar a dtugtar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, aon ioncam a fhaigtear faoin scéim sin i leith duine a chónaíonn go sealadach leis an iarratasóir cáilithe, maille le haon ioncam eile a fhaightear i leith cónaitheora shealadaigh den sórt sin,”.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (acmhainn a ríomh).

35. —Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an Riail seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Riail 1:

“1A. D'ainneoin fhorálacha an Sceidil seo, chun críocha pinsin seanaoise agus, i gcás duine a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige, chun críocha pinsin baintrí (neamhranníocach) nó liúntais tuismitheora aonair, ní dhéanfar, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca agus ar feadh cibé tréimhsí a bheidh forordaithe, ioncam ó dhíol phríomh-áit chónaithe an éilitheora nó an tairbhí a chur i gcuntas le linn acmhainn an éilitheora nó an tairbhí a bheith á ríomh nó, i gcás duine amháin de lánúin phósta, le linn acmhainn chéile an éilitheora nó an tairbhí a bheith á ríomh i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an gcéile sin ar dháta an díola.”.

Ranníocaí fostaíochta.

36. —(1) Aisghairtear leis seo alt 10 (7) agus mír (e) d'alt 17C (a cuireadh isteach le halt 11 d'Acht 1988) den Phríomh-Acht.

(2) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) trí “nó (e)” a scriosadh sa mhíniú ar “ranníoc cáilitheach” atá in alt 2 (1) (a cuireadh isteach le halt 10 d'Acht 1988),

(b) trí “alt 10 (7) agus” a scriosadh i mír (a) d'alt 9 (1), agus

(c) trí “, fho-alt (7)” a scriosadh i mír (b) (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1982) d'alt 10 (1).

(3) Más rud é, maidir leis an ranníoc fostaíochta is iníoctha ag duine iomchuí, go mbeadh sé, murach an fo-alt seo, de réir an ráta atá sonraithe in alt 10 (1) (b) (i) (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1982) den Phríomh-Acht, íocfar an ranníoc fostaíochta—

(a) de réir ráta 3 faoin gcéad den tuilleamh ináirithe, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1990,

(b) de réir ráta 4 faoin gcéad den tuilleamh ináirithe, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1991, agus

(c) de réir ráta 5.5 faoin gcéad den tuilleamh ináirithe, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1992.

(4) Más rud é, maidir leis an ranníoc féinfhostaíochta is iníoctha ag duine iomchuí, go mbeadh sé, murach an fo-alt seo, de réir an ráta atá sonraithe in alt 17C (a) nó (c) (a cuireadh isteach le halt 11 d'Acht 1988) den Phríomh-Acht, íocfar an ranníoc féinfhostaíochta—

(a) de réir ráta 3 faoin gcéad den ioncam ináirithe nó de na díolaíochtaí ináirithe, de réir mar a bheidh, nó£208, cibé acu is mó, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1990,

(b) de réir ráta 4 faoin gcéad den ioncam ináirithe nó de na díolaíochtaí ináirithe, de réir mar a bheidh, nó£208, cibé acu is mó, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1991, agus

(c) de réir ráta 5 faoin gcéad den ioncam ináirithe nó de na díolaíochtaí ináirithe, de réir mar a bheidh, nó£208, cibé acu is mó, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1992.

(5) I bhfo-ailt (3) agus (4) den alt seo, ciallaíonn “duine iomchuí” ranníocóir fostaithe nó ranníocóir féinfhostaithe a bhfuil aon cheann díobh seo a leanas á fháil aige—

(a) pinsean baintrí (ranníocach) faoi alt 92 den Phríomh-Acht,

(b) pinsean baintrí (neamhranníocach) faoi alt 177 den Phríomh-Acht,

(c) sochar banchéile thréigthe faoi alt 100 den Phríomh-Acht,

(d) liúntas banchéile thréigthe faoi alt 195 den Phríomh-Acht,

(e) sochar báis ar mhodh pinsin baintrí faoi alt 50 den Phríomh-Acht,

(f) liúntas cúnaimh shóisialaigh faoi alt 197 den Phríomh-Acht, nó

(g) íocaíocht atá ar comhréir le pinsean dá dtagraítear i mír (a) nó (e) ón údarás inniúil de chuid Ballstáit (seachas an Stát) den Chomhphobal Eorpach faoi reachtaíocht a bhfuil feidhm maidir léi ag rialacháin an Chomhphobail i dtaobh feidhmiú scéimeanna slándála sóisialaí maidir le daoine fostaithe agus lena dteaghlaigh a aistríonn laistigh de chríoch an Chomhphobail.

(6) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1990.

Leasú ar Chuid IIA den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

37. —Leasaítear leis seo Cuid IIA (a cuireadh isteach le halt 12 d'Acht 1988) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 4:

“4. Ranníocóir fostaithe nó duine a bheidh ag fáil pinsin a thig as fostaíocht roimhe sin dá chuid féin nó de chuid a chéile, agus i gcás ceachtar acu, nach mbeidh ar áireamh san ioncam don bhliain ranníoca díolaíochtaí ináirithe nó, i gcás ioncaim ináirithe, ioncam lena mbaineann Caibidil II nó III de Chuid IV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .”, agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 5:

“6. Duine a meastar nach bhfuil cónaí, nó gnáthchónaí, air sa Stát de réir fhorálacha na nAchtanna Cánach Ioncaim agus nach mbeidh ioncam lena mbaineann Caibidil II nó III de Chuid IV den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ar áireamh ina ioncam ináirithe don bhliain sin.”.

Liúntas leasa forlíontach a dheonú do dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí áirithe.

38. —Leasaítear leis seó an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 215:

“Liúntas leasa forlíontach a dheonú do dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí áirithe.

215A.—Más rud é—

(a) go mbeidh i leith aon tréimhse, liúntas leasa forlíontach deonaithe ag bord sláinte do dhuine nó i leith duine agus go dtiocfaidh ina dhiaidh sin liúntas cothabhála faoi alt 69 den Acht Sláinte, 1970 , nó íocaíocht faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 , le duine a bhfuil galar aicídeach air, lena n-áirítear aon mhéadú ar an gcéanna, chun bheith iníoctha leis an duine sin nó i leith an duine sin i leith na tréimhse (nó i leith cuid di) ar íocadh liúntas leasa forlíontach ina haghaidh, agus

(b) gur mó an liúntas leasa forlíontach sin ná an méid a bheadh deonaithe don duine sin nó i leith an duine sin dá n-íocfaí ceachtar de na liúntais sin a dúradh, lena n-áirítear aon mhéadú orthu, le linn na tréimhse sin,

áireofar an liúntas leasa forlíontach breise sin mar íocaíocht ar chuntas na liúntas sin.”.

Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht (sochar míthreorach a mheasúnú).

39. —(1) Leasaítear leis seo alt 43 (9) (a) den Phríomh-Acht trí “agus go measúnaítear gur 10 faoin gcéad ar a laghad agus 19 faoin gcéad ar a mhéid an méid míthreorach” a chur isteach i ndiaidh “tréimhse is mó ná 7 mbliana.”.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo i gcás aon mheasúnú ar mhíthreoir más roimh theacht i ngníomh don alt seo a thosaigh an tréimhse atá le cur i gcuntas leis an measúnú.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Leasú ar alt 156B (2) den Phríomh-Acht.

40. —Leasaítear leis seo alt 156B (2) (a cuireadh isteach le halt 24 d'Acht 1989) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) do dhaoine nach mó ná£2 a n-acmhainn sheachtainiúil, de réir an ráta sceidealta, agus”.

Liúntas do bhean shingil agus pinsean dílleachta (neamhranníocach).

41. —(1) Leasaítear leis seo alt 198 den Phríomh-Acht trí “£2” a chur in ionad “£1” i míreanna (a) agus (b) (a cuireadh isteach le halt 4 d'Acht 1982) d'fho-alt (2), i ngach áit ina bhfuil sé.

(2) Leasaítear leis seo alt 183 den Phríomh-Acht trí “£2” a chur in ionad “£1” i míreanna (a) agus (b) (a cuireadh isteach le halt 4 d'Acht 1982), i ngach áit ina bhfuil sé.

(3) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh ar an 5ú lá d'Iúil, 1990, agus tiocfaidh fo-alt (2) den alt seo i ngníomh ar an 6ú lá d'Iúil, 1990.

An ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

42. —Leasaítear leis seo alt 232C (a cuireadh isteach le halt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1984 ) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3) (a cuireadh isteach le halt 4 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1986 ):

“(3) Nuair a bheidh an ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh de bhun fho-alt (1) á ríomh, déileálfar mar £1 le haon chodán de £1 agus más lú ná méid forordaithe an ráta seachtainiúil arna ríomh amhlaidh, íocfar an forlíonadh de réir an méid fhorordaithe.”.

Éifeacht acmhainne ar rátaí áirithe pinsin, cúnaimh agus liúntais.

43. —D'ainneoin fhorálacha an Phríomh-Achta, nó rialachán arna ndéanamh faoin bPríomh-Acht, i gcás duine a bhfuil aon phinsean, cúnamh nó liúntas faoi Chuid III den Acht sin á fháil aige agus ar mó a acmhainn ná méid forordaithe, féadfaidh an tAire le rialacháin, i gcás nach iolrú ar £2 an méid is iníoctha, an méid sin a mhéadú go dtí an chéad iolrú eile ar £2 i leith cibé aicme duine nó aicmí daoine a bheidh forordaithe.

Cionta.

44. —(1) Leasaítear leis seo alt 115 (1) (b) den Phríomh-Acht trí “nó chun teideal chuig an gcéanna a shuíomh” a chur isteach i ndiaidh “a fháil”.

(2) Leasaítear leis seo alt 144 (1) den Phríomh-Acht trí “a fháil dó féin nó d'aon duine eile nó chun íocaíocht chúnaimh dhífhostaíochta a fháil nó teideal chuige a shuíomh” a chur in ionad “nó aon íocaíocht chúnaimh dhífhostaíochta a fháil dó féin nó d'aon duine eile.”

Tosaíocht ag fiacha atá ag an gCiste Árachais Shóisialaigh i bhfoirceannadh cuideachta.

45. —(1) Leasaítear leis seo alt 120 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Aon suim a asbhaintear nó a bheidh le hasbaint as cibé luach saothair de chuid fostaí a íocadh nó a bhí iníoctha roimh fhoirceannadh faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, i leith ranníoca fostaíochta a bheidh dlite agus gan íoc, ní bheidh sí ina cuid de shócmhainní cuideachta teoranta i bhfoirceannadh faoi Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986, agus i bhfoirceannadh den sórt sin déanfar, d'ainneoin aon ní sna hAchtanna sin, suim ar cóimhéid leis an tsuim a asbhaineadh amhlaidh, nó atá le hasbhaint amhlaidh, a íoc leis an gCiste Árachais Shóisialaigh i dtosaíocht ar na fiacha a shonraítear in alt 285 (2) d'Acht na gCuideachtaí, 1963 .”.

(2) Chun críocha alt 285 (2) (e) d'Acht na gCuideachtaí, 1963

(a) measfar go bhfolaíonn an méid dá dtagraítear san fho-alt sin—

(i) aon mhéid arb é a bheadh ann, ar leith ó fhorálacha Airteagal 22 de Rialacháin 1988 (arna leasú leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (An tArd-Bhailitheoir do Bhailiú Ranníocaí), 1989 (I.R. Uimh. 72 de 1989)), nó Airteagal 22 de Rialacháin 1989, méid thairis sin a bheadh dlite ar an dáta iomchuí i leith suimeanna a dhlíonn fostóir faoi Chaibidil I de Chuid II den Phríomh-Acht nó faoi Chaibidil 1A (a cuireadh isteach le halt 11 d'Acht 1988) de Chuid II den Acht sin, agus faoi aon rialachán faoi na Caibidlí sin (seachas an tAirteagal sin 22 de Rialacháin 1988 nó Airteagal 22 de Rialacháin 1989) a asbhaint as tuilleamh ináirithe nó díolaíochtaí ináirithe, lena mbaineann na Caibidlí sin 1 agus 1A, a d'íoc sé le linn na tréimhse 12 mhí díreach roimh an dáta iomchuí, agus

(ii) sin maille le haon ús is iníoctha faoi Airteagal 23 de Rialacháin 1988 nó Airteagal 13 de Rialacháin 1989,

agus

(b) d'ainneoin fhorálacha fho-alt (1) d'alt 285 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , measfar gurb é an dáta iomchuí an dáta arb é an naoú lá é tar éis dheireadh na míosa cánach ioncaim inar thit an dáta iomchuí (de réir bhrí an fho-ailt sin (1)).

(3) San alt seo—

ciallaíonn “Rialacháin 1988” na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha do Ranníocóirí Féinfhostaithe), 1988 (I.R. Uimh. 62 de 1988);

ciallaíonn “Rialacháin 1989” na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (An tArd-Bhailitheoir do Bhailiú Ranníocaí Fostaíochta), 1989 (I.R. Uimh. 298 de 1989).

Leasú ar alt 306A den Phríomh-Acht.

46. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 306A (a cuireadh isteach le halt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1984 ):

“Pinsean easláine agus sochar a chur i gcuntas i measúnú damáistí áirithe.

306A.—(1) D'ainneoin alt 2 den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1964, agus alt 306, déanfar, nuair a bheidh damáistí á measúnú in aon chaingean i leith dliteanais i leith díobhálacha pearsanta, nach cúis bháis iad, a bhaineann le húsáid feithicle inneallghluaiste (de réir bhrí alt 3 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 ), luach aon cheart de dhroim na ndíobhálacha sin a chur i gcuntas a d'fhabhraigh, nó is dóigh a d'fhabhródh, chun an duine dhíobháilte i leith sochair míchumais (lena n-áirítear aon mhéid is iníoctha maille leis an sochar míchumais sin ar mhodh sochair páchoibhneasa) nó pinsean easláine faoi Chuid II don tréimhse 5 bliana dar tosach an tráth a d'fhabhraigh an chúis caingne.

(2) An tagairt i bhfo-alt (1) do dhamáistí déanfar, i gcás ina bhfuil na damáistí inlaghdaithe faoin dlí a bhaineann le faillí rannpháirteach nó ina bhfuil siad teorannaithe le haon Acht nó faoi, í a fhorléiriú mar thagairt do na damáistí ar fad a bheadh inghnóthaithe ar leith ón laghdú nó ón teorannú.”.

(2) Ní bhainfidh an t-alt seo le haon chaingean a thionscnófar roimh an Acht seo a rith.

Glacadh páirte sa Scéim Deiseanna Gairm-Oiliúna.

47. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4A) (a cuireadh isteach le halt 19 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1986 ) d'alt 29—

(i) trí “nó” a chur le mír (g) (a cuireadh isteach le halt 11 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1987 ) i ndiaidh “an Scéim Deiseanna Oideachais,” agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g):

“(h) is tréimhse glacadh páirte i scéim arna riaradh ag an Roinn Oideachais agus dá ngairtear an Scéim Deiseanna Gairm-Oiliúna,”, agus

(b) i bhfo-alt (2A) (a cuireadh isteach le halt 11 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1985 ) d'alt 135—

(i) trí “nó” a chur le mír (g) (a cuireadh isteach le halt 11 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1987 ) i ndiaidh “an Scéim Deiseanna Oideachais,”, agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g):

“(h) is tréimhse glacadh páirte i scéim arna riaradh ag an Roinn Oideachais agus dá ngairtear an Scéim Deiseanna Gairm-Oiliúna,”.

Dícháiliú chun cúnamh a fháil.

48. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) trí “3 mhí” a chur in ionad “sé mhí” gach áit ina bhfuil sé i míreanna (a) agus (b) d'alt 144 (3),

(b) trí “3 mhí” a chur in ionad “6 mhí” i bhfo-alt (2) d'alt 169,

(c) trí “3 mhí” a chur in ionad “6 mhí” i bhfo-alt (2) d'alt 188, agus

(d) trí “3 mhí” a chur in ionad “6 mhí” i bhfo-alt (2) d'alt 231.

Méadú ar phinsin agus sochar áirithe nuair a shlánaíonn an faighteoir 80 bliain.

49. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5) d'alt 81:

“(6) Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin seanaoise (ranníocach) a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (8) de Chuid I den Dara Sceideal i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an tairbhí.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5) (a cuireadh isteach le halt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981 ) d'alt 86:

“(6) Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin scoir a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (8) de Chuid I den Dara Sceideal i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an tairbhí.”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3) d'alt 95:

“(4) Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin bhaintrí (ranníocach) a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (8) de Chuid I den Dara Sceideal i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an tairbhí.”, agus

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3) d'alt 103:

“(4) Déanfar an ráta seachtainiúil sochair bhanchéile thréigthe a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (8) de Chuid I den Dara Sceideal i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an tairbhí.”.

Sochar báis a íoc ar mhodh pinsin tuismitheora.

50. —(1) Leasaítear leis seo alt 51 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Faoi réir fho-alt (3A), beidh an ráta seachtainiúil pinsin is iníoctha le tuismitheoir—

(a) de réir an ráta sheachtainiúil laghdaithe, i gcás gur dhuine pósta an t-éagach tráth a bháis,

(b) de réir an ráta sheachtainiúil uasta, i gcás gur bhaintreach fir, baintreach nó duine singil an t-éagach tráth a bháis—

(i) in aon chás inarb é an tuismitheoir an t-athair agus ina raibh sé, ar bhás an éagaigh, éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach agus inar dóigh dó a bheith éagumasach amhlaidh go buan,

(ii) in aon chás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus inar bhaintreach í ar bhás an éagaigh nó inar tháinig sí chun bheith ina baintreach ina dhiaidh sin, nó

(iii) in aon chás inarb é an tuismitheoir an mháthair, agus gan í a bheith ina baintreach, agus nach bhfuil pinsean de réir an ráta sheachtainiúil uasta iníoctha lena fearchéile,

(c) de réir an ráta sheachtainiúil laghdaithe in aon chás eile.

(3A) I gcás duine lena mbaineann forálacha fhomhír (i) d'fho-alt (3) (b) do scor tráth ar bith de bheith éagumasach ar é féin a chothabháil mar gheall ar éiglíocht éigin coirp nó meabhrach, beidh an pinsean iníoctha ina dhiaidh sin de réir an ráta sheachtainiúil laghdaithe agus, má bhaineann forálacha fho-alt (3) (b) lena bhanchéile, an tráth sin, beidh an pinsean sin iníoctha de réir an ráta sheachtainiúil uasta ina dhiaidh sin.

(3B) San alt seo—

ciallaíonn ‘ráta seachtainiúil laghdaithe’ an ráta seachtainiúil laghdaithe sochair bháis ar mhodh pinsin tuismitheora mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 4 (b) (i) i gCuid I den Dara Sceideal;

ciallaíonn ‘ráta seachtainiúil uasta’ an ráta seachtainiúil uasta sochair bháis ar mhodh pinsin tuismitheora mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 4 (b) (ii) i gCuid I den Dara Sceideal.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 51 den Phríomh-Acht trí “Faoi réir fho-ailt (3) agus (3A), is é a bheidh sa sochar báis” a chur in ionad “Is é a bheidh sa sochar báis” i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach le halt 14 den Acht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981 ).

Ceadú ón Aire Airgeadais i ndáil le rialacháin áirithe.

51. —Leasaítear leis seo alt 3 (4) (a) (arna leasú le halt 29 d'Acht 1989) den Phríomh-Acht trí “10 (9),” a chur isteach i ndiaidh “7,” agus trí “198G (1), 198L (2) (c),” a chur isteach i ndiaidh “142 (1A)”.