28 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 28 de 1990


ACHT AOISLIÚNTAS NA MÚINTEOIRÍ (LEASÚ), 1990


RIAR NA nALT

Alt

1.

Míniú.

2.

Leasuithe ar an bPríomh-Acht.

3.

Gearrtheideal agus comhlua.


An tAcht dá dTagraítear

Acht Aois-liúntais na Múinteoirí, 1928

1928, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 28 de 1990


ACHT AOISLIÚNTAS NA MÚINTEOIRÍ (LEASÚ), 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ ACHT AOIS-LIÚNTAIS NA MÚINTEOIRÍ, 1928 .[4 Nollaig, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht Aois-liúntais na Múinteoirí, 1928 .

Leasuithe ar an bPríomh-Acht.

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) trí “(fé réir a daingnithe fén Acht so)” a scriosadh i bhfo-alt (1); agus

(b) trí “(fé réir a ndaingnithe mar adubhradh)” a scriosadh i bhfo-alt (2).

(2) Cuirtear leis seo na hailt seo a leanas in ionad ailt 5 agus 6 den Phríomh-Acht:

“Scéim aoisliúntais a chúlghairm agus a leasú.

5.—Féadfar scéim aoisliúntais a chúlghairm nó a leasú le scéim aoisliúntais iardain a dhéanfar ar an modh céanna leis an scéim bhunaidh.

Scéim aoisliúntais a neamhniú.

6.—Déanfar gach scéim aoisliúntais a dhéanfar faoin Acht seo (lena n-áirítear scéim aoisliúntais iardain a chúlghaireann nó a leasaíonn scéim roimhe sin) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.”.

Gearrtheideal agus comhlua.

3. —(1) Féadfar Acht Aoisliúntas na Múinteoirí (Leasú), 1990 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna Aoisliúntas na Múinteoirí, 1928 agus 1990, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.