Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

29 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 1998


AN tACHT UM ÚDARÁS SÁBHÁILTEACHTA BIA NA hÉIREANN, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

An lá bunaithe.

4.

Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

5.

Leasú ar Sceidil.

6.

Cionta achoimre a ionchúiseamh.

7.

Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

8.

Caiteachais an Aire.

CUID II

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

9.

An tÚdarás a bhunú.

10.

Neamhspleáchas an Údaráis.

11.

Príomhfheidhm an Údaráis.

12.

Caighdeáin a chur chun cinn.

13.

Scéimeanna chun sábháilteacht bia a áirithiú.

14.

An Chomhairle Shainchomhairleach.

15.

Comhairle ón Údarás.

16.

Sonraí a bhailiú agus a mheasúnú.

17.

Athbhreithniú ar sheirbhísí iniúchta bia.

18.

Taighde ag an Údarás.

19.

Bia a dheimhniú.

20.

Feidhmeanna breise a thabhairt don Údarás.

21.

Muirir i leith seirbhísí.

22.

Bronntanais.

23.

An tÚdarás d'fháil iasachtaí.

24.

Airleacain ón Aire chuig an Údarás.

25.

Tuarascálacha agus faisnéis don Aire.

26.

Cuntais agus iniúchtaí.

27.

Áitreabh an Údaráis.

28.

Séala an Údaráis.

29.

Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí.

30.

Féadfaidh an tÚdarás tuarascálacha a lorg i ndáil le sábháilteacht agus sláinteachas bia.

CUID III

Bord, Coiste Eolaíochta, Coistí, Príomhfheidhmeannach agus Foireann an Údaráis.

31.

Comhaltas Bhord an Údaráis agus téarma oifige na gcomhaltaí.

32.

Cathaoirleach an Bhoird.

33.

Cruinniú den Bhord.

34.

An Coiste Eolaíochta.

35.

Fochoistí.

36.

Luach saothair agus liúntais.

37.

Príomhfheidhmeannach an Údaráis.

38.

Foireann an Údaráis.

39.

Aoisliúntas.

40.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa, d'údarás áitiúil nó de bhord sláinte.

41.

Dearbhú leasanna.

42.

Nochtadh leasanna.

43.

Nochtadh faisnéise.

CUID IV

Caighdeáin Sábháilteachta Bia a Fhorfheidhmiú

44.

Tosach feidhme Chuid IV.

45.

Cumhacht an Údaráis caighdeáin sábháilteachta bia i reachtaíocht bia a fhorfheidhmiú.

46.

Iniúchtaí, etc. ar bhia.

47.

Iniúchtaí breise.

48.

Conarthaí seirbhíse.

49.

Oifigigh údaraithe.

50.

Cumhachtaí oifigeach údaraithe.

51.

Samplaí a thógáil.

52.

Fógraí agus orduithe feabhsúcháin.

53.

Orduithe dúnta.

54.

Táirgí bia a tharraingt siar.

55.

Oifigigh údaraithe, etc. a shlánú.

56.

Fógraí a sheirbheáil, etc.

57.

Cionta achoimre faoi reachtaíocht bia a ionchúiseamh.

CUID V

An t-iarÚdarás a Dhíscaoileadh.

58.

An t-iarÚdarás a dhíscaoileadh.

59.

Sócmhainní agus dliteanais an iarÚdaráis a aistriú.

60.

Conarthaí leanúnacha áirithe a choimeád ar marthain agus tagairtí don iarÚdarás a oiriúnú.

61.

Cosaint do ghníomhartha áirithe.

62.

Imeachtaí dlíthiúla a bheidh ar feitheamh.

63.

Díolúine ó cháin ghnóchan caipitiúil.

64.

Cúlghairm.

CUID VI

Leasú ar an Acht um Chosaint Raideolaíoch, 1991.

65.

Leasú ar an Acht um Chosaint Raideolaíoch, 1991.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Reachtaíocht Bia

AN DARA SCEIDEAL

Gníomhaireachtaí Oifigiúla


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993

1993, Uimh. 8

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch, 1991

1991, Uimh. 9

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 29 de 1998


AN tACHT UM ÚDARÁS SÁBHÁILTEACHTA BIA NA hÉIREANN, 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR THE FOOD SAFETY AUTHORITY OF IRELAND NÓ ÚDARÁS SÁBHÁILTEACHTA BIA NA hÉIREANN AGUS DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOSAINT RAIDEOLAÍOCH, 1991, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [8 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: