Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

37 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 1998


AN tACHT UM CHÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Fógraí a sheirbheáil.

4.

Caiteachais.

5.

Cumhacht chun rialacháin a dhéanamh.

6.

Rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7.

Aisghairm.

8.

Údarás maoirseachta agus údarás inniúil a cheapadh.

9.

Oifigigh údaraithe.

CUID II

Cúiteamh d'Infheisteoirí a Riaradh

10.

Foirmiú na Cuideachta.

11.

Meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais na Cuideachta a athrú.

12.

Cuspóirí agus cumhachtaí na Cuideachta.

13.

Cumhachtaí na Cuideachta.

14.

Cuntais na Cuideachta agus iniúchtaí.

15.

Feidhmeanna a chomhlíonadh.

16.

Gan feidhm a bheith ag alt 182 (Stiúrthóirí a chur as oifig) d'Acht 1963.

17.

Comhaltaí na Cuideachta.

18.

Stiúrthóirí na Cuideachta.

19.

Ciste a bhunú.

20.

Seirbhísí riaracháin don Chuideachta.

21.

Ranníocaí gnólachtaí infheistíochta.

22.

Cistí a chothabháil.

23.

Costais riaracháin.

24.

Nósanna imeachta chun gearáin a imscrúdú.

25.

Scéimeanna cúitimh d'infheisteoirí a cheadú.

26.

Ceadú scéime cúitimh a chúlghairm.

27.

Mainneachtain ag gnólachtaí infheistíochta oibleagáidí a chomhlíonadh.

28.

Iarratas chun na Cúirte chun ordachán a dhaingniú.

29.

Táirgeoirí táirgí.

CUID III

Cúiteamh a Íoc le hInfheisteoirí

30.

Léiriú do Chuid III.

31.

Cinneadh nach bhfuil gnólacht infheistíochta in ann a oibleagáidí a chomhlíonadh.

32.

Iarratais ar chúiteamh.

33.

Riarthóir a cheapadh.

34.

Cúiteamh a íoc.

35.

Forálacha breise maidir le cúiteamh a íoc.

36.

Forálacha maidir le hidirghabhálaithe srianta.

CUID IV

Ilghnéitheach

37.

Comhchuntais agus iontaobhaithe.

38.

Faisnéis d'infheisteoirí agus fógraíocht.

39.

Gnólachtaí infheistíochta do dhul isteach i scéimeanna cúitimh i mBallstáit eile.

40.

Ballraíocht de scéim chúitimh ag gnólacht infheistíochta atá údaraithe i mBallstát eile.

41.

Árachas éigeantach i gcás gnólachtaí infheistíochta údaraithe.

42.

Díolúine ó dhliteanas i leith damáistí.

43.

Cionta agus pionóis.

44.

Leasú ar alt 2(7) d'Acht 1995.

45.

Leasú ar alt 2 d'Acht 1994.

46.

Alt nua a chur isteach in Acht 1994.

47.

Forálacha maidir le haturnaetha.

CUID V

Leasuithe Ilghnéitheacha

48.

Leasú ar alt 16 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1989.

49.

Leasú ar alt 44 d'Acht 1989.

50.

Leasú ar alt 46 d'Acht 1989.

51.

Leasú ar alt 49 d'Acht 1989.

52.

Leasú ar alt 2 d'Acht 1995.

53.

Leasú ar alt 9 d'Acht 1995.

54.

Leasú ar alt 10 d'Acht 1995.

55.

Leasú ar alt 14 d'Acht 1995.

56.

Leasú ar alt 16 d'Acht 1995.

57.

Leasú ar alt 17 d'Acht 1995.

58.

Leasú ar alt 21 d'Acht 1995.

59.

Leasú ar alt 26 d'Acht 1995.

60.

Leasú ar alt 28 d'Acht 1995.

61.

Leasú ar alt 31 d'Acht 1995.

62.

Leasú ar alt 33 d'Acht 1995.

63.

Leasú ar alt 38 d'Acht 1995.

64.

Leasú ar alt 52 d'Acht 1995.

65.

Leasú ar alt 54 d'Acht 1995.

66.

Leasú ar alt 65 d'Acht 1995.

67.

Leasú ar alt 74 d'Acht 1995.

68.

Leasú ar alt 75 d'Acht 1995.

69.

Leasú ar alt 79 d'Acht 1995.

70.

Leasú ar alt 8 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

71.

Leasú ar alt 14 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

72.

Leasú ar alt 17 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

73.

Leasú ar alt 18 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

74.

Leasú ar alt 24 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

75.

Leasú ar alt 29 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

76.

Leasú ar alt 34 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

77.

Leasú ar alt 39 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

78.

Leasú ar alt 52 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

79.

Leasú ar alt 54 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

80.

Leasú ar alt 56 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

81.

Leasú ar alt 65 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

82.

Leasú ar alt 66 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

83.

Leasú ar alt 70 den Acht um Stocmhalartáin, 1995.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Aisghairm

AN DARA SCEIDEAL

Foráil Fhorlíontach i ndáil le hOrdachán ó Údarás Maoirseachta faoi Alt 27

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Treoir 97/9/CE an 3 Márta 1997 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Scéimeanna Cúitimh d'Infheisteoirí


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989

1989, Uimh. 17

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1989

1989, Uimh. 16

Acht an Bhainc Ceannais, 1997

1997, Uimh. 8

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1990

1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986

1986, Uimh. 25

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1994

1994, Uimh. 15

An tAcht Árachais, 1989

1989, Uimh. 3

An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta, 1995

1995, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c. 93

An tAcht Aturnaethe, 1954

1954, Uimh. 36

Na hAchtanna Aturnaetha, 1954 go 1994

An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1960

1960, Uimh. 37

An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994

1994, Uimh. 27

An tAcht um Stocmhalartáin, 1995

1995, Uimh. 9

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

Trustee Act, 1893

c. 53

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989

1989, Uimh. 21

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 1998


AN tACHT UM CHÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO THREOIR UIMH. 97/9/CE AN 3 MÁRTA 1997 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE SCÉIMEANNA CÚITIMH D'INFHEIS-TEOIRÍ1 , DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, DO LEASÚ ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989 , AN ACHTA ÁRACHAIS, 1989 , AN ACHTA ATURNAETHA (LEASÚ), 1994, AN ACHTA UM STOCMHALARTÁIN, 1995, AGUS AN ACHTA UM IDIRGHABHÁLAITHE INFHEISTÍOCHTA, 1995, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [13 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1O.J. Uimh. L84, 26.3.1977.