An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Aisghairm) Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL TREOIR 97/9/CE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE)

37 1998

AN tACHT UM CHÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, 1998

AN DARA SCEIDEAL

Foráil Fhorlíontach i nDáil le hOrdachán ó Údarás Maoirseachta faoi Alt 27

Alt 27.

1. Sa Sceideal seo, folaíonn tagairt do ghnólacht infheistíochta tagairt do stiúrthóirí gnólachta infheistíochta agus dóibh siúd atá freagrach as bainistiú gnólachta infheistíochta.

2. Féadfaidh údarás maoirseachta ordachán arna thabhairt faoi alt 27 den Acht seo a chúlghairm mura mbeidh ordú faoi alt 28 den Acht seo déanta ag an gCúirt i leith an ordacháin.

3. Féadfaidh gnólacht infheistíochta a mbeidh ordachán tugtha dó faoi alt 27 den Acht seo iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar ordú chun an t-ordachán a athrú nó a chur ar ceal agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú sin a dheonú.

4. I gcás ina ndéanfaidh údarás maoirseachta iarratas chun na Cúirte ar ordú chun ordachán faoi alt 27 den Acht seo a dhaingniú, féadfaidh an Chúirt ordú a dheonú chun an t-ordachán a dhaingniú nó a chur ar ceal, nó é a dhaingniú agus a thréimhse feidhme a fhadú ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná 12 mhí ón dáta a thosaigh an t-ordachán d'éifeacht a bheith leis, is cuí leis an gCúirt, ag féachaint do na himthosca.

5. Féadfaidh an Chúirt, i dteannta nó in ionad ordaithe faoi alt 28 , cibé ordú eile a dhéanamh sa chás a mheasfaidh sí a bheith riachtanach, lena n-áirítear ordú á ordú d'aon duine a shealbhaíonn airgead nó sócmhainní eile don ghnólacht infheistíochta nó do chliant de chuid an ghnólachta gnó infheistíochta sin, nó thar a gceann, nó do dhuine sonraithe, gan aon cheann de na sócmhainní sin a dhiúscairt ach amháin ar cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a bheidh sonraithe san ordú.

6. Beidh críoch le hordachán a bheidh daingnithe ag an gCúirt:

(a) ag deireadh na tréimhse feidhme a shonróidh an Chúirt,

(b) tar éis don Chúirt ordú críochnaithe a dhéanamh ar iarratas ón údaráis maoirseachta,

(c) ar ordú foirceanta a dhéanamh i leith an ghnólachta infheistíochta nó, i gcás gnólacht infheistíochta a bheith comhdhéanta mar chomhlacht neamhchorpraithe daoine, ar ordú díscaoilte a dhéanamh, nó, i gcás gur trádálaí aonair é gnólacht infheistíochta, ar bhreithniú féimheachta a dhéanamh,

(d) tar éis don Chúirt ordú foirceanta a dhéanamh i gcás go measfaidh an Chúirt nach ann a thuilleadh do na himthosca ba chúis leis an ordachán agus go mbeadh sé éagórach agus míchothrom gan an t-ordú a dhéanamh,

cibé acu is túisce a tharlóidh.

7. Féadfaidh an Chúirt, le hordú, ordú arna dhéanamh aici faoi mhír 4 a chúlghairm nó a leasú.

8. I gcás ina dtabharfaidh an t-údarás maoirseachta ordachán de réir alt 27

(a) déanfaidh an gnólacht infheistíochta dá dtabharfar an t-ordachán gach beart is gá d'fhonn a áirithiú nach ndéanfar a chuid sócmhainní nó sócmhainní a gcliant nó a n-infheisteoirí, cibé áit a sealbhaítear iad, a laghdú gan údarú roimh ré ón údarás maoirseachta, agus

(b) féadfaidh an t-údarás maoirseachta a ordú d'fhoras creidmheasa nó d'aon fhoras atá díolmhaithe faoi alt 7 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , nó d'aon fhoras airgeadais eile a shealbhaíonn cuntas de shaghas ar bith de chuid an ghnólachta infheistíochta, lena n-áirítear sealúchais d'ionstraimí infheistíochta de chuid an ghnólachta infheistíochta a mbeidh an t-ordachán tugtha dó, íocaíochtaí nó idirbhearta eile ón gcuntas a chur ar fionraí gan údarú roimh ré ón údarás maoirseachta.