Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

44 2004

/images/harp.jpg


Uimhir 44 de 2004


AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2004

[ An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú.

2. Léiriú.

3. Rialacháin.

CUID 2

Luasteorainneacha

4. Gnáth-luasteorainneacha.

5. Luasteorainn limistéir fhoirgnithe.

6. Luasteorainn bóithre réigiúnacha agus áitiúla neamhuirbeacha.

7. Luasteorainn bóithre náisiúnta.

8. Luasteorainn mótarbhealaigh.

9. Luasteorainn speisialta.

10. Luasteorainneacha ag oibreacha bóthair.

11. Cion an luasteorainn a shárú.

12. Forálacha idirthréimhseacha — luasteorainneacha.

13. Leasú ar alt 53 den Phríomh-Acht (tiomáint chontúirteach).

14. Aisghairm (Cuid 2).

15. Fianaise i leith cionta áirithe faoi Acht 2002.

CUID 3

Muirir Sheasta, Pointí Pionóis agus Foinsiú Allamuigh

16. Leasú ar alt 2 d’Acht 2002 (pointí pionóis a fhormhuiniú).

17. Leasú ar alt 7 d’Acht 2002 (achomharc i gcoinne ciontaithe mar gheall ar phointí pionóis).

18. Feidhmeanna muirear seasta a fhoinsiú allamuigh ón nGarda Síochána.

19. Tiománaí feithicle i gcás nach pearsa aonair an t-úinéir cláraithe.

20. Cion ag comhlacht corpraithe, etc.

21. Ceadúnais tiomána daoine a chúisítear i gcionta áirithe a iniúchadh.

22. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 2002.

23. Leasú ar alt 3 d’Acht 1975 (Maoir Thráchta).

CUID 4

Ilghnéitheach

24. An tSeirbhís Chúirteanna do chur orduithe cúirte faoi alt 36 agus 29 den Phríomh-Acht in iúl don Aire.

25. Leasú ar alt 9 d’Acht 2002 (dícháiliú de bhun an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le Dícháiliú chun Tiomána).

26. Ceadanna.

27. Díolúintí d’fheithiclí éigeandála.

28. Feidhmeanna Choimisinéir an Gharda Síochána.

29. Leasú ar alt 84 den Phríomh-Acht (fodhlíthe i ndáil le háiteanna seasaimh do thacsaithe).

30. Feithiclí inneallghluaiste a sholáthar do mhionaoiseach.

31. Cumhacht údaráis bóithre chun trealamh áirithe, etc. a sholáthar agus a chothabháil ar bhóithre poiblí.

32. “úinéir cláraithe”.

33. Ceadúnas tiomána a thabhairt ar aird do chomhalta den Gharda Síochána tar éis cion tráchta bóthair a dhéanamh.

CUID 5

Árachas

34. Oibleagáid a bheith faoi árachas.

35. Leasú ar an Tábla a ghabhann le halt 23 d’Acht 2002.

CUID 6

Leasú ar an Acht um Rialáil Tacsaithe 2003

36. Leasú ar alt 36 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2003 (dícháiliú sainordaitheach).


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Airgeadais 1976

1976, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 1992

1992, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais 1993

1993, Uimh. 4

An tAcht Airgeadais 1994

1994, Uimh. 27

An tAcht um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta) 1975

1975, Uimh. 14

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1968

1968, Uimh. 25

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1994

1994, Uimh. 7

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2002

2002, Uimh. 12

Na Achtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2003

Acht na mBóithre 1993

1993, Uimh. 14

An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2003

2003, Uimh. 25

/images/harp.jpg


Uimhir 44 de 2004


AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2004

[ An tiontú oifigiúil ]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 1961 GO 2003, AN ACHTA UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (MAOIR THRÁCHTA) 1975 AGUS AN ACHTA UM RIALÁIL TACSAITHE 2003.

[22 Nollaig, 2004]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: