29 1960


Uimhir 29 de 1960.


AN tACHT LEITHREASA, 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIM ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ IS TRÍOCHA DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA, AGUS NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ IS TRÍOCHA DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD SEASCA A hAON, DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONAÍODH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1960 , AGUS A DHEONAÍTEAR LEIS AN ACHT SEO, CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUÍ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ ÁIRITHE MAIDIR LE hIASACHT A FHÁIL. [28 Iúil, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste

£777,940 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1959-60.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim seacht gcéad, seachtó is seacht míle, naoi gcéad agus daichead punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta, míle naoi gcéad seasca.

£84,353,620 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1960-61.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim ochtó is ceithre mhilliún, trí chéad caoga is trí mhíle, sé chéad agus fiche punt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá is tríocha de Mhárta, míle naoi gcéad seasca a haon.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £85,131,560 a thógáil ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon suim nó suimeanna nach mó san iomlán ná ochtó is cúig mhilliún, céad tríocha is aon mhíle, cúig chéad is seasca punt a thógáil ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna a airleacan chun an Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógáil ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a chruthú agus a eisiúint agus iad faoi cibé ráta úis, agus faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheidh muirear príomhshuime agus úis aon urrús a eiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina rachfar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

(3) Déanfar aon airgead a chruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo a chur i gcreidiúnas do chuntas an Státchiste agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon slí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasú

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £130,299,560, a leithreasú.

4. —(1) Na suimeanna uile a dheonaítear as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo, chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim céad is tríocha milliún, dhá chéad nócha is naoi míle, cúig chéad is seasca punt, déantar iad a leithreasú agus measfar iad a bheith arna leithreasú, amhail ó dháta na nAchtanna a luaitear sa Sceideal sin A a rith, chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal B a ghabhann leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhann léi sin, maraon leis an ráta (más ann) a ghabhann leis na sceidil sin, measfar gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal B a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim deich milliún, ceithre chéad seachtó is naoi míle, is seacht bpunt déag a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasa-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríocha a shonraítear sa Sceideal sin.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1960 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil a agus B dá dTagraítear san Acht seo

Sceideal A

DEONTAIS

Deontais as an bPríomh-Chiste

..

..

..

..

£130,299,560

0

0

Sceideal B

DEONTAIS A LEITHREASÚ

Blian

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1959-60 (Forlíontach)

..

..

4,957,500

0

0

2,503,285

0

0

1960-61

..

..

..

..

125,342,060

0

0

7,975,732

0

0

An tIomlán

..£

130,299,560

0

0

10,479,017

0

0

Sceideal A

DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE

Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta,

1960:

£

s.

d.

Faoi Acht Uimh. 8 de 1960

..

..

..

4,179,560

0

0

Faoin Acht seo

..

..

..

..

..

777,940

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta,

1961:

Faoi Acht Uimh. 8 de 1960

..

..

..

40,988,440

0

0

Faoin Acht seo

..

..

..

..

..

84,353,620

0

0

An tIomlán

..

..

..

..

£130,299,560

0

0

Sceideal B

DEONTAIS A LEITHREASU

Cuid I

Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1960.

Teideal

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh Costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ..     ..     ..     ..     ..

3,330

--

19

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; Uimh. 36 de 1946 ; Uimh. 36 de 1953 ; Uimh. 18 de 1956 ; agus Uimh. 11 de 1959 )     ..     ..     ..     ..

140,000

--

21

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe, Cúiteamh i leith Díobhálacha Pearsanta agus Cúiteamh agus Íocaí ochtaí eile i ndáil le Díobhálacha do Mhaoin ( Uimh. 24 de 1941 )     ..     ..

58,560

--

28

Le haghaidh Costais Príosún, Forais Naomh Pádraig, agus Príosúnaigh a chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 112, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; 4 & 5 Geo. 5, c. 58; agus Uimh. 9 de 1956 )     ..

13,130

* 2,150

35

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i leith Tithíochta, agus Deontais Ilghnéitheacha     ..     ..

195,000

--

37

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc., ar a n-áirítear Deontas-i-gCabhair

450,000

5,000

43

Le haghaidh Deontais d'Ollscoileanna agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ..     ..     ..

10

--

45

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c. 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73, ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus 42 de 1923; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1930 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus 38 de 1933; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; Uimh. 26 de 1939 ; Uimh. 12 de 1946 ; Uimh. 25 de 1949 ; Uimh. 16 de 1950 ; Uimh. 18 de 1953 ; agus Uimh. 21 de 1954 )     ..     ..     ..

32,000

1,750

46

Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le Foraoiseacht ( Uimh. 13 de 1946 agus Uimh. 6 de 1956 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Fháil     ..     ..     ..     ..     ..

90,250

49,500

48

Le haghaidh Tuarastal agus Costas Roinn na Gaeltachta maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair     ..     ..     ..     ..     ..

10

* 20,315

49

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Talmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na nOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc

2,133,500

2,447,500

50

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc.     ..     ..     ..     ..

679,000

--

52

Le haghaidh Seirbhísí Eitlíochta agus Meitéareolaíochta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ..     ..     ..     ..

140,000

54

Le haghaidh Deontas do Bhord Fáilte Éireann ( Uimh. 5 de 1955 ) agus le haghaidh Deontais-i-gCabhair bhreise áirithe     ..     ..     ..     ..     ..

10

--

55

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchtanna Telegrafa, 1863 go 1953; Uimh. 45 de 1926 ; Uimh. 14 de 1940 (ailt 30 agus 31); Uimh. 14 de 1942 (alt 23); Uimh. 17 de 1951 ; etc) agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus an Choiste Chomhairligh Teilifíse     ..     ..     ..     ..

10

--

57

Le haghaidh Óglaigh na hÉireann (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoin Acht Cosanta, 1954 (Uimh. 18 de 1954) agus le haghaidh Costais áirithe riaracháin i ndáil leis an gcéanna; le haghaidh Costais áirithe faoi na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus faoina hAchtanna um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); le haghaidh Costais áirithe i ndáil le Boinn a thabhairt amach, etc.; agus le haghaidh Deontas-i-gCabhair do Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ..     ..     ..     ..

32,000

--

63

Le haghaidh Pinsin Sean-Aoise agus Pinsin do Dhaill, Liúntais Leanaí, Cúnamh Dífhostaíochta, Pinsin Neamhranníocacha Baintreach agus Dílleachtaí agus le haghaidh Ilseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais     ..     ..     ..     ..     ..

587,000

--

64

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla agus Deontais Ilghnéitheacha     ..     ..

119,400

22,000

65

Le haghaidh Costais Chothabhála, etc., Othar i nGealtlann Dhúndroma (8 & 9 Vict., c. 107; agus Uimh. 19 de 1945 )     ..

800

--

68

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta     ..

5,460

--

69

Le haghaidh Airleacain Ilghnéitheacha áirithe a aisíoc leis an gCiste Teagmhais

1,030

--

70

Le haghaidh Luach Saothair do Státseirbhísigh     ..     ..     ..     ..     ..

277,000

--

£4,957,500

2,503,285

Cuid II

Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1961.

Teideal

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh Costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair

9,820

--

2

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ..     ..     ..

324,490

--

3

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn an Taoisigh     ..     ..     ..     ..

31,180

--

4

Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Príomh-Oifige Staidrimh     ..     ..

188,990

700

5

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 )     ..     ..     ..

39,600

6,305

6

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta     ..     ..

269,310

1,505

7

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ..     ..     ..     ..

2,435,000

57,060

8

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ..     ..     ..     ..     ..

517,550

117,000

9

Le haghaidh Caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil; agus le haghaidh Deontas-i-gCabhair d'Uiscebhealach na Sionainne

4,224,000

257,157

10

Le haghaidh Scéimeanna Fostaíochta agus Éigeandála (lena n-áirítear Fóirithint ar Ghátar)     ..     ..     ..     ..     ..

826,080

35,000

11

Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Saotharlainne Stáit     ..     ..     ..

28,500

1,260

12

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Choimisiún na Státseirbhíse ( Uimh. 45 de 1956 agus Uimh. 38 de 1959 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 , Uimh. 15 de 1940 agus Uimh. 9 de 1946 )     ..     ..     ..

46,580

17,475

13

Le haghaidh Deontais don Chomhairle Ealaíon ( Uimh. 9 de 1951 )     ..

20,000

--

14

Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntais agus Aiscí, Breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956, agus faoi Reachtanna iolartha eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus Íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc.     ..     ..     ..     ..

1,240,120

134,445

15

Le haghaidh Seirbhís Sicréideach     ..

7,500

--

16

Le haghaidh Costais faoin Acht Timpeall Toghchán, 1923, agus faoi Acht na nGiúiréithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ..     ..     ..

18,200

--

17

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla mar Fhaoiseamh i leith Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 ; Uimh. 28 de 1931 ; Uimh. 23 de 1939 ; Uimh. 36 de 1946 ; Uimh. 36 de 1953 ; Uimh. 18 de 1956 ; agus Uimh. 11 de 1959 )     ..     ..     ..     ..     ..

5,110,000

--

18

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh Costais Ionchúiseamh Coiriúil agus Dlí-Mhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimhileith Costais áiritheisiníoctha de réir Reachta as Rátaí Áitiúla     ..

133,410

5,500

19

Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ..     ..     ..     ..     ..

27,190

--

20

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh Clódóireachta agus Ceangaltóireachta, agus chun Scríobh-Ábhair, Páipéar, Leabhair, Innealra Oifige agus Soláthairtí eile Oifige a sholáthar don tSeirbhís Phoiblí; agus le haghaidh Ilchuspóirí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí ar Dhíospóireachtaí an Oireachtais, Billí, Achtanna agus Foilseacháin Eile Rialtais a fhoilsiú agus a dhíol     ..     ..     ..

531,330

111,010

21

Le haghaidh Tuarastail agus Costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus Mion-seirbhísí áirithe     ..

201,760

16,900

22

Le haghaidh Rátaí agus Ranníocaí in ionad Rátaí, etc., i leith Maoin Rialtais, agus le haghaidh Ranníocaí i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha     ..     ..     ..     ..

526,500

11,500

23

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áiritear Deontas-i-gCabhair

110,490

--

24

Le haghaidh Tuarastail agus Costais an Gharda Síochána lena n-áirítear Pinsin, etc. (9 & 10 Geo. 5, c. 68; Uimh. 25 de 1924 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 10 de 1926 ; Uimh. 32 de 1933 ; Uimh. 5 de 1937 ; Uimh. 19 de 1941 ; Uimh. 1 agus 17 de 1945; Uimh. 41 de 1947 ; Uimh. 44 de 1956 ; agus Uimh. 43 de 1959 ) agus le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 19 de 1946 agus Uimh. 15 de 1949 )     ..     ..     ..

5,275,610

122,267

25

Le haghaidh Costais Príosún, Forais Naomh Pádraig, agus chun Príosúnaigh a chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict., c. 122, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; 4 & 5 Geo. 5, c. 58; agus Uimh. 9 de 1956 )     ..     ..

218,960

27,700

26

Le haghaidh na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste (7 Edw. 7, c. 17, alt 3; Uimh. 27 de 1926 , ailt 49, 50 agus 66; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77; Uimh. 4 de 1946 , ailt 35 agus 36; Uimh. 21 de 1946 ; Uimh. 8 de 1951 ; agus Uimh. 32 de 1953 ) agus le haghaidh deontas Ceannsraithe     ..     ..     ..

109,070

--

27

Le haghaidh Tuarastail, Liúntais agus Costais Oifigeach Cúirte Cuarda, Breithiúna Cuarda Sealadacha sa bhreis agus Sirriam; Costais Taistil Breithiúna Cuarda; agus na gCostas a bhaineann le Liostaí Vótálaithe agus Giúróirí a Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ..

143,030

33,700

28

Le haghaidh na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , Uimh. 48 de 1936 , Uimh. 25 de 1945 agus Uimh. 32 de 1953 )     ..     ..     ..

113,830

1,200

29

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Chlárlann na Talún (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , alt 102; agus Uimh. 26 de 1942 , alt 22); agus Chlárlann na nGníomhas (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)     ..     ..     ..     ..     ..

123,670

--

30

Le haghaidh Tuarastail agus Costais na hOifige Iris Phoiblí, agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Átha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58), agus chun Doiciméid Stairiúla, etc., a cheannach     ..

11,080

--

31

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; 34 & 35 Vict., c. 102; agus Uimh. 18 de 1955 )     ..

6,690

38

32

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i ndáil le Tithíocht, agus Deontais Ilghnéitheacha     ..     ..

5,131,890

64,915

33

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Oideachais agus Costais a bhaineann leis an gComhairle Oideachais

418,700

100

34

Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc.     ..     ..     ..     ..     ..

10,478,240

140,800

35

Le haghaidh Meánoideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastail na Múinteoirí, Deontas Ceannsraithe, Tuarastal Breisitheach do Mheánmhúinteoirí agus Deontas do Chiste Pinsin na Meánmhúinteoirí     ..     ..     ..     ..

2,629,490

63,200

36

Le haghaidh Íocaíochtaí faoi na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1953 ( Uimh. 29 de 1930 ; Uimh. 50 de 1936 ; Uimh. 9 de 1944 ; Uimh. 1 de 1947 ; Uimh. 33 de 1950 ; agus Uimh. 37 de 1953 ), agus chun críocha eile i ndáil le Ceardoideachas agus Oideachas Leanúnach     ..

1,478,440

41,028

37

Le haghaidh Tuarastail agus Costais na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, le haghaidh Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, agus Ildeontais-i-gCabhair     ..     ..     ..

244,320

12,240

38

Le haghaidh Costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála (8 Edw. 7 c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 ; Uimh. 6 de 1949 ; agus Uimh. 28 de 1957 )     ..     ..     ..     ..     ..

254,170

3,885

39

Le haghaidh Deontais d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )     ..     ..     ..     ..     ..

85,450

--

40

Le haghaidh Deontais d'Ollscoileanna agus do Choláistí, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ..     ..     ..     ..

986,630

--

41

Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ..     ..     ..

13,370

--

42

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann     ..     ..     ..

2,231,940

178,000

43

Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le Foraoiseacht ( Uimh. 13 de 1946 agus Uimh. 6 de 1956 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Fháil

2,566,700

363,000

44

Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ..

323,000

32,485

45

Le haghaidh Tuarastal agus Costas Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair     ..     ..     ..     ..     ..

522,730

495

46

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Talmhaíochta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc

12,250,350

2,525,238

47

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc     ..     ..     ..     ..

3,671,000

205,789

48

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc     ..     ..

3,646,670

662,196

49

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchtanna Telegrafa, 1863 go 1953; Uimh. 45 de 1926 ; Uimh. 14 de 1940 (ailt 30 agus 31); Uimh. 14 de 1942 (alt 23); Uimh. 17 de 1951 ; Uimh. 10 de 1960 , etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear an Coiste Comhairleach Teilifíse, agus chun Deontais-i-gCabhair a íoc     ..     ..     ..     ..     ..

10,593,000

813,592

50

Le haghaidh Tuarastail agus Costais eile i ndáil le Forleathadh Neamhshreangach ( Uimh. 45 de 1926 ), lena n-áirítear Ceolchoirmeacha Poiblí     ..     ..

145,500

31,500

51

Le haghaidh Óglaigh na hÉireann (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoin Acht Cosanta, 1954 (Uimh. 18 de 1954) , agus le haghaidh Costais áirithe riaracháin i ndáil leis an gcéanna; le haghaidh Costais áirithe faoi na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ), agus faoi na hAchtanna um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 agus 1946 ( Uimh. 21 de 1939 agus Uimh. 28 de 1946 ); le haghaidh Costais i ndáil le Boinn a thabhairt amach, etc.; agus le haghaidh Deontas-i-gCabhair do Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 32 de 1938 )     ..

7,472,740

185,247

52

Le haghaidh Pinsin Chréachta agus Mhíchumais, Pinsin Bhreise agus Pinsin Fear Pósta, Liúntais agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , Uimh. 3 de 1946 , Uimh. 19 agus 28 de 1949, Uimh. 23 de 1953 , Uimh. 19 de 1957 agus Uimh. 15 de 1959 , etc.); Pinsin, Liúntais agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , Uimh. 11 agus 34 de 1945, Uimh. 7 agus 29 de 1949, Uimh. 5 de 1953 agus Uimh. 12 de 1957 , etc.); Pinsin, Liúntais agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 , Uimh. 9 de 1948 , Uimh. 30 de 1950 , Uimh. 27 de 1952 , Uimh. 4 de 1953 agus Uimh. 17 de 1957 , etc.); Íocaíochtaí i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Cosanta Áitiúil ( Uimh. 19 de 1946 agus Uimh. 15 de 1949 ); agus le haghaidh Ranníocaí agus Costaisiolartha ina dtaobh sin, etc.

1,717,630

--

53

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 ), lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ..     ..

459,130

7,500

54

Le haghaidh ranníoca do Chomhairle na hEorpa agus don Eagras um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip agus do na Náisiúin Aontaithe; agus le haghaidh costais eile i ndáilleis an gcéanna     ..

95,470

--

55

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh     ..     ..

503,600

1,009,610

56

Le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh ( Uimh. 14 de 1950 agus Uimh. 11 de 1952 )     ..     ..

4,255,000

--

57

Le haghaidh Pinsin Sean-Aoise agus Pinsin do Dhaill, Liúntais Leanaí, Cúnamh Dífhostaíochta, Pinsin Neamhranníocacha Baintreach agus Dílleachtaí, agus le haghaidh Ilseirbhísí Ilghnéitheacha Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear Deontais     ..     ..     ..     ..     ..

21,354,000

332,000

58

Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla agus Deontais ilghnéitheacha     ..     ..

8,765,600

343,700

59

Le haghaidh Costais Chothabhála, etc., Othar i nGealtlann Dhúndroma (8 & 9 Vict., c. 107; agus Uimh. 19 de 1945 )     ..

50,760

1,490

60

Chun Méadú ar Phinsin áirithe, etc., i leith seirbhíse poiblí, a íoc     ..     ..     ..

127,000

--

£125,342,060

7,975,732

Iomlán Sceidil B     ..     ..     ..

£130,299,560

10,479,017

*Easnmh.

*Easnmh.