32 1962


Uimhir 32 de 1962.


AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ), 1962.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEATHNÚ ACHTANNA AN OIREACHTAIS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ), 1938 GO 1960. [25 Nollaig, 1962.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Liúntas thar oíche.

1. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “limistéar Bhaile Átha Cliath” an limistéar sin, agus contae-bhuirg Bhaile Átha Cliath ina cuid de, a ndearbhófar le rialacháin gurb é limistéar Bhaile Átha Cliath é chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn “comhalta lena mbaineann an t-alt seo” comhalta de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann nach i limistéar Bhaile Átha Cliath atá a ghnáth-áit chónaithe de thuras na huaire;

ciallaíonn “tionól”—

(a) tionól de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann, nó

(b) tionól de choiste de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann ar comhalta de comhalta lena mbaineann an t-alt seo.

(2) I gcás ina bhfanfaidh comhalta lena mbaineann an t-alt seo thar oíche i limistéar Bhaile Átha Cliath, toisc—

(a) é a bheith beartaithe aige freastal ar thionól an lá dá éis sin, nó

(b) tionól a raibh sé i láthair aige críochnú ródhéanach chun go bhféadfadh sé filleadh abhaile an lá céanna,

déanfar liúntas thar oíche i leith cóiríochta den mhéid a bheidh ceadaithe de thuras na huaire ag an Aire Airgeadais chun críocha an ailt seo a íoc leis as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Saoráidí teileafóin agus poist.

2. —Déanfar na saoráidí seo a leanas a dheonú, faoi réir cibé eisceachtaí, sriantachtaí agus coinníollacha a fhorálfar le rialacháin, do chomhalta de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann:

(a) glaonna teileafóin in aisce ó Theach Laighean,

(b) saoráidí poist in aisce de dhroim a dhualgas parlaiminte.

Rialacháin.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais rialacháin a dhéanamh chun críocha an Achta seo.

(2) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir é tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua.

4. —(1) Féadfar an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1962 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1963.

(3) Féadfar na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1962, a ghairm de na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1960, agus den Acht seo le chéile.