12 1970


Uimhir 12 de 1970


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1970

(An tiontú oifigiúil)


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA bPINSEAN SEANAOISE, 1908 GO 1969, NA nACHTANNA UM CHÚNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1969, NA nACHTANNA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAÍ, 1935 GO 1969, NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEANAÍ), 1944 GO 1969, AGUS NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1969. [29 Iúil, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1970 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo—

(a) a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé Achtanna na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1969, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar Achtanna na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1970, a ghairm díobh le chéile,

(b) a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1969, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1970, a ghairm díobh le chéile,

(c) a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1969, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1970, a ghairm díobh le chéile,

(d) a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1969, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1970, a ghairm díobh le chéile,

(e) a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1969, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1970, a ghairm díobh le chéile.

Léiriú.

1933, Uimh. 46 .

1935, Uimh. 29 .

1952, Uimh. 11 .

1960, Uimh. 25 .

1963, Uimh. 26 .

1964, Uimh. 28 .

1965, Uimh. 20 .

1966, Uimh. 24 .

1967, Uimh. 18 .

1968, Uimh. 31 .

1969, Uimh. 19 .

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1933” an tAcht um Chongnamh Dhíomhaointis, 1933 ;

ciallaíonn “Acht 1935” an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 ;

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú) 1960;

ciallaíonn “Acht 1963” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1963 ;

ciallaíonn “Acht 1964” an tAcht Leasa Shoisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1964 ;

ciallaíonn “Acht 1965” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1965 ;

ciallaíonn “Acht 1966” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1966 ;

ciallaíonn “Acht 1967” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1967 ;

ciallaíonn “Acht 1968” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 ;

ciallaíonn “Acht 1969” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1969 .

CUID II

Deontas Báis, Pinsean Easláine. Pinsean Scoir, Liúntas (Cúram) Seanaoise agus Liúntas Banchéile Thréigthe

Tosach feidhme Chuid II.

3. —Tiocfaidh an Chuid seo den Acht seo i ngníomh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar alt 14 d'Acht 1952 (cineálacha agus rátaí sochair agus coinníollacha ranníoca).

1966, Uimh. 16 .

4. —Leasaítear leis seo alt 14 d'Acht 1952 trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 ) d'fho-alt (1):

“(i) deontas báis,

(j) pinsean easláine,

(k) pinsean scoir.”

Deontas báis.

5. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur isteach in Acht 1952 mar alt 25B:

Deontas Báis

25B. (1) Faoi réir forálacha an Achta seo, beidh deontas báis iníoctha, le cibé duine nó daoine a bheidh forordaithe, ar bhás—

(a) duine árachaithe,

(b) banchéile nó fearchéile duine árachaithe,

(c) baintreach nó baintreach fir duine árachaithe éagtha, nó

(d) linbh cháilithe,

má chomhlíontar na coinníollacha ranníoca iomchuí, ach ní íocfar ach deontas báis amháin de bhua an ailt seo ar aon bhás áirithe.

(2) Chun críocha an ailt seo, ítim 3 de Chuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus mír 7 den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis ciallaíonn ‘leanbh cáilithe’, duine—

(a) faoi bhun ocht mbliana déag d'aois ar dháta an bháis,

(b) ar a bhfuil gnáthchónaí sa Stát ar an dáta sin, agus

(c) a bhfuil na coinníollacha ranníoca iomchuí le haghaidh deontais bháis gan chomhlíonadh i leith a bháis ag árachas an duine sin nó ag árachas banchéile nó fearchéile an duine sin.”

Pinsean easláine.

6. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur isteach in Acht 1952 mar alt 25C:

Pinsean Easláine

25C. (1) Faoi réir forálacha an Achta seo, tá duine i dteideal pinsin easláine—

(a) má tá sé buan-éagumasach chun oibre, agus

(b) má chomhlíonann sé na coinníollacha ranníoca iomchuí.

(2) Sonrófar le rialacháin na dála a measfar chun críocha an ailt seo duine a bheith buan-éagumasach chun oibre faoina réir.

(3) Féadfaidh foráil a bheith i rialacháin chun duine a dhícháiliú le pinsean easláine a fháil má mhainníonn sé gan chúis mhaith aon rialacha forordaithe iompair a chomhlíonadh.”

Pinsean scoir.

7. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur isteach in Acht 1952 mar alt 25D:

Pinsean Scoir

25D. (1) Faoi réir forálacha an Achta seo, beidh duine a bhfuil cúig bliana seascad d'aois slán aige i dteideal pinsean scoir ar feadh aon tréimhse scoir má chomhlíonann sé na coinníollacha ranníoca iomchuí.

(2) Sonrófar le rialacháin na tréimhsí a measfar chun críocha an ailt seo gur tréimhsí scoir iad.”

Leasú ar alt 26 d'Acht 1952 (méadú sochair do chleithiúnaithe aosaithe).

8. —Leasaítear leis seo alt 26 d'Acht 1952 trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4) (a cuireadh isteach le hAcht 1968):

“(5) Déanfar ráta seachtainiúil pinsean easláine a mhéadú an méid atá leagtha amach i gcolún (3) de Chuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo—

(a) in aghaidh aon tréimhse—

(i) a bheidh an tairbhí in aontíos lena bhanchéile nó á cothabháil go hiomlán nó go formhór, nó

(ii) a bheidh an tairbhí ag cothabháil a fearchéile go hiomlán nó go formhór agus eisean éagumasach chun é féin a chothabháil de dheasca éiglíochta éigin choirp nó mheabhrach, nó

(b) in aghaidh aon tréimhse a bheidh baineannach á cothabháil go hiomlán nó go formhór ag an tairbhí, is fear singil nó baintreach fir, agus an baineannach sin os cionn sé bliana déag d'aois agus í ag tabhairt aire do leanbh cáilithe amháin nó níos mó a chónaíonn go rialta leis an tairbhí,

faoi réir an tsriain nach mbeidh tairbhí i dteideal méadú pinsin in aghaidh na tréimhse céanna i leith níos mó ná duine amháin a shonraítear i mír (b) den fho-alt seo.

(6) Déanfar ráta seachtainiúil pinsean scoir a mhéadú an méid atá leagtha amach i gcolún (3) de Chuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in aghaidh aon tréimhse—

(a) a bheidh an tairbhí in aontíos lena bhanchéile nó á cothabháil go hiomlán nó go formhór, nó

(b) a bheidh an tairbhí ag cothabháil a fearchéile go hiomlán nó go formhór agus eisean éagumasach chun é féin a chothabháil de dheasca éiglíochta éigin choirp nó mheabhrach.”

Leasú ar alt 27 (1) d'Acht 1952 (méadú sochair—leanaí cáilithe).

9. —Déantar leis seo alt 27 (1) d'Acht 1952 a leasú trí “nó pinsin easláine nó pinsin scoir” a chur isteach i ndiaidh “nó pinsin (ranníocach) seanaoise” (a cuireadh isteach le halt 1964).

Páirtchomhlíonadh ar choinníollacha ranníoca (deontas báis agus pinsean scoir).

10. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur isteach in Acht 1952 in ndiaidh alt 28A (a cuireadh isteach le hAcht 1960):

“28B. (1) Faoi réir forálacha an chéad fho-ailt eile, féadfaidh foráil a bheith i rialacháin a dhéanfar, le ceadú an Aire Airgeadais, le go dtabharfar teideal chun deontais bháis do dhaoine a bheadh ina theideal mura mbeadh an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfomhír (b) de mhír (7) den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a bheith gan chomhlíonadh.

(2) Forálfar le rialacháin chun críocha an fho-ailt sin roimhe seo gur suim is 1ú ná an tsuim a shonraítear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a bheidh sa deontas báis is iníoctha de bhua an fho-ailt sin agus féadfaidh an tsuim a shonrófar leis na rialacháin athrú de réir an mhéid a bheidh an coinníoll ranníoca iomchuí comhlíonta.

(3) Faoi réir forálacha an chéad fho-ailt eile, féadfaidh foráil a bheith i rialacháin a dhéanfar, le ceadú an Aire Airgeadais, le go dtabharfar teideal chun pinsin scoir do dhaoine a mbeadh an teideal sin acu mura mbeadh na coinníollacha ranníoca iomchuí a bheith gan chomhlíonadh maidir leis an meán-uimhir ranníoc a íocadh nó a creidiúnaíodh in aghaidh gach bliana ranníoca.

(4) Forálfar le rialacháin chun críocha an fho-ailt roimhe seo gur de réir ráta is lú ná an ráta a shonraítear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a bheidh pinsean scoir iníoctha de bhua an fho-ailt sin agus féadfaidh an ráta a shonrófar leis na rialacháin athrú de réir an mhéid a bheidh na coinníollacha ranníoca iomchuí comhlíonta, ach i gcás aon mhéadú ar an bpinsean sin is iníoctha faoi alt 26 (6) (maidir le cleithiúnaí aosaithe) nó faoi alt 27 (1) (maidir le leanbh cáilithe) den Acht seo is é an méid céanna a bheidh ann agus a bheadh ann dá mbeadh na coinníollacha ranníoca iomchuí comhlíonta go hiomlán.”

Leasú ar alt 30 d'Acht 1952 (dícháiliú i gcás mná ar phósadh di).

11. —Déantar leis seo alt 30 d'Acht 1952 a leasú trí “, pinsean easláine” a chur isteach i ndiaidh “sochar dífhostaíochta”.

Leasú ar alt 31 d'Acht 1952 (duine a bheith as an Stát nó i bpríosún).

12. —Déantar leis seo alt 31 d'Acht 1952 a leasú tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis:

“(5) Féadfaidh rialacháin chun críocha an ailt seo a bheith ceaptha sa tslí gur faoi réir aon choinníollacha, teorainneacha nó srianta sonraithe a íocfar deontais bháis, pinsin easláine agus pinsin scoir agus, go háirithe, i gcás daoine a bheidh as láthair ón Stát, féadfaidh siad na tréimhsí a mhodhnú a fhéadfar a áireamh chun críocha alt 25D den Acht seo mar thréimhsí scoir.”

Leasú ar alt 32 d'Acht 1952 (sochair fhorluiteacha, etc.).

13. —Déantar leis seo alt 32 d'Acht 1952 a leasú trí “nó pinsean easláine” a chur isteach i ndiaidh “aon tsochar míchumais” i bhfo-alt (4) agus in ndiaidh “sochar míchumais” i bhfo-alt (5) (a) den alt sin.

Leasú ar alt 37 (1) d'Acht 1952 (forálacha speisialta do ranníocóirí saorálacha).

14. —Leasaítear leis seo 37 (1) d'Acht 1952 trí “, pinsin easláine” a chur isteach i ndiaidh “sochair mháithreachais” agus “, pinsin scoir nó deontais bháis” a chur isteach i ndiaidh “pinsin (ranníocach) shean-aoise” (a cuireadh isteach le hAcht 1960).

Leasú ar alt 47 (2) (b) d'Acht 1952 (riaradh sochair).

15. —Leasaítear leis seo alt 42 (2) (b) d'Acht 1952 trí “pinsean easláine, pinsean scoir,” a chur isteach roimh “pinsean (ranníocach) sean-aoise” (a cuireadh isteach le hAcht 1960).

Forálacha idirlinne maidir le pinsean easláine, pinsean scoir agus beontas dáis.

16. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur isteach in Acht 1952 i ndiaidh alt 66A (a cuireadh isteach le hAcht 1960):

“66B. (1) Aon ranníocaí a bheidh íoctha faoi na hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952, ag ranníocóir fostaithe nó ina leith féadfar iad a chur san áireamh, ar cibé modh agus faoi réir cibé coinníollacha agus teorainneacha a bheidh forordaithe, le haghaidh comhlíonadh na gcoinníollacha ranníoca aige i leith pinsin easláine nó pinsin scoir.

(2) Féadfaidh foráil a bheith i rialacháin chun modhnuithe a dhéanamh ar na coinníollacha ranníoca i leith deontais bháis i gcás duine is duine árachaithe le linn tosach feidhme alt 5 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1970 , agus, i rith na bliana i ndiaidh an tosach feidhme sin, a bheidh as láthair as an Stát ar feadh aon tréimhse nó a gcreidiúnófar ranníocaí dó i leith aon tréimhse dífhostaíochta, éagumais chun oibre nó scoir nó a bheidh nó a thiocfaidh chun bheith ina ranníocóir saorálach agus ranníocaí á n-íoc aige de réir an ráta a shonraítear in alt 6 (2) (b) den Acht seo.

(3) Beidh rialacháin faoin alt seo faoi réir an tAire Airgeadais á gceadú.”

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 (ráta nó méid an tsochair).

17. —Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an ítim seo a leanas a chur le Cuid II (a cuireadh isteach le hAcht 1965):

“3. Deontas Báis:

(a) i gcás inarbh leanbh cáilithe faoi bhun cúig bliana déag d'aois an duine éagtha     ...     ...     ...

5

(b) i gcás inarbh aon leanbh cáilithe eile an duine éagtha     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

15

(c) in aon chás eile     ...     ...     ...     ...     ...     ...

25”

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 (coinníollacha ranníoca).

18. —Leasaítear leis seo an Ceathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 trí na míreanna atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur leis an Sceideal sin.

Leasú ar alt 9 d'Acht 1952 (suimeanna a íocadh de dhearmad ar mhodh ranníocaí a thabhairt ar ais).

1962, Uimh. 17 .

19. —Leasaítear leis seo alt 9 d'Acht 1952 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha, 1962):

“(3) Beidh socrú i rialacháin chun go dtabharfar ar ais, faoi réir aon choinníollacha, sriantachtaí agus asbhaintí a shonrófar sna rialacháin, an oiread sin d'aon ranníoc a bheidh íoctha ag ranníocóir fostaithe nó ag ranníocóir saorálach a chuaigh faoi árachas chun críocha mhír 9 den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo tar éis dó cúig bliana is caoga d'aois a shlánú agus a chinnfear de réir na rialachán a bheith íoctha i leith pinsin scoir.”

Leasú ar an Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 .

20. —(1) Leasaítear leis seo alt 25 (2) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) pinsean easláine,

(e) pinsean scoir.”

(2) Leasaítear leis seo alt 36 (4) den Acht Leasa Shóisialaigh, 1966, trí “agus (i) go (k)” a chur isteach i ndiaidh “i míreanna (a) go (g)”.

(3) Leasaítear leis seo alt 37 (2) (b) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , trí “nó pinsin easláine” a chur isteach i ndiaidh “sochair mhíchumais” i bhfomhír (i) agus i bhfomhír (ii).

Liúntas (cúram) seanaoise.

21. —(1) Íocfar liúntas (dá ngairtear liúntas (cúram) seanaoise san alt seo) de réir £2 15s. 0d. sa tseachtain as airgead a sholáthróidh an tOireachtas le duine a mbeidh seachtó bliain d'aois slán aige in aghaidh aon tréimhse a dtarlóidh ar a feadh—

(a) go mbeidh an duine sin chomh héagumasach sin go dteastóidh cúram agus aire lánaimsire uaidh,

(b) nach mó ná £299 15s. acmhainn bhliantúil an duine sin arna an aire sin a thabhairt dó, banghaol don duine sin (is gaol a bheidh sonraithe chun críocha an fho-ailt seo le rialacháin),

(c) go mbeidh cibé coinníollacha a bheidh sonraithe chun críocha an fho-ailt seo le rialacháin arna gcomhlíonadh, agus

(d) nach mó ná £299 15s acmhainn bhliantúil an duine sin arna ríomh de réir na Rialacha Maidir le Ríomh Acmhainne atá sa Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952, agus is infheidhmithe i gcás éilitheora ar phinsean faoi Achtanna na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1970.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le liúntais seanaoise (cúram) agus, go sonrach agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh na rialacháin sin aon fhorálacha de chuid, nó arna ndéanamh faoi réim, Acht 1952 agus na nAchtanna a leasaíonn nó a leathnaíonn na hAchtanna sin a chur chun feidhme (modhnaithe nó gan mhodhnú) nó forálacha ar comhréir (modhnaithe nó gan mhodhnú) leis na forálacha sin a dhéanamh.

(3) Déanfar alt 3 (seachas fo-alt (4)) d'Acht 1952 a fhorléiriú agus beidh éifeacht aige ionann agus dá mba rud é—

(a) go mbeadh ar na tagairtí atá ann do chumhacht chun rialacháin a dhéanamh tagairtí do chumhacht chun rialacháin a dhéanamh faoin alt seo nó faoin gcéad alt eile, agus

(b) go mbeadh ar na tagairtí atá ann do rialacháin tagairtí d'aon rialacháin faoin alt seo nó faoin gcéad alt eile.

Liúntas banchéile thréigthe.

1946, Uimh. 8 .

22. —(1) Déanfar, faoi réir rialachán, liúntas (dá ngairtear liúntas banchéile thréigthe san alt seo) a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas le bean—

(a) atá tréigthe ag a fearchéile,

(b) nach bhfuil seachtó bliain d'aois slán aici,

(c) más lú ná caoga bliain d'aois í, a gcónaíonn leanbh cáilithe amháin ar a laghad léi, agus

(d) a chomhlíonann na coinníollacha maidir le hacmhainn atá sonraithe chun críocha an fho-ailt seo le rialacháin.

(2) Íocfar liúntas banchéile thréigthe de réir ráta is comhionnann le ráta an phinsin baintrí (neamhranníocach) ab iníoctha leis an mbean faoi na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1970, dá mbeadh a fearchéile básaithe.

(3) Is leanbh cáilithe chun críocha an ailt seo maidir le bean leanbh dá mba rud é, ar é a ghlacadh ina áirithe nár bheo dá fearchéile, gur leanbh cáilithe maidir léi chun críocha na nAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1970, an leanbh sin.

(4) Déanfar aon cheist maidir le cónaí rialta linbh cháilithe a chinneadh, chun críocha an ailt seo agus na rialachán faoi, de réir alt 5 (2) den Acht Liúntas Leanbhaí (Leasú), 1946 , agus na rialacha faoin bhfo-alt sin.

(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le liúntas banchéile thréigthe agus, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh na rialacháin sin—

(a) na dála a shonrú ina mbeidh sé le meas chun críocha an ailt seo go bhfuil bean tréigthe ag a fearchéile.

(b) aon fhorálacha de chuid, nó aon fhorálacha arna ndéanamh faoi réim, Acht 1952 nó na nAchtanna a leasaíonn nó a leathnaíonn an tAcht sin a chur chun feidhme (modhnaithe nó gan mhodhnú) nó forálacha ar comhréir leo (modhnaithe nó gan mhodhnú) a dhéanamh, agus

(c) a fhoráil gurb amhlaidh a bheidh, le linn forálacha alt 46 d'Acht 1952 a chur chun feidhme agus d'ainneoin aon ní atá san alt sin, go mbeidh, i gcás ar bith ina ndílamhálfar nó ina laghdófar líuntas mná tréigthe de bhua cinneadh athbhreithnithe ó oifigeach breithiúnachta nó ó oifigeach achomhaire, cibé méid a ordóidh an tAire d'aon chuid den liúntas a bheidh íoctha thar an ráta a chinnfear leis an gcinneadh sin inghnóthaithe mar fhiach atá dlite don Stát.

Cumhacht chun deireadh a chur le deacrachtaí.

23. —(1) Má éiríonn aon deacracht in aon slí maidir leis an gCuid seo den Acht seo a chur i ngníomh, féadfaidh an tAire, le hordú, faoi réir toiliú an Aire Airgeadais, aon ní a dhéanamh is dóigh leis is gá nó is foirsteanach chun an Chuid seo den Acht seo a chur i ngníomh, agus féadfaidh aon ordú den sórt sin forálacha na Coda seo den Acht a mhodhnú a mhéid is dóigh leis is gá nó is foirsteanach chun an t-ordú a chur in éifeacht.

(2) Gach ordú a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh don lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú sin a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

(3) Ní fhéadfar aon ordú a dhéanamh faoin alt seo tar éis bliain a bheith caite tar éis tosach feidhme na Coda seo den Acht seo.

CUID III

Ilghnéitheach

Méadú ar rátaí pinsean seanaoise.

1924, Uimh. 19 .

24. —(1) Leasaítear leis seo alt 77 d'Acht 1952—

(a) trí “dhá chéad daichead is seacht bpunt” a chur in ionad “dhá chéad fiche a haon punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969) gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1964),

(b) trí “dhá chéad tríocha is ceithre phunt” a chur in ionad “dhá chéad is ocht bpunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969) san fho-alt sin,

(c) tríd an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in ionad an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt sin (a cuireadh isteach le hAcht 1969), agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2B) (a cuireadh isteach le hAcht 1966):—

“(2B) San alt seo, ciallaíonn ‘leanbh cáilithe’ maidir le héilitheoir nó le pinsinéir—

(a) duine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois a bhfuil an t-éilitheoir nó an pinsinéir i dteideal liúntas leanaí ina leith faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1970, nó a mbeadh an teideal sin aige dá mba nach raib', an duine os cionn sé bliana déag d'aois,

(b) más bean an t-éilitheoir nó an pinsinéir, leanbh dá cuid faoi bhun ocht mbliana déag d'aois a bhfuil ceann an teaghlaigh ina bhfuil cónaí uirthi i dteideal liúntais leanaí ina leith faoi na hAchtanna sin nó a mbeadh an teideal sin aici dá mba nach raibh an leanbh sin os cionn sé bliana déag d'aois, agus

(c) más baintreach an t-éilitheoir nó an pinsinéir, duine atá os cionn ocht mbliana déag agus faoi bhun bliain agus fiche d'aois, atá ag fáil teagaisc lán-aimsire lae in aon ollscoil, coláiste, scoil nó foras oideachais eile agus a mbeadh an t-éilitheoir nó an pinsinéir i dteideal liúntais leanaí ina leith faoi na hAchtanna sin dá mba nach raibh an duine os cionn sé bliana déag d'aois.”

AN TABLA

An Ráta Pinsin

Rátaí Seachtainiúla

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Éilitheoir nó pinsinéir, gan aon leanbh cáilithe

Éilitheoir nó pinsinéir, leanbh cáilithe amháin

Eilitheoir nó pinsinéir, beirt leanbh cháilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

£

s.

£

s.

£

s.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí—

ina Neamhní

..

..

..

4

5

5

0

5

15

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, seacht scilling agus sé phingin i leith gach linbh cháilithe cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná Neamhní gan bheith níos mó ná

£26 5s. 0d.

..

..

..

4

0

4

15

5

10

níos mó ná £26 5s. 0d. gan bheith níos mó ná

£52 10s. 0d.

..

..

..

3

15

4

10

5

5

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná

£65 10s. 0d.

..

..

..

3

10

4

5

5

0

níos mó ná £65 10s. 0d. gan bheith níos mó ná

£78 10s. 0d.

..

..

..

3

5

4

0

4

15

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná

£104 15s. 0d.

..

..

..

3

0

3

15

4

10

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£117 15s. 0d.

..

..

..

2

15

3

0

4

5

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£130 15s. 0d.

..

..

..

2

10

3

5

4

0

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£143 15s. 0d.

..

..

..

2

5

3

0

3

15

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£156 15s. 0d.

..

..

..

2

0

2

15

3

10

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£169 15s. 0d.

..

..

..

1

15

2

10

3

5

níos mó ná £169 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£182 15s. 0d.

..

..

..

1

10

2

5

3

0

níos mó bá £182 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£195 15s. 0d.

..

..

..

1

5

2

0

2

15

níos mó ná £195 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£208 15s. 0d.

..

..

..

1

0

1

15

2

10

níos mó ná £208 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£221 15s. 0d.

..

..

..

0

15

1

10

2

5

níos mó ná £221 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£234 15s. 0d.

..

..

..

0

10

1

5

2

0

níos mó ná £234 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£247 15s. 0d.

..

..

..

0

5

1

0

1

15

(2) Leasaítear leis seo alt 8 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 , tríd an méid seo a leanas a chur i bhfo-alt (1) in ionad mhír (i) (a cuireadh isteach le hAcht 1964):

“(i) i gcás nach bhfuil aon leanbh is leanbh cáilithe mar a mhínítear i bhfo-alt (2B) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1970 ) d'alt 77 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952, ag an duine, ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag,”.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

Méadú ar rátaí cúnaimh dhífhostaíochta.

1935, Uimh. 38 .

25. —(1) Déantar leis seo an Sceideal a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in Acht 1933 in ionad an Sceidil (a cuireadh isteach le hAcht 1969) a ghabhann leis.

AN SCEIDEAL

Rátaí Cúnamh Dífhostaíochta

Na haicmí daoine lena mbaineann na rátaí cúnaimh dhífhostaíochta atá leagtha amach sa Sceideal seo

An ráta cúnaimh dhífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon limistéar uirbeach

An ráta cúnaimh dhífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon áit eile

£

s.

£

s.

Duine gan chleithiúnaí

3

12

3

6

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe     ..

6

8

6

0

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus leanbh cleithiúnach amháin     ..     ..

7

3

6

15

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus beirt leanbh chleithiúnacha nó níos mó     ..     ..

7

18

7

10

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

Duine ag a bhfuil leanbh chleithiúnach amháin

4

10

4

4

Duine ag a bhfuil beirt leanbh chleithiúnacha nó níos mó     ..

5

5

4

19

móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

móide, ma bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 10 scilling i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (1A) (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'alt 4 den Acht um Chongnamh Dhíomhaointis (Leasú), 1935 , trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “sé bliana déag” sa mhíniú ar “leanbh cleithiúnach”.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 29ú lá d'Iúil, 1970.

Méadú ar rátaí áirithe sochair dhífhostaíochta.

26. —(1) Déantar leis na rátaí atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur sa Tábla a ghabhann le halt 5 (2) d'Acht 1967 in ionad na rátaí (a cuireadh isteach le hAcht 1969) atá leagtha amach sa Tábla sin.

AN TABLA

An Aicme Duine

Ráta Seachtainiúil

Méadú do chleithiúnach aosaithe (más iníoctha)

Méadú do leanbh cáilithe nó do gach duine de bheirt leanbh cháilithe (más iníoctha)

Méadú do gach leanbh cáilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Duine atá i dteideal méadú i leith linbh cháilithe ach nach bhfuil i dteideal méadú i leith cleithiúnaí aosaithe     ..

£3 15s.

--

15s.

10s.

Aon duine eile     ..     ..

£3 12s.

£2 16s.

15s.

10s.

(2) Chun críocha an ailt seo, tiocfaidh forálacha fho-alt (3) d'alt 29 den Acht seo i ngníomh an 30ú lá d'Iúil, 1970.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an 30ú lá d'Iúil, 1970.

Méadú ar rátaí pinsean baintreach (neamhranníocach).

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 20 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d'fho-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1969):

“(b) (i) i gcás gan acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí a bheith níos mó ná dhá chéad, daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, de réir an ráta atá leagtha amach i d'Tábla B a ghabhann leis an bhfo-alt seo, agus

(ii) i gcás acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí a bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, de réir an ráta ar dá réir ab iníoctha an pinsean dá mbeadh acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí níos mó ná dhá chéad, tríocha is ceithre phunt agus cúig schilling déag ach gan bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, lúide cúig scilling i leith gach suim trí phunt déag (más ann) atá de bhreis ag an acmhainn bhliantúil sin ar dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, agus aon chodán de thrí phunt déag a ghlacadh mar thrí phunt déag chun na críche sin”,

agus

(b) tríd an Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in ionad Tábla B (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

TABLA B

Rátaí Seachtainiúla Pinsean Baintreach (Neamhranníocach)

Acmhainn na Baintrí

Baintreach, gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanbh cháilithe

(1)

(2)

(3)

(4)

£

s.

£

s.

£

s.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí—

ina Neamhní

..

..

..

4

5

5

0

5

15

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, seacht scilling agus sé phingin i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná Neamhní gan bheith níos mó ná £26 5s. 0d.

4

0

4

15

5

10

níos mó ná £26 5s. 0d. gan bheith níos mó ná £52 10s. 0d.

3

15

4

10

5

5

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £65 10s. 0d.

3

10

4

5

5

0

níos mó ná £65 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £78 10s. 0d.

3

5

4

0

4

15

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £104 15s. 0d.

3

0

3

15

4

10

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£117 15s. 0d.

..

..

2

15

3

10

4

5

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£130 15s. 0d.

..

..

2

10

3

5

4

0

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£143 15s. 0d.

..

..

2

5

3

0

3

15

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£156 15s. 0d.

..

..

2

0

2

15

3

10

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£169 15s. 0d.

..

..

1

15

2

10

3

5

níos mó ná £169 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£182 15s. 0d.

..

..

1

10

2

5

3

0

níos mó ná £182 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£195 15s. 0d.

..

..

1

5

2

0

2

15

níos mó ná £195 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£208 15s. 0d.

..

..

1

0

1

15

2

10

níos mó ná £208 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£221 15s. 0d.

..

..

0

15

1

10

2

5

níos mó ná £221 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£234 15s. 0d.

..

..

0

10

1

5

2

0

níos mó ná £234 15s. 0d. gan bheith níos mó ná

£247 15s. 0d.

..

..

0

5

1

0

1

15

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

Méadú ar rátaí pinsean dílleachtaí (neamhranníocach).

28. —(1) Déantar leis seo na rátaí atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur sa Tábla a ghabhann le halt 25 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935 in ionad na rátaí (a cuireadh isteach le hAcht 1969) atá leagtha amach sa Tábla sin.

AN TABLA

Rátaí Seachtainiúla Pinsean Dílleachtaí (Neamhranníocach).

Acmhainn an dílleachta

Rátaí Seachtainiúla

£

s.

Má bhíonn acmhainn bhliantúil an dílleachta, arna ríomh go cuí—

gan bheith níos mó ná £23 8s.

..

..

..

..

..

2

5

níos mó ná £23 8s. gan bheith níos mó ná £46 16s.

..

..

1

16

níos mó ná £46 16s. gan bheith níos mó ná £70 4s.

..

..

1

7

níos mó ná £70 4s. gan bheith níos mó ná £93 12s.

..

..

0

18

níos mó ná £93 12s. gan bheith níos mó ná £117 0s.

..

..

0

9

níos mó ná £117 0s.

..

..

..

..

..

..

..

Neamhní

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

Leathnú ar “leanbh cáilithe”.

29. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 3 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935 trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “sé bliana déag” i mír (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1969) den mhíniú ar “leanbh cáilithe”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 7ú lá de Lúnasa, 1970.

(3) I bhfo-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1952, leasaítear leis seo mír (a) den mhíniú ar “leanbh cáilithe” trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “sé bliana déag”.

(4) Tiocfaidh fo-alt (3) den alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais agus le sochar dífhostaíochta, an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le haon sochar eile, an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

(5) Leasaítear leis seo alt 9 d'Acht 1969, trí “ocht mbliana déag” a chur i bhfo-alt (3) in ionad “sé bliana déag” mar a bhfuil na focail dheiridh sin.

(6) Tiocfaidh fo-alt (5) den alt seo i ngníomh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Méadú ar rátaí liúntas leanbh.

1946, Uimh. 8 .

30. —(1) Leasaítear leis seo alt 6 den Acht Liúntas Leanaí (Leasú), 1946, trí “dhá phunt, cúig scilling” a chur in ionad “daichead scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969) i mír (ii) d'fho-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1963).

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

31. —(1) Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an gCuid a ghabhann leis an bhfo-alt seo a chur in ionad Chuid I (a cuireadh isteach le hAcht 1969):

CUID I

Rátaí na Sochar Tréimhsiúil agus Rátaí na Méaduithe Orthu

An cineál sochair

Ráta Seachtainiúl

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (más iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanbh cháilithe (más iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (más iníoctha)

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe faoi alt 26 (4) (más iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

£

s.

£

s.

£

s.

£

s.

£

s.

1. Sochar Míchumais, Pinsean Easláine agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn ocht mbliana déag d'aois—

(i) fear, bean singil nó baintreach, bean phósta a chónaíonn ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil uaidh nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile     ..

4

10

3

3

0

18

0

13

--

(ii) aon bhean phósta eile     ..

3

12

--

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois—má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ..     ..

4

10

3

3

0

18

0

13

--

mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine     ..     ..     ..     ..

3

12

--

--

--

2. Liúntais Máithreachais     ..     ..

4

10

--

--

--

3. Pinsean Baintrí (Ranníocach)     ..

4

10

--

0

18

0

13

2

15

4. Liúntas Dílleachta (Ranníocach)     ..

3

0

--

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (Ranníocach)     ..

5

0

3

10

0

18

0

13

2

15

6. Pinsean Scoir     ..     ..     ..     ..

4

10

3

3

0

18

0

13

--

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, le sochar dífhostaíochta agus le liúntas máithreachais, an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le haon sochar eile, an lú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

32. —Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an ráta iomhcuí acu seo a leanas a chur in ionad an ráta ranníoca atá leagtha amach i ngach mír a luaitear i gcolún 1 den Tábla a ghabhann leis an alt seo—

(i) maidir leis an tréimhse dar tosach an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus dar críoch an 14ú lá d'Fheabhra, 1971, is é sin, an ráta sin atá leagtha amach, os coinne lua na míre sin sa cholún sin (1), i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(ii) ina dhiaidh sin, an ráta sin atá leagtha amach amhlaidh i gcolún (3) den Tábla sin.

AN TABLA

An mhír den Dara Sceideal

An Ráta Ranníoca

An Ráta Ranníoca

(1)

(2)

(3)

s.

d.

pinginí nua

Mír 1 (a)

(i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

..

15

2

76

(ii) i gcás ban-ranníocóra fhostaithe

..

14

1

70

Mír 1 (b)

(i) i gcás fear-ranníocóra fhostaithe

..

15

4

77

(ii) i gcás ban-ranníocóra fhostaithe

..

15

0

75

Mír 2 (a)

..

..

..

..

..

12

11

65

Mír 2 (b)

..

..

..

..

..

13

1

65

Mír 2A (a)

..

..

..

..

..

10

7

53

Mír 2A (b)

..

..

..

..

..

11

11

60

Mír 3 (a)

..

..

..

..

..

9

11

50

Mír 3 (b)

..

..

..

..

..

11

0

55

Mír 3A (a)

..

..

..

..

..

11

4

57

Mír 3A (b)

..

..

..

..

..

12

8

63

Mír 4 (a)

..

..

..

..

..

3

2

16

Mír 4 (b)

..

..

..

..

..

3

2

16

Mír 5 (a)

..

..

..

..

..

--

--

Mír 5 (b)

..

..

..

..

..

3

2

16

Mír 6 (a)

..

..

..

..

..

13

5

67

Mír 6 (b)

..

..

..

..

..

15

0

75

Mír 7 (a)

..

..

..

..

..

13

5

67

Mír 7 (b)

..

..

..

..

..

14

1

70

Leasú ar alt 6 d'Acht 1952.

33. —Leasaítear leis seo alt 6 (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1960) d'Acht 1952 tríd an ráta iomchuí acu seo a leanas a chur in ionad an ráta ranníoca shaorálaigh atá leagtha amach i ngach mír a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an alt seo—

(i) maidir leis an tréimhse dar tosach an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus dar críoch an 14ú lá d'Fheabhra, 1971, is é sin, an ráta sin atá leagtha amach, os coinne lua na míre sin sa cholún sin (1), i gcolún (2) den Tábla sin, agus

(ii) ina dhiaidh sin, an ráta sin atá leagtha amach amhlaidh i gcolún (3) den Tábla sin.

AN TABLA

An mhír d'alt 6 (2)

An Ráta Ranníoca

An Ráta Ranníoca

(1)

(2)

(3)

Mír (a)

..

..

..

sé scilling agus ceithre phingin

dhá phingin nua is tríocha

Mír (b)

..

..

..

sé scilling deag agus trí phingin

aon phingin nua is ochtó

Leasú ar an Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 .

1966, Uimh. 16 .

34. —(1) Leasaítear leis seo mar a leanas an tAcht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 :

(a) in alt 8 (3) (a) cuirfear “cúig phunt” in ionad “seacht scilling is ochtó agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAch 1969),

(b) in alt 8 (3) (b) cuirfear “seacht bpunt” in ionad “céad agus cúig scilling is fiche” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(c) in alt 9 (7) (a) cuirfear “ceithre chéad agus ochtó punt” in ionad “ceithre chéad agus fiche punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(d) i dTABLA I a ghabhann le halt 9 (8) cuirfear “£7” in ionad “125s. 0d.”, “£6 6s.” in ionad “112s. 6d.” “£5 12s.” in ionad “100s. 0d.”, “£4 18s.” in ionad “87s. 6d.”, “£4 4s.” in ionad “75s. 0d.”, “£3 10s.” in ionad “62s. 6d.”, “£2 16s.” in ionad “50s. 0d.”, “£2 2s.” in ionad “37s. 6d.” agus “£1 8s.” in ionad “25s. 0d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(e) i dTABLA II a ghabhann le halt 9 (8) cuirfear “£5” in ionad “87s. 6d.”, “£4 10s.” in ionad “78s. 9d.” £4” in ionad “70s. 0d.”, £3 10s.” in ionad “61s. 3d.”, “£3” in ionad “52s. 6d.”, “£2 10s.” in ionad “43s. 9d.”, “£2” in ionad “35s. 0d.”, “£1 10s.” in ionad “26s. 3d..” agus “£1” in ionad “17s. 6d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(f) in alt 9 (9) (b) (ii) cuirfear “£1 8s.” in ionad “25s. 0d.” agus “£1” in ionad “17s. 6d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(g) in alt 10 (1) cuirfear “trí phunt agus trí scilling” in ionad “dhá scilling is seasca agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(h) in alt 11 (1) cuirfear “ocht scilling déag” in ionad “cúig scilling déag agus sé phingin” agus “trí scilling déag” in ionad “deich scilling agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1968),

(i) in alt 12 (1) (a) cuirfear “trí phunt agus dhá scilling déag” in ionad “dhá scilling is seasca agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(j) in alt 12 (1) (b) cuirfear “ceithre phunt agus deich scilling” in ionad “cúig scilling is seachtó” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(k) in alt 15 (1) (a) (i) cuirfear “cúig phunt” in ionad “seacht scilling is ochtó agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

(l) in alt 15 (1) (a) (ii) cuirfear “seacht bpunt” in ionad “céad fiche is cúig scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(m) in alt 17 (2) cuirfear “sé phunt” in ionad “céad fiche is cúig scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(n) in alt 18 (2) cuirfear “sé phunt” in ionad “céad is cúig scilling” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(o) in alt 18 (3) cuirfear “trí chéad is cúig phunt déag” in ionad “dhá chéad seachtó is cúig phunt” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(p) in alt 19 cuirfear “ocht scilling déag” in ionad “cúig scilling déag agus sé phingin” agus “trí scilling déag” in ionad “deich scilling agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1968),

(q) in alt 20 cuirfear tagairt do dhá phunt in ionad tagartha do cheithre scilling is tríocha (a cuireadh isteach de hAcht 1969) gach áit a bhfuil an tagairt sin agus cuirfear tagairt do shé phunt in ionad tagartha do chéad is cúig scilling (a cuireadh isteach le hAcht 1969) gach áit a bhfuil an tagairt sin,

(r) in alt 21 (2) cuirfear “trí phunt agus cúig scilling” in ionad “seacht scilling is caoga agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(s) in alt 25 (3) (a) cuirfear “punt” in ionad “seacht scilling déag agus sé phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(t) in alt 25 (3) (b) cuirfear “punt agus ocht scilling” in ionad “cúig scilling is fiche” (a cuireadh isteach le hAcht 1969),

(u) in alt 36 (2) (b) cuirfear “11 pingin nua” in ionad “2s. 2d.” agus “8 bpingin nua” in ionad “1s. 7d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

(v) in alt 36 (3) cuirfear “11 pingin nua” in ionad “2s. 2d.” agus “8 bpingin nua” in ionad “1s. 7d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1969).

(2) Déantar leis seo an míniú ar “leanbh atá cáilithe chun críocha an Achta seo” atá in alt 1 (1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , a leasú tríd an bhfocal “agus” a chur isteach i ndeireadh mhír (b) agus mír (d) agus an focal “agus” atá díreach roimh an mír sin a scriosadh.

(3) (a) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh—

(i) sa mhéid a bhaineann sé le míreanna (a) go (t), an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus

(ii) sa mhéid a bhaineann sé le míreanna (u) agus (v), an 15ú lá d'Fheabhra, 1971.

(b) Tiocfaidh fo-alt (2) den alt seo i ngníomh an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Srian le halt 13 d'Acht 1966 agus le rialacháin áirithe faoi alt 32 d'Acht 1952.

35. —(1) Ní oibreoidh alt 13 d'Acht 1966 i gcaitheamh na tréimhse iomchuí chun a cheadú do dhuine pinsean seanaoise (neamhranníocach) a fháil in aghaidh na tréimhse sin nó in aghaidh aon choda den tréimhse sin ar an aon-chúis toisc, de bhua na méaduithe ar rátaí an phinsin sin faoi alt 24 den Acht seo, go mbeadh ráta an phinsin sin ab iníoctha leis an duine sin níos mó ná ráta an phinsin seanaoise (ranníocach) nó ráta an phinsin baintrí (ranníocach) chun a bhfuil teideal ag an duine sin.

(2) Ní oibreoidh na rialacháin a rinneadh faoi alt 32 d'Acht 1952 (arna leasú le halt 7 d'Acht 1966) agus a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire ní oibreoidh siad i gcaitheamh na tréimhse iomchuí chun a cheadú do bhaintreach pinsean baintrí (neamhranníocach) a fháil in aghaidh na tréimhse sin nó in aghaidh aon choda den tréimhse sin ar an aon-chúis toisc, de bhua na méaduithe ar rátaí an phinsin sin faoi alt 27 den Acht seo, go mbeadh ráta an phinsin sin ab iníoctha léi níos mó ná ráta an phinsin baintrí (ranníocach) ab iníoctha léi.

(3) San alt seo ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an tréimhse dar tosach an 7ú lá de Lúnasa, 1970, agus dar críoch an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970.

Leasú ar Riail 1 (III) den Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

36. —Leasaítear leis seo an Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an méid seo a leanas a chur le Riail 1 (III) “ach chun críocha na Rialach seo, ní dhéanfar iostán a cuireadh ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe 1833 go 1962, agus a dílsíodh don duine nó do chéile an duine sin de bhun na nAchtanna sin nó de bhun Acht na dTithe, 1966 (Uimh. 21 de 1966) , a áireamh már mhaoin a úsáideann nó a theachtann an duine sin nó céile an duine sin go pearsanta fad is nach mbeidh íoc na blianachta ceannaigh comhlánaithe.”

AN SCEIDEAL

Coinníollacha Ranníoca (Deontas Báis, Pinsean Easláine, Pinsean Scoir)

Alt 18.

7. Deontas Báis

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás deontais báis—

(a) sé ranníoc fostaíochta is fiche ar a laghad a bheith íoctha roimh an dáta iomchuí i leith an duine árachaithe iomchuí i leith fostaíochta ó thráth a dhul faoi árachas nó ó thosach feidhme alt 5 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1970 (cibé acu is déanaí), agus

(b) gurb amhlaidh a bheidh, roimh an dáta iomchuí, i gcás inar dáta tar éis deireadh na céad bhliana ranníoca an dáta sin is dáta iomchuí d'fhear nó do bhean (cibé acu é), is bliain atá go huile sa tréimhse i ndiaidh an tosach feidhme sin,

(i) ocht ranníoc is daichead ar a laghad a bheith íoctha nó creidiúnaithe i leith an duine árachaithe iomchuí in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an dáta iomchuí, nó

(ii) nach lú ná ocht agus daichead méan-uimhir na ranníoc in aghaidh na bliana ranníoca a bheidh íoctha nó creidiúnaithe i leith an duine árachaithe iomchuí in aghaidh na tréimhse dar thosach tús na bliana ranníoca a chuaigh sé faoi árachas nó tús na bliana ranníoca díreach i ndiaidh na bliana a tharla an tosach feidhme sin (cibé acu is déanaí) agus dar chríoch deireadh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an dáta iomchuí.

Sa mhír seo—

Ciallaíonn “duine árachaithe iomchuí”—

(a) i gcás inar leanbh cáilithe an duine éagtha—athair nó máthair an duine éagtha sin nó an duine a bhí ag fáil nó i dteideal liúntais leanaí faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1970, i leith an duine éagtha sin ar dháta an bháis nó ag a mbeadh an teideal sin dá mbeadh an duine éagtha gan bheith os cionn sé bliana déag d'aois nó nach raibh sé cimithe chun scoile ceartúcháin nó scoile saothair.

(b) in aon chás eile—an duine éagtha nó céile an duine éagtha.

ciallaíonn “dáta iomchuí” dáta báis an duine éagtha nó dáta báis an duine árachaithe iomchuí nó dáta slánaithe aois inphinsin an duine árachaithe iomchuí, cibé acu is túisce a tharlóidh, agus cibé acu arb é an duine éagtha an duine árachaithe iomchuí nó nach é.

D'fhonn a chinneadh an bhfuil coinníollacha na míre seo comhlíonta—

(i) measfar gur tháinig duine faoi árachas an tráth a tháinig sé i gcéaduair (agus ní tráth ar bith eile) chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí fostaíochta iníoctha ina leith faoi mhíreanna 1, 2, 2A, 3, 3A, 6 nó 7 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus

1956, I.R. Uimh.236.

(ii) déanfar neamhshuim de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956) den Dara Sceideal sin.

8. Pinsean easláine

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás pinsin easláine—

(a) céad caoga agus sé ranníoc fostaíochta ar a laghad a bheith íoctha roimh an dáta iomchuí i leith an éilitheora ó thráth a dhul faoi árachas, agus

(b) ocht ranníoc fostaíochta is daichead ar a laghad a bheith íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora roimh an dáta iomchuí in aghaidh na bliana ranníoca iomláine roimh an dáta sin.

Sa mhír seo ciallaíonn “dáta iomchuí” aon dáta i ndiaidh tréimhse iomlán bliana d'éagumas leanúnach chun oibre i gcás an duine árachaithe a bheith tar éis tosú ar thréimhse leanúnach éagumais chun oibre agus go mbeifear tar éis a chruthú ina dhiaidh sin é a bheith buan-éagumasach chun oibre.

Déanfar neamhshuim chun críocha na míre seo de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

9. Pinsean scoir

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás pinsean scoir—

(a) an t-éilitheoir a bheith tagtha faoi árachas roimh cúig bliana caogad d'aois a shlánú,

(b) céad caoga agus sé ranníoc fostaíochta ar a laghad a bheith íoctha i leith an éilitheora ó dháta a theacht faoi árachas, agus

(c) nach lú ná ocht agus daichead meán-uimhir na ranníoc in aghaidh na bliana ranníoca atá íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora in aghaidh na tréimhse dar tosach—

(i) an 5ú lá d'Eanáir, 1953, más fear an t-éilitheoir nó an 6ú lá d'Iúil, 1953, más bean an t-éilitheoir, nó

(ii) tús na bliana ranníoca a tháinig an t-éilitheoir faoi árachas (más tar éis an 5ú lá d'Eanáir, 1953, é i gcás fir nó an 6ú lá d'Iúil, 1953, i gcás mná).

(cibé acu is déanaí) agus dar críoch deireadh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh dháta an éilitheora do shlánú cúig bliana seascad d'aois.

D'fhonn a chinneadh an bhfuil coinníollacha na míre seo comhlíonta—

(i) measfar gur tháinig duine faoi árachas an tráth a tháinig sé i gcéaduair (agus ní tráth ar bith eile) chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí fostaíochta iníoctha ina leith faoi mhíreanna 1, 2, 2A, 3, 3A, 6, nó 7 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus

(ii) déanfar neamhshuim de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956) den Dara Sceideal sin.